Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0303-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07010
Наименование: "Ключовата роля на квалификацията за повишаване на производителността и стопански просперитет"
Бенефициент: "ЗВЕНО АЛФА СОД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната, общата цел на Проекта е последователно осъществяване на кадровата политика на Кандидата и намаляване на безработицата, повишаване на квалификацията на работната ръка и насърчаване на трудовата заетост за София и региона, както и разширяване и модернизиране на съществуващото оборудване и обзавеждане. Тази политика е съотносима с целите на ОПЧРР и е насочена към подобряване „качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване, повишаване производителността и адаптивността на заетите”, в резултат от което да се постигнат по-високи нива на конкурентоспособност на членовете на трудовия колектив, да се подобри качеството на влагания труд, както и качеството им на живот. Това ще засили тяхното индивидуално социално включване и колективните социални интеграционни процеси. В резултат от дей
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Подготовка за и провеждане на обучителните курсове с две обособени позиции, както следва: - ОП2А - Обучение на целевата група по професионално обучение. - ОП2Б - Обучение на целевата група по ключови компетентности. Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури: Утвърждаване на състава от обучаеми съвместно с Бюро по труда. Проучване и осъществяване на контакт с лицензирани агенции провеждащи професионално обучение; Организиране на тръжна процедура и избиране на подходяща агенция за сключване на Договор за възлагане на реализацията на професионално обучение с издаване на Удостоверения за професионално обучение; Предвидено е предоставяне на професионално обучение на 30 души – „Охранител” - специалност „Физическа охрана на обекти”. Организиране и контрол на професионалното обучение и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Предвидено е предоставяне на обучения по две ключови компетентности: - ключова компетентност 5 „Умения за учене”- обучение „Умения за работа в екип” за 30 лица, които след успешно завършване на курсовете ще заемат основни позиции в предприятието Обучението по ключова компетентност 5 „Умения за учене”- „Умения за работа в екип” ще включва 30 учебни часа. Обучаемите ще бъдат разделени на две групи, едната от 14 лица и другата от 13 лица. Цел на обучението е новите служители на компанията да развият уменията си за ефективна работа в екип, ефективно общуване и взаимодействие и да познават факторите на екипна ефективност с оглед пълната им адаптация на новото работно място. Общия хорариум на обучението ще бъде 30 учебни часа, разпределени на четири модула – 1. Екип и група, 2. Развитие на групата и фази на изграждане на екипа, 3. Екипни роли и екипна съвместимост и 4. Ефективно взаимодействие в екипа. Обучението ще завърши с полагане на писмен тест. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да обучи подбраните лица. Обученията за придобиване на професионална квалификация ще се извършат в съответствие с установените нужди на работодателя и младежите и съобразно заеманата длъжност в предприятието. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация и/или удостоверение при провеждане на обучение по част от професия, след приключване на курса за квалификация ще бъдат в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ. Обученията за придобиване на професионална квалификация ще бъдат организирани с минималната продължителност, съгласно ЗПОО и посоченото в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г. и т. 2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. Структурата на учебните програми ще е подчинена на изискването първоначално обучаваните да усвоят тази част от научната информация, която служи като база за изясняване на останалото учебно съдържание. Предвижда се едновременно с усвояване на теоретичните знания обучаваните да формират практически умения, значими при овладяване на професията, критерии за качество на извършената работа и трайни навици за спазване на нормативните изисквания за безопасност. Темите, заложени в програмите, задълбочават и разширяват основните теоретични знания с приложен характер, подпомагат прехода от теоретичното към практическото обучение, формират умения като основа за изграждането на трайни професионални навици и компетенции. Формата на обучение е дневна, а организационната форма - лекционна с практически упражнения с възможност за самостоятелно изпълнение на учебни теоретични и практически задачи. Ще се прилагат междинни и окончателни тестове, които дават възможност за проверка на обучаваните. Всички курсове ще водят до придобиване на съответната квалификационна степен или част от професия, удостоверени чрез съответен документ. Обученията по ключова компетентност ще бъдат не само с теоретична, но и с практическа насоченост, ще водят до придобиване на подходящи умения от обучаемите. Окончателните програми за провеждане на обученията ще бъдат разработени от обучаващата организация и съгласувани от работодателя, така че напълно да отговаря на нивото на познания за включените лица и изискванията на длъжностите, за които се подготвят да заемат. На всички завършили курсовете за обучение ще бъде издадено съответен сертификат за придобита ключова компетентност.
Дейност 3. Назначаване на успешно завършилите курсовете за обучение на трудов договор Обосновка на дейността: Наемане на трудова заетост на успешно преминалите обучението курсисти и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Дружеството ще осигури заетост за период от 12 месеца на безработните младежи, успешно преминали обученията за професионална квалификация за „Охранител” - специалност „Физическа охрана на обекти”.
4. Осъществяване на инвестициите по проекта, свързани със закупуването и доставката на специализирано оборудване за новите работни места Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури материално-техническото обезпечаване на новите работни места с необходимото оборудване за работа от новоназначените лица на трудово-правни договори. След направен анализ за пълно оборудване на новите работни места е идентифицирана нужда за закупуване на допълнително ново оборудване, съгласно описаните в лист Б4 на Бюджет Б1 и ще се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. За всички нови работни места ще бъде осигурено необходимото оборудване за изпълнение на дейността. Описание: Проучване и осъществяване на контакт с доставчици на необходимото оборудване; Организиране на тръжна процедура за доставка и монтаж на оборудването и сключване на договор с подходящия кандидат от спечелилия тръжната процедура доставчик; Осъществяване на доставка и монтаж на оборудването.
5. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Стикери за визуализация на новозакупени ДМА – 60 бр.; - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 200 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в месеца следващ авансовото плащане от изпълнението на проекта. „ЗВЕНО АЛФА СОД” ЕООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти –50 бр. • Бюро по труда – 70 бр. • Общинска администрация – 40 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 40бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 16 и месец 17 от изпълнението на проекта.
6. Одит на проекта Обосновка: Ще се потвърди правилното разходване на финансовите средства по проекта от експерт счетоводител относно помощта, получена от европейските фондове Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да потвърди извършените разходи по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дженифер Принт"ЕООД
аб 40 р ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 413 BGN
Общ бюджет: 98 289 BGN
БФП: 98 289 BGN
Общо изплатени средства: 73 413 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 883 BGN
2015 30 530 BGN
73 413 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 450 BGN
2015 25 951 BGN
62 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 432 BGN
2015 4 580 BGN
11 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз