Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0158-C0001
Номер на проект: 13-13-158
Наименование: Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административния капацитет в община Радомир при изпълнение на местни политики в партньорство и координация със заинтересованите лица и въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол
Дейности: Дейност 1: Разработване на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители Изпълнението на Дейност 1 включва:  Избор на изпълнител за разработване на документации за провеждане на 2 тръжни процедури, този избор ще се проведе според изискванията на ЗОП. Ще се сключи договор с избрания изпълнител. Избраният изпълнител 1 ще: • Изготви две тръжни документации за провеждане на процедура за избор на изпълнител по дейности 2, 3, 4, 5, 6, 7 и по дейност 8. Документацията ще отговаря на изискванията на ЗОП за провеждане на тръжни процедури. • Проведе процедурите за избор на изпълнители и ще изготви протокол за избраните изпълнители
Дейност 2: Изготвяне на анализ за икономическото и социалното състояние на община Радомир, съгласно изискванията за разработване на общински план за развитие за периода 2014- 2020г. Анализа за икономическото и социалното състояние на община Радомир включва:  Събиране на актуални данни за общата характеристика на общината Радомир и анализ на състоянието на местната икономика и потенциал, темпа на развитие на икономическите отрасли  Анализ на развитието на социалната сфера и човешките ресурси- събиране на актуални статистически данни за демографските процеси на община Радомир и тенденцията им на развитие; състоянието на предоставяните социални услуги и нуждите на целевите групи  Анализ на инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията- изградената техническа инфраструктура и потенциала и необходимостта от развитие  Анализ на екологично състояние и рискове  Извеждане на силни и слаби страни (SWOT-анализ) на икономическото и социално състояние на община Радомир Изготвяне на онлайн анкета Дейността ще се изпълнява от избрания външен изпълнител. Екипът по управление ще координира и подпомага изпълнението на тази дейност.
Дейност 3: Изготвяне на междинна оценка на изпълнявания общински план за развитие на община Радомир за периода 2006-2013 г. Използвайки резултатите от дейност 2 ще се извърши Оценка на изпълнението на ОПР, като се оценят резултатите от изпълнението на плана; степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция; ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Ще се изготви Оценка на стратегията на ОПР, която ще включва състоянието на общите условия за изпълнението на ОПР; промените в социално-икономическите тенденции; промените в политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, вкл. по икономически сектори; В дейността се предвижда да се изготви Оценка на координацията на ОПР чрез определяне на ефективността на мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за събиране на данни по заложените в ОПР индикатори; мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР; мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми и мерките за прилагане на принципа на партньорство.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила, процедури и методика за ефективен мониторинг и контрол за изпълнението на стратегически документи и политики от община Радомир.  Оценка на действащите документи за стратегическо планиране в община Радомир от гледна точка на механизми за наблюдение, оценка и контрол и включване на резултатите и от дейност 3  Разработване на процедури за координация и партньорство при разработване на политики и стратегически документи, както и за актуализирането на стратегически документи и политики  Разработване на вътрешни правила и методики наблюдение, оценка и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Радомир  Въвеждане на създадените правила, процедури и оценка, като е изготви наръчник за прилагане на ефективен мониторинг и контрол при създаването и прилагането на политики и стратегически документи в община Радомир
Дейност 5: Провеждане на фокус групи и обществени обсъждания  Подбор на заинтересовани лица за включване във фокус групата и обществени обсъждания.  Провеждане на фокус групи с експерти на общинска администрация Радомир и СГО- браншови и бизнес организации, представители на НПО и други заинтересовани лица  Провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите страни на Общинския план за развитие  Изготвяне на доклади от проведените фокус групи и обществено обсъждане
Дейност 6: Разработване на план за развитие на община Радомир за периода 2014-2020 г. При разработване на план за развитие на община Радомир за периода 2014-2020 г. ще бъдат спазени изискванията за съдържание определени в одобрените „Методически указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)" със Заповед N9 РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, а именно плана ще съдържа следните компоненти: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината- изготвен по дейност 2; 2. целите и приоритетите за развитие на общината- това са стратегическите цели, приоритети и специфични цели за развитието на общината, произлезли от дейност 3 и нови спрямо взаимна обвързаност с всички стратегически инструменти за регионално развитие на европейско, национално и областно ниво; 3.индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана- системата от индикатори, чрез които се отчита степента на изпълнението на поставените цели и приоритети за развитие, заложени в Общинския план за развитие; 5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Разработването на плана ще се осъществи от определения изпълнител по дейност 1. Екипът по управление ще координира и подпомага изпълнението на тази дейност. Общинският съвет одобрява Плана за развитие на община Радомир 2014-2020 г.
Дейност 7: Провеждане на обучения за ефективно прилагане на въведените правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации и обучение по стратегическо планиране Избраният изпълнител ще разработи подробен план и програма на обученията на общинската администрация и Общинския съвет, СГО във връзка с ефективно прилагане на въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации. Обучението ще бъде организирано за 2 дни, интерактивно, разделено на модули със следните теми: Модул „Стратегическо планиране” – обучението ще включва разясняване на процеса на стратегическо планиране, неговите етапи, ролята на всички участниците, ефективната координация между различните нива на вземане на решения и заинтересовани лица, връзката между разработването на общинските стратегически и планови документи с областните/регионалните и националните политики. Обучението е насочено към кметове, общински съветници. Модул „Формиране и изпълнение на местни политики”- ще се разгледат различни инструменти при изпълнение на общинските политики. Обучението е насочено към общинската администрация, общинските съветници и заинтересовани лица (представители на бизнеса, на НПО и др. заинтересовани страни). Модул „Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”- обучението ще бъде фокусирано върху извършването на непрекъснат наблюдение, контрол и оценка върху изпълняваните политики и извършване на корективни действия и актуализация при необходимост. Ще бъдат дадени практически казуси и опит за прилагането на изработените методи за мониторинг и контрол. Ще бъдат запознати подробно с разработените процедури, вътрешни правила за е за прилагане на ефективен мониторинг и контрол при създаването и изпълнението на конкретните политики в община Радомир. В обучението ще се използва разработения наръчник за механизма на мониторинг и контрол. В обучението ще бъдат включени представители на общинската администрация и на СГО.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и финансирането му по ОПАК от ЕСФ. Ще се извършат следните поддейности, според изискванията на ОПАК:  Организиране на пресконференции: за оповестяване на началото и запознаване на обществеността с целите и задачите на проекта и в края на проекта за представяне на резултатите от него – 2 бр.  Изработване на информационни банери, изложени в залите за провеждане на пресконференции, обучение, фокус групите и публичното обсъждане– 2 бр.  Публикации в местните средства за масово осведомяване за целите и задачите на проекта, за предстоящи събития и покана за участие на заинтересованите лица в тях– 4 бр.  Изработване на интернет сайт – 1 бр.  Брошури с информация за проекта, целите,стойността и очакваните резултати – 200 бр. Всички информационни, рекламни материали и публикации ще съдържат задължителните реквизити на Програмата, ЕС и на настоящия проект: флага на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” и името на проекта. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Дейност 9: Организация и управление на проекта  Със заповед на кмета на Община Радомир ще бъде назначен екипът за организация и управление на проекта. Той ще включва следните длъжности: ръководител, счетоводител, технически сътрудник, координатор.  Ще се изготвят договори за екипа по управление на проекта  Екипът за управление на проекта ще изготви: o система за вътрешен мониторинг, контрол и докладване; o подробен работен план- график на задачите и дейностите по проекта, срокове и съответните отговорни лица o механизъм на взаимодействие и координация между членовете на екипа по проекта.  Екипът за управление ще следи за текущото изпълнение, законосъобразното провеждане на проектните дейността. Той ще съблюдава работата на външните изпълнители, ще координира и разпределя задачите им. Ще дава насоки и препоръки, с оглед правилно протичане на проекта.  Ще организира периодични срещи за наблюдение и извършване на контрол над изпълняваните текущи дейности- редовни и извънредни  Ще администрира дейностите по проекта; създава правила за организация на документооборота и отчетността  Участие на екипа по управление на проекта в оценителните комисии за избор на изпълнител, осъществяване на периодичен контрол  Екипът по управление ще се съобразява напълно с идентифицираните конкретни потребности на целевите групи, като ще следи за изпълнението им съобразно нуждите и проблемите, описани и обосновани в настоящия проект.  Изготвяне на периодични доклади и отчети; финансово- счетоводни отчетни документи  Водене на аналитично счетоводство по проекта  Определяне на място и служител за съхранение на документите по проекта  Спазването на функциите на екипа по управление ще се следи посредством вътрешен и външен контрол
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДиДжи Консулт"ЕООД - София
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 787 BGN
Общ бюджет: 67 301 BGN
БФП: 67 301 BGN
Общо изплатени средства: 67 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 957 BGN
2014 53 343 BGN
2015 0 BGN
67 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 864 BGN
2014 45 342 BGN
2015 0 BGN
57 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 094 BGN
2014 8 001 BGN
2015 0 BGN
10 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Пакети от документации за провеждането на обществена поръчка
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Процедури и за избрани изпълнители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с външни изпълнители на определените
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Доклад от изготвения анализ за икономическото и социалното състояние на община Радомир
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Онлайн анкета
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Доклад за междинна оценка на изпълнявания общински план за развитие на община Радомир за периода 2006-2013 г.
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Наръчник за прилагане на ефективен мониторинг и контрол при създаването и изпълнението на конкретните политики в община Радомир
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Пакет разработени вътрешни процедури и правила за мониторинг и контрол при прилагане на местни политики
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Доклад с обобщени резултати от проведените фокус група
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Доклад с обобщени резултати от проведеното обществено обсъждане
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Разработен и приет Общински план за развитие на община Радомир за периода 2014-2020г.
Индикатор 16 (Д) По Дейност 7 - Проведени обучения обучение в 3 модула
Индикатор 17 (Д) По Дейност 7 - Обучени служители от община Радомир, и Общински съвет и СГО– най-малко
Индикатор 18 (Д) По Дейност 7 - Презентации и обучителни материали по 3 те модула
Индикатор 19 (Д) По Дейност 9 - Договори с членовете на екипа по проекта
Индикатор 20 (Д) По Дейност 9 - Изработена система за вътрешен мониторинг, контрол и докладване
Индикатор 21 (Д) По Дейност 9 - План- график
Индикатор 22 (Д) По Дейност 9 - Изработен механизъм на взаимодействие и координация
Индикатор 23 (Д) По Дейност 9 - Протоколи от периодични срещи на екипа
Индикатор 24 (Д) По Дейност 9 - Създадени вътрешни правила за организация на документооборота и отчетността по проекта
Индикатор 25 (Д) По Дейност 9 - Протоколи за участие в оценителни комисии
Индикатор 26 (Д) По Дейност 9 - Технически доклади - тримесечни
Индикатор 27 (Д) По Дейност 9 - Финансови доклади - тримесечни
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - Финален финансов и технически доклад
Индикатор 29 (Д) По Дейност 9 - Определено място и служител за съхранение на документите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз