Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване ефективността на "ПЛАСТФОРМ" ООД, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност"
Бенефициент: “ПЛАСТФОРМ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Повишаване ефективността на "ПЛАСТФОРМ" ООД, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност"
Дейности: Изпълнение на Дейност 5 Изпълнение на СМР Изготвяне на констативен протокол и Акт (Образец 19) и подробна строителна ведомост съгласно КСС за извършените СМР
Изпълнение на Дейност 8 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за битова гореща вода (БГВ) със слънчеви колектори за санитарни помещения – 3 бр.
Изпълнение на Дейност 13 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична екструдер-бласт машина, вкл. провеждане на изпитания и провеждане на обучение на персонала
Изпълнение на Дейност 14: Осигуряване на публичност и информираност на дейностите по проекта
Извършване на енергиен одит
Изпълнение на Дейност 11 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, вкл. провеждане на изпитания и провеждане на обучение на персонала
Закупуване на оборудване (електрокар) за нуждите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 357 BGN
Общ бюджет: 593 735 BGN
БФП: 296 867 BGN
Общо изплатени средства: 296 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 296 867 BGN
2015 0 BGN
296 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 252 337 BGN
2015 0 BGN
252 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 530 BGN
2015 0 BGN
44 530 BGN
Финансиране от бенефициента 300 357 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Температура в помещението
Индикатор 8 Осветеност
Индикатор 9 Разход на ел. енергия за осветление
Индикатор 10 Разход на енергия за БГВ
Индикатор 11 Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) :


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз