Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0065-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/055
Наименование: Лот 69 „Път ІІІ-7003 Пристое – Каолиново – Лятно – Долина – Златна нива – Царев брод от км 4+988 до км 13+040 и от км 20+122 до км 33+863 и Път ІІІ-7005 с.Тъкач – с. Изгрев – гр. Каолиново – с. Т. Икономово от км 0+000 до км 16+646“, Област Шумен;
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.11.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на път III-7003 и път ІІI-7005 ще бъдат ключова роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инф-раструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефиниции.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5. АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7. ОДИТ НА ПРОЕКТА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 498 160 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 2 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз