Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0222-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-02006
Наименование: "Обучаване на млади безработни и осигуряване на тяхната заетост в "Лидер Груп" ЕООД като Администратори на уеб сайт и Търговски представители"
Бенефициент: "ЛИДЕР ГРУП" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да повиши икономическата активност на неактивните лица на пазара на труда като инвестира в придобиване на нови знания и умения с цел професионална реализация и възможност за достоен труд.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта, сформиране на екип и сключване на граждански договори с членовете на екипа. Ролята на екипа за управление на проекта ще бъде пряко отговорен за организиране, управление, координация и отчитане, както и за вътрешния мониторинг на дейностите, който се състои и в извършване на проверки на място в хода на реализация на проекта и в събиране на обратна връзка от страна на обучаваните служители, които ще служат за контрол на качеството на провежданите обучения. Предвижда се да се извършва текущо наблюдение, проверки и оценка относно изпълнението на всяка от дейностите по проекта. Дейностите по информиране и публичност ще бъдат съблюдавани да съответстват изцяло както на заложените по проекта количества, така и на всички изисквания по програмата. От изключителна важност е и акуратното отчитане на дейностите по проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители. Дейности по избор на външни изпълнители към проекта: - Обучаваща организация ЦПО; - Обучаваща организация по КК4 Дигитална компетентност; - Изпълнител по обзавеждане и оборудване на новооткрити 4 работни места; - Изпълнител по провеждане на дейности за информираност и публичност на проекта.
Дейност 3: Обучение по част от професия 341041 Търговски представител (2 лица) и 482040 Организатор Интернет приложения (2 лица) Всяко от 4-те лица от целевата група ще премине 600 часово обучение по част от професия, реализирано в рамките на четири месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните професионални знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от задълженията по новооткритата длъжност Търговски представител и Организатор Интернет приложения.
Дейност 4: Обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” Всяко от 4-те лица от целевата група ще премине 45 часово обучение по дигитални умения, реализирано в рамките на един месец, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от задълженията по новооткритата длъжност Търговски представител и Организатор Интернет приложения.
Дейност 5: Закупуване на оборудване и обзавеждане за новите работни места. Длъжността Администратор на интернет сайт изисква компютърна апартура със специфични технически изисквания и най-вече необходими специфични софтуерни продукти за изграждане на интернет приложения.
Дейност 6: Заетост на успешно завършилите обученията лица за период от 12 месеца. След успешното завършване на обученията 2 от лицата ще бъдат наети като 33223003 Търговски представител, а другите 2 като 35143001 Администратор уеб сайт.
Дейност 7: Осъществяване на дейности по информираност и публичност на проекта. Дейностите по информиране и публичност ще бъдат съблюдавани да съответстват изцяло както на заложените по проекта количества, така и на всички изисквания по програмата.  Изработката на информационни брошури (2 500 бр), информационни дипляни (550 бр), плакати (50 бр), и информационни табели (2 бр), съдържащи всички изискуеми реквизити  Разпространение на изготвените инфомационни брошури, дипляни и разлепяне на плакати (3 100 бр).  Провеждане на две пресконференции с всички заинтересовани страни за оповестяване на проекта  Публикуване на информация за проекта на фирмения сайт на „Лидер Груп” ЕООД
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 531 BGN
Общ бюджет: 71 207 BGN
БФП: 71 207 BGN
Общо изплатени средства: 47 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 500 BGN
2015 31 141 BGN
47 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 025 BGN
2015 26 470 BGN
40 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 475 BGN
2015 4 671 BGN
7 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз