Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0352-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-11002
Наименование: "Германос Телеком - България в подкрепа на младежката заетост"
Бенефициент: "Теленор България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на социалното включване и повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и не активните лица на пазара на труда, чрез осигуряване на стимули за работодателите, които разкриват работни места за млади безработни до 29-годишна възраст
Дейности: 4. Информмиране и публичност Проектът предвижда прилагането на подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно изискванията на Ръководството за информиране и публичност и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006, описани в т. 5.2.2 Методи за осигуряване на публичност и разпространение на информация по отношение на конкретните цели и резултати от проекта. Като добавена стойност за дейността, Германос Телеком - България EАД се ангажира да бъдат публикувани 2 информационни съобщения, в началото и в края на проекта, на сайта на компанията. Предвидени са също така:  Дизайн и отпечатване 2200 бр. брошури;  Изработка на 1 бр. табела за офиса на проекта;  Публикуване на 2 прес-съобщения в печатни издания;  Организиране и провеждане на 2 пресконференции.
3. Осигуряване на заетост в Германос Телеком – България ЕАД на обучените лица Съгласно Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13„Ново работно място” тази дейност се обуславя като задължителна за проектното предложение. Чрез нейното изпълнение Германос Телеком – България ЕАД се ангажира да осигури предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя, осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 12 месеца на работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица. Това ще бъдат допустими преки разходи по правилата на ЕСФ. За новонаетите лица, Кандидатът се ангажира да подсигури оборудвани работни места, за да могат да бъдат изпълнявани качествено и адекватно служебните задължения, съгласно утвърдените длъжностни характеристики. Считаме, че чрез изпълнение на дейността ще се мотивират младите хора за професионално развитие и израстване в областта на директните продажби в сферата на телекомуникациите, ще се даде свеж старт и възможност за показване на добри резултати и развитие на конкурентоспособност в реалностите на пазара на труда.
1. Организация, управление, реализация и отчетност на проекта Залегналият хоризонтален принцип в ОП за добро управление на програми и проекти ще бъде спазен при обособяването на отделна дейност за това. Ето защо, за изпълнението на дейностите по проекта ще бъде сформиран екип от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа. По време на първата среща ще бъде изготвен детайлен план-график на дейностите. По време на цялото 16 месечно изпълнение на проекта, екипът сформиран за неговото управление ще гарантира добросъвестното му реализиране, чрез упражняването на постоянен контрол на дейностите, мониторинг на графика за тяхното изпълнение, както и съответствие с одобрения бюджет. Екипът по проекта ще бъде ангажиран и отговорен за администрирането на всеки аспект на проекта: изпращане на покани, писма, телефонни обаждания, организиране на срещи, координиране на дейностите. Осигуряването на административна и техническа подкрепа, като и непрекъснатия мониторинг на проекта ще осигурят високо качество на неговото изпълнение и постигане на поставените цели. Финансово управление на проекта, включващо разплащания, осчетоводяване, финансово-счетоводна отчетност и други. Подготовка на документация за възлагане на отделни дейности на изпълнители, избрани по реда на ПМС № 69/2013 г. Ще бъдат изготвени междинни и окончателен отчети за изпълнението на проекта. Съгласно изискванията на програмата в края на проекта ще бъде осъществен независим одит на направените разходи. Подготовка и представяне на финален отчет към Договарящия орган.
2. Подбор и обучение на безработни младежи на възраст до 29 г. Тази дейност се изпълнява в съответствие с Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13„Ново работно място” със задължителен характер. Реализирането й ще осигури заетост/работни места за градовете, място на изпълнение на проекта, както следва:  Бургас – 3 бр.;  Варна – 6 бр.;  Дупница – 1 бр.;  Перник – 2 бр.;  Пловдив – 3 бр.;  София – 12 бр. Длъжността, за която ще се провежда подбор на всички места е “Администратор магазин”, като осноните функции за заемащия тази длъжност са да съдейства за попълването на данни и издаването на необходими документи в съответствие с утвърдените корпоративни процедури и законови изисквания; поддържа магазина и артикулите в добро състояние. I. Етап „Подбор” Подборът ще бъде извършван в продължение на 4 месеца (2 за подготовка и 2 за изпълнение). Планираме такава продължителност, за да може да се направи качествен избор на лицата, които ще бъдат включени по проекта. Още през първият месец на реализация на проекта, ще се даде заявка към ДБТ по места на реализация на проекта за броя, както и критериите за длъжността “Администратор магазин”. На свой ред, трудовите посредници от бюрата по труда ще извършат първична селекция сред регистрираните младежи до 29 г на подходящи кандидати, след което те ще бъдат насочвани към ВО по проекта. След старта на проекта, ще бъде договорен с ДБТ реда и начина за насочване. Подборът по документи и индивидуалните събеседвания от страна на на Германос Телеком - България ЕАД ще протичат освен под формата на интервюта, но и съгласно утвърдена вътрешноорганизационна система за подбор на кадри. Германос Телеком - България ЕАД се ангажира да проведе цялостния подобр и избор на кандидати в духа на спазване на хоризонталните принципи на ОП РЧР. Предвиждаме в края на 4-тия проектен месец да бъде финализирана дейността по подбор и да бъдат поканени за включване в обучение избраните безработни младежи. II. Етап „Обучение” След приключване на подбора, през 5-ти месец на дейността, успешно преминалите етап „Подбор” младежи ще бъдат поканени да се включат в обучение по ключова компетентност Управление на времето и стреса (минимум 30 учебни часа). Ще се вземе в предвид условието при провеждане на обучението, неговата продължителност за съответната ключова компетентност, следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г. На участниците в обучението, след неговото приключване ще бъде издаден съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения от обучаващата организация/институция, съгласно действащото законодателство.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Национален образователен център" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 527 BGN
Общ бюджет: 321 395 BGN
БФП: 321 395 BGN
Общо изплатени средства: 321 395 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 905 BGN
2014 0 BGN
2015 246 490 BGN
321 395 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 670 BGN
2014 0 BGN
2015 209 516 BGN
273 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 236 BGN
2014 0 BGN
2015 36 973 BGN
48 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз