Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД"
Бенефициент: "МОНОЛИТ-99" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Изграждане на енергоспестяваща технологична линия за производство на арматурни заготовки за строителството и соларна инсталация за БГВ за постигане на устойчив икономически и екологичен ефект в Монолит 99 ООД"
Дейности: Изпълнение на Дейност 1: Закупуване, доставка и монтаж на производствена линия от 5 броя машини за обработване на арматурна стомана и производство на заготовки за строителствот
Изпълнение на Дейност 2: Закупуване и монтаж на соларна инсталация за БГВ
Изпълнение на Дейност 3: Осигуряване на прозрачност и визуализация
Извършване на енергиен одит
Изпълнение на Дейност 4: Управление, мониторинг и отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 787 BGN
Общ бюджет: 425 281 BGN
БФП: 212 640 BGN
Общо изплатени средства: 212 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 212 640 BGN
2015 0 BGN
212 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 744 BGN
2015 0 BGN
180 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 896 BGN
2015 0 BGN
31 896 BGN
Финансиране от бенефициента 212 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1:Въведена инсталация с ВЕИ/соларна инсталация за БГВ
Индикатор 2 Индикатор 2: Брой предприятия, ползващи общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 Индикатор 3: Проведено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 4 Индикатор 4: Закупено и въведено в експлоатация високотехнологично оборудване/ линия за производство на арматурни заготовки за строителството
Индикатор 5 Индикатор 5: Средногодишно енергоспестяване
Индикатор 6 Индикатор 6: Инсталирана ВЕИ мощност
Индикатор 7 Индикатор 7: Енергоспестяване по реализирани мерки
Индикатор 8 Индикатор 8: Намаляване на потреблението на енергия за единица продукция
Индикатор 9 Индикатор 9: Новоразкрити работни места
Индикатор 10 Индикатор 10: Производителност на новото оборудване
Индикатор 11 Индикатор 11: Нарастване на производствения капацитет след приключване на проекта
Индикатор 12 Индикатор 12: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 13 Индикатор 13: Извършени дейности по публичност и визуализация
Индикатор 14 Индикатор 14: Извършени дейности по управление, мониторинг и отчитане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз