Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0171-C0001
Номер на проект: 13-13-170
Наименование: По-добро управление, чрез ефективни политики за община Земен през следващия програмен период
Бенефициент: Община Земен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 24.10.2013
Дата на приключване: 24.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Настоящото проетктно предложение има за цел да повиши ефективността на процеса, свързан с разработването и провеждането на местно на ниво на т.нар интегрирани публични политики, извършвани в сътрудничество със съответните заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление За да се изпълнят целите на проекта следва:  проектният ръководител да изготви правила за работа и мониторинг;  създаване на план за отчетност и контрол;  изготвяне на документи, пряко свързани с изпълнението на проекта. Имат се предвид протоколи, технически отчети, формуляри, процедура по ЗОП и т.н;  създаване на механизми за мониторинг и контрол и следене на отношенията с изпълнителите на проведените процедури;  изпълнението на заложените индикатори да се проследяват  да се създаде и съхранява проектно досие
Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Земен Като осовна цел на дейността следва да се разглежда постигането на целенасоченост, ефективност и публичност при изпълнението на политиките на общината. Като „рамков” документ ще бъдат представени методиките и правилата за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политиките на общината, в това число и приложения относно бюджетната, икономическата, социалната и екологичната секторни политики. Освен това ще бъдат изготвени и съответните указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка.
Дейност 3: Разработване на общински план за развитие на община Земен за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие 2014-2020 на община Земен следва съдържанието на стратегическия документ в Методическите насоки за разработване на Националната стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионалните планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии и Общински планове за развитие през цитирания период на МРРБ: 1. анализ на развитието на общината – икономическо и социално; 2. приоритети и цели за развитието на община Земен за даден период 3. финансова таблица, даваща в общ вид необходимите ресурси за реализацията на плана; 4. показатели за наблюдението и оценката на плана; 5. действията по мониторинга, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на действията, необходими за прилагането на принципа на партньорство; осигуряване на публичност и информираност; 7. програма за реализацията на общинския план за развитие, в която се включват проектите за неговото изпълнение, необходимите финансови ресурси и звена за изпълнение на съответните проекти; За дейност 3 се налага извършването на поддейностите: Поддейност 3.1: Събиране и анализиране на информация и статистически данни по отношение на приритетните за общината икономически отрасли, кадровия потенциал, демографски и социални показатели, даващи представа за възможностите и тенденциите на развитие на община Земен; Поддейност 3.2: Представяне на анализа и съответно общинския план за развитие на обшината на съответните дискусионни форуми; Поддейност 3.3: Извършване на проучвания за нагласите на обществеността по отношение на приоритетите, визията и целите на общината за периода 2012-2020 г. Резултатите от това анкетно проучване следва да послужат за изготвянето на Доклад, включващ анализ на резултатите, изводи и съответно препоръки;
Дейност 4: Осигуряване на мерки за публичност Дейности, имащи за цел популяризирането на целите, дейностите и очакваните резултати от настоящия проект, с което се цели информиране на обществеността посредством различни комуникационни канали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
Вектор 3Д ООД
Вентури - 3 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 930 BGN
Общ бюджет: 52 746 BGN
БФП: 52 746 BGN
Общо изплатени средства: 52 746 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 986 BGN
2014 41 760 BGN
2015 0 BGN
52 746 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 338 BGN
2014 35 496 BGN
2015 0 BGN
44 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 648 BGN
2014 6 264 BGN
2015 0 BGN
7 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: план-график за изпълнение на проектните дейности; Технически задания и подписани договори с изпълнители ; Процедури за вътрешен мониторинг.
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади.; Сключени договори с екипа
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 7 (Д) Дейност 4: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта; публикации на интернет-страницата на общината
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Изработен банер.
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Изработени . брошури
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Осъществени пресконференции
Индикатор 11 (Д) Разработен Общински план за развитие на Община Земен
Индикатор 12 (Д) Проведена информационна кампания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз