Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0502-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-06001
Наименование: "Квалификация - шанс за развитие"
Бенефициент: "КАПРИКОРН КЕМИКЪЛС ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Допринасяне за създаването на устойчива заетост на пазара на труда в България и увеличаване на производителността на труда в “Каприкорн Кемикълс Груп” ООД.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Тази дейност е подготвителна и ще се осъществи през първия месец от проекта. Управителят на „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД ще назначи и ще подпише договори с административен персонал на проекта. Административният персонал ще включва ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Те ще отговарят за общото управление на проекта, включително доставки, осчетоводяване, отчитане, връзки с различни участници в проекта и др. За да може ефективно да ръководи дейностите по проекта, „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД е определила за ръководител на проекта специалист в областта на управлението на бизнес и човешки ресурси, който ще осигурява правилното изпълнение на специфичните дейности като доставки, начини за визуализация, изисквания за отчитане и осчетоводяване и др. Останалата част от административния екип ще бъдат експерти, на които ще бъдат възложени задачи и отговорности, планирани за целите на настоящия проект. Екипът по проекта ще бъде финансиран от бюджета по проекта.
Дейност 2. Сформиране на групи за обучение Тази дейност е планирана да се осъществи през първите два месеца от проекта. Екипът по проекта, в тясно сътрудничество с ДБТ Луковит и следвайки Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти на ДО ще определи 10 безработни лица, които ще бъдат включени в проекта. Избраните безработни лица ще бъдат от целевите групи, определени от операцията като младежи на възраст до 29 г. С избраните безработни лица ще бъдат подписани договори за обучение по проекта. Всички избрани безработни лица ще бъдат юридически обвързани с „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД , за участие в курсовете за професионална квалификация. Последните ще бъдат сключени в съответствие с българското законодателство и в тясно сътрудничество с ДБТ.
Дейност 3. Професионална квалификация на безработните лица За проекта се предвижда да се проведе обучение по: Професия: “Химик оператор” Код: 524060, Специалност: “Технология на неорганичните вещества”, код 5240601, една група от по 10 човека за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация в рамките на 660 учебни часа . За тази дейност ще отговаря изпълнител, който ще бъде избран след провеждане на процедура за подбор в съответствие с ПМС №69/11.03.2013 г. Изпълнителят ще трябва да осигури професионални обучители за провеждане на обучението. Теорията и практиката ще се провеждат в помещения на кандидата или наети такива, а производствената практика – в производствените помещения на кандидата „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД . Ще бъде обучавана една група от 10 безработни лица. Обучението ще продължи приблизително 5 месеца и половина от продължителността на проекта, 660 учебни часа за професионалното обучение Лекторите за провеждане на обучението: • по теория – висше образование по специалността. • по практика - висше образование по специалността. Професионалното обучение завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по: теория на професията и практика на професията Изпитът по теория на професията се провежда по конспект, изготвен избрания изпълнител. Изпитът по практика на професията се провежда по изпитни задания, съгласувани с представители на работодателите. Завършилите успешно ще получат Свидетелство за професионална квалификация 3-54 на МОМН, в съответствие с Наредба № 4 от 16.04.2003 г. По време на обучителните курсове всички участници – безработни лица – ще получават стипендия от 8 лв. на ден при 6 учебни часа. Заплащането на стипендиите ще се извършва в зависимост от оценката на редовност на присъствие и участие на обучаваните лица, както в теоретическите, така и в практическите дейности по обучение.
Дейност 4. Обучение по ключови компетенции Ще се проведе обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” в рамките на 45 учебни часа. За тази дейност ще отговаря изпълнител, който ще бъде избран след провеждане на процедура за подбор в съответствие с ПМС №69/11.03.2013 г. След приключване на обучението за професионлана квалификация, успешно пиздържали изпитите и получили сертификат безработни лица, ще се включат в курс за ключови компетентности. След приключване на обучението, лицата успешно завършили, ще получат документ за преминато обучение.
Дейност 5: Доставка на оборудване Тази дейност включва доставката на ново модерно оборудване – Пакетираща машина за прах за пране. Това оборудване ще помогне на работниците да поддържат високи нива на производителност, разнообразни продукти и гъвкавост. Оборудването ще позволи на фирмата да разшири дейността си и износа далече извън границите на страната.. Въвеждането на тези машина в машинния парк на „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД ще увеличи конкурентноспособността на предлаганата гама от измиващи продукти, ще позволи независимост и по-голяма гъвкавост на фирмата. Всичко това ще доведе до нови клиенти, по-голямо производство и като резултат – по-голям брой служители. Очакваният ръст на производството в резултат от новата машина се изчислява на приблизително 29% през първата година. Машината ще осигури нови работни места на сменен и ротационен принцип за обучените безработни лица. За последното ще са необходими 10 нови работни места за квалифицирани работници по специалност „Технология на неорганичните вещества”. За правилното изпълнение на дейността ще трябва да се извърши подготвителна работа за организиране на тръжните процедури. Целият екип по проекта заедно с ръководството на дружеството ще участва активно в тези спомагателни дейности. Координаторът на проекта ще ръководи провеждането на търга за доставка чрез планиране, изпълнение и отчитане на тръжните процедури. Координаторът на проекта ще осигури спазването на процедурите по българското законодателство и особено на Постановлерние №69/11.03.2013 г. на Министерския Съвет. От друга страна персонала на „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД и особено неговото ръководство ще отговарят за техническите въпроси, свързани с доставката. Координаторът на Проекта ще подготви тръжното досие, ще пусне поканата за търга, ще организира оценката на тръжните оферти, ще подготви доклада за оценката и договора за доставка. Той ще поддържа активна връзка с ДО, следвайки планираните контролни процедури. В процеса на доставка и уреждане на плащанията, Координаторът на Проекта ще следи за придържането от страна на доставчиците към направената от тях оферта и за спазването на правилата. Същевременно ръководството и персонала на ще подготвят подробни технически спецификации, ще направят проучване на потенциалните доставчици, ще вземат участие в техническата оценка на офертите и в крайна сметка ще подпишат договор с избраните доставчици. След това ръководството на „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД ще организира процеса на доставка и изпробване на оборудването. Те ще обезпечат техническото съответствие на доставката и на дадените гаранции. Оборудването ще бъде закупено от бюджета по проекта. За целите на изпълнението на проекта „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД ще използва своите производствени помещения и офиси за провеждането на търга и доставката. Определените технически характеристики, както и средните пазарни цени на машината са приложени в бюджета и анекса за техническите спецификации. Тази дейност ще отнеме между 4 и 7 месеца – 2-3 месеца за провеждане на тръжната процедура и 2-3 месеца за доставка. При планирането на тази дейност са взети предвид разпоредбите на Постановление №69/11.03.2013 г. контролните ex-ante изисквания и е отпуснато известно допълнително време
Дейност 6. Наемане на безработните на работа във “Каприкорн Кемикълс Груп” ООД Тази дейност се явява продължение на дейности 2 и 3. С безработните лица, които ще бъдат обучавани през първите месеци и които се очаква да придобият втора степен на квалификация по професия по „Химик оператор”, ще бъдат подписани договори и ще започнат работа в „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД . Десетте, успешно завършили обучението безработните лица, ще бъдат назначени за период от 10 месеца, през който те трябва да свикнат с фирмения екип, условията на работа и корпоративната култура. Новите работни места ще бъдат създадени благодарение на новот оборудване, които ще позволяват по-висок производствен обем и разнообразна гама на продуктите. Пробният период ще се предшества от подготвителна работа – подготовка на договори, служебни характеристики, организиране на новите работни места и др. подобни. Всички тези спомагателни дейности ще се организират от екипа по проекта и администрацията на „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД и ще отнемат един месец. Работниците ще бъдат назначени на длъжност „Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси”, код по НКПД 81312012. По време на този 10-месечен период назначените лица ще получават възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за длъжността, който е 407 лв. Заплатите на 10-те новоназначени служители за периода на проекта ще се плащат от бюджета на проекта.
Дейност 7. Управление, отчитане и публичност на проекта Управлението на проекта ще бъде отговорност на екипа по проекта и „Каприкорн Кемикълс Груп” ООД, който ще оказва подкрепа. Екипът ще отговаря за цялостното управление, включително доставки, отчитане, финансово управление и контрол, връзки с Договарящия орган и др. Всички тези поддейности ще се осъществяват по време на целия проект. Дейностите по доставка ще се осъществяват от координатора по проекта. Счетоводителят и ръководителят на проекта ще отговарят за финансовото управление и воденето на счетоводството на проекта. Екипът по проекта ще създаде и поддържа база данни на проекта с цел предоставянето на необходимите отчети (междинен, финален и други) на ДО или на други външни одитори, които биха могли да имат нужда от тях. Членовете на екипа ще се събират на редовни срещи с цел дискутиране на трудности, проблеми и тяхното решаване. Публичността на проекта ще се осигури чрез табели с логото на ЕС и информация за проекта, поставени на видно място на сградата на кандидата. Ще публикува встъпително съобщение в пресата с цел информиране на потенциални участници в проекта, както и заключителна публикация. за запознаване на обществеността с постигнатите резултати. На закупеното оборудване ще бъдат поставени стикери с информация за помощта от ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 673 BGN
Общ бюджет: 106 760 BGN
БФП: 106 760 BGN
Общо изплатени средства: 105 709 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 735 BGN
2014 39 391 BGN
2015 43 583 BGN
105 709 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 324 BGN
2014 33 482 BGN
2015 37 046 BGN
89 852 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 410 BGN
2014 5 909 BGN
2015 6 537 BGN
15 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз