Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0391-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01006
Наименование: "Започване на работа"
Бенефициент: "КАПЕЛА ПЛЕЙ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места за млади безработни до 29 годишна възраст и предоставяне на възможност за професионално обучение или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на фирма „Капела Плей” ЕООД.
Дейности: Дейност №1 Управление на проекта Отделните задачи в рамките на дейността включват: Разпределяне на дейностите, сформиране на екип по проекта и ще бъдат сключени договори с отделните членове от екипа на проекта. В договорите ще бъдат ясно разписани задълженията на всеки член на екипа по изпълнението на проекта. Задачата на екипа е да следи за напредъка по проекта и за постигане на поставените цели и резултати. Изработване на конкретен работен план. С оглед на това, дейностите по проекта да се изпълняват навреме и с нужното качество, по време на изпълнение на проектните дейности ще се осъществява непрекъснат вътрешен контрол от членовете на екипа по проекта, отговорни за съответната дейност, както и от Ръководителя и Координатора на проекта, отговорни за цялостното му изпълнение. Чрез осъществявания мониторинг на проекта членовете на екипа ще имат ясна представа относно спазването на времевия график. Резултатите от мониторинга по проекта ще дадат възможност да се реагира навреме, ако е необходимо и ако има разлика с разписаните проектни дейности. За целта ще се води протокол за извършения вътрешен мониторинг.
Дейност №7 Закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевата група Тази дейност включва обезпечаването на детския център и офиса с който разполага фирма „Капела Плей” ЕООД с необходимото оборудване и обзавеждане с цел създаване на нови работни места за представителите на целевата група – 9 броя игри съгласно техническите параметри от приложение Б4, 1 брой автомат за жетони, 30 000 броя жетони, 8 броя преносими компютъра, 2 броя микровълнова фурна; 2 броя кафемашини; 1 брой мултифункционално устройство; 8 бюра, 8 стола. Закупеното оборудване ще е необходимо за създаване на нови работни места за представителите на целевата група, ще се придобият нови знания и умения от лицата които го използват. Нашата цел е да имаме оборудване от високо ниво, с което ще се подобри работната на фирма „Капела Плей” ЕООД и ще се осигури заетост на лицата от целевата група. Към проекта е приложена подробна техническа спецификация за оборудването. Приложение Б 4. Със закупеното със средства по настоящата процедура оборудване и обзавеждане ще се осигурят работни места на: 13 лица от целевата група преминали обучение по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“; 6 лица от целевата група преминали обучение по част от професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“; 6 лица от целевата група преминали обучение по част от професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и 8 лица от целевата група преминали обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – „Компютърна грамотност“. Гореизброеното оборудване и обзавеждане ще бъдат използвани много активно в реализацията на съдържателните дейности на проекта. Чрез него ще се обособят работни места с гъвкави форми на заетост, тъй като разкритите работни места ще бъдат споделени. Закупеното със средства по настоящата процедура оборудване ще се използва от повече от едно лице – представител на целевата група. Така обезпечаването с изброеното оборудване и обзавеждане ще позволи да се изпълни основната цел на проекта – разкриване на нови работни места за представители на целевата група, както и ще съдейства за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта и тяхното бъдещо мултиплициране.
Дейност №5 Предоставяне на обучение по ключови компетентности Участниците в обученията попълват заявления за участие в обучението. Ръководителят на проекта уведомява всички участници за целите на проекта, началната дата, съдържанието и плана за провеждане на съответното обучение. Лекторите подготвят конкретното учебно съдържание, необходимите демонстрационни материали, казуси, тестове и др. за целите на занятията. Изготвените подробни учебни програми, съобразени с всички изисквания за придобиване на заявените конкретни знания и умения се предоставят на всеки участник в обучението. След отчитане нуждите на фирма „Капела Плей” ЕООД се установи потребност от обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. При формирането на учебните програми са заложени курсове на обучение, третиращи проблеми, с които фирма „Капела Плей” ЕООД се сблъсква почти всеки ден. В отговор на тези потребности, фирмата предвижда да обучи лицата от целевата група по дигитална компетентност с наименование на конкретното обучение – „Компютърна грамотност“. Обучението ще е организирано в една учебна група от 8 човека, в които безработните лица ще усвоят основните теоретични и практически знания. Продължителността на курса ще е 48 учебни часа, като се предвиждат допълнителни до 2 учебни часа за провеждане на заключителен теоретичен и до 2 учебни часа на заключителен практически изпит. На успешно издържалите заключителните изпити обучаващата организация ще издаде документ, удостоверяващ придобитите знания и умения (Сертификат за проведено обучение).
Дейност №3 Избор на обучаваща организация Организиране на процедура за избор на обучаващи организации за провеждане на предвидените в проекта обучения по професии. Изборът ще бъде направен при спазване условията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за определяне на изпълнител и свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Задължително условие е обучаващите организации да притежават лиценз за Център за професионално обучение, издаден от НАПОО за професиите: професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“; професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене“; професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Със спечелилите търга кандидати ще бъдат сключени договори за възлагане на обучителни услуги. Организиране на процедура за избор на обучаваща организация за провеждане на предвидените в проекта обучения по ключови компетентности. Изборът ще бъде направен при спазване условията на ПМС 69 от 11.03.2013 г. за определяне на изпълнител и свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Задължително условие е обучаващата организация да притежава опит в обученията по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Със спечелилия търга кандидат ще бъде сключен договор за възлагане на обучителни услуги. Отговорността за правилното провеждане на тръжните процедури в съответствие с правните норми и спазването на заложените срокове ще бъде на Ръководителя на проекта.
Дейност №2 Подбор на бенефициенти Подбор на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години. При изпълнението на дейността, ще се извършат анкети, интервюта и др. с представителите на целевата група за което ще бъдат приложени документи, които удостоверяват реалното изпълнение на дейността. След провеждане на срещите с целевата група – безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години, ще се извършат срещи с тях индивидуално за да бъдат мотивирани за обучение по професионална квалификация и по ключови компетентности и назначаване на работа с цел връщане на пазара на труда. След провеждане на срещите ще се проведе процедура за подбор на бенефициенти от целевата група - 13 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години за обучение по професия; 12 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години за обучение по част от професия и 8 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години за обучение по ключови компетентности .
Дейност №6 Предоставяне на средства за разкрито работно място на работодател за наемането на успешно завършилите обучение млади безработни до 29 години; Завършилите успешно обучението по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“; по част от професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“, по част от професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” и придобили познания по ключови компетенции по компетентност 4 „Дигитална компетентност“, „Компютърна грамотност“ ще им бъде предоставена възможност за работа. Трудовата дейност ще се извърши на обектите, обслужвани от „Капела Плей” ЕООД. Продължителността на заетостта ще бъде в рамките на 12 /дванадесет/ месеца. Поради необходимост от квалифицирани работници, на успешно завършилите обучение и ненапуснали работа през горепосочените 12 месеца ще бъде предложено да останат на работа във фирма „Капела Плей” ЕООД.
Дейност №8 Информиране и публичност по проекта Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи като се подготвят информационни брошури, плакати и диплянки с подходящо съдържание, информиращи гражданите на град София за програмата и за дейностите по проекта. Брошурите, плакатите и диплянките ще се разпространяват по обществени места, общината, областта и т.н. Брошурите ще бъдат 400 копия, формат А4, двойно сгъваеми, цветни – представят целите и дейностите по проекта, специално ориентирани към целевата група, адрес, телефон и e-mail за контакти. Плакатите ще бъдат 100 броя, а диплянките ще бъдат 1000 броя. За популяризиране на проекта ще се осъществят две публикации в пресата. За целите на проекта ще се изготвят две табели с номера и наименованието на проекта, които ще се поставят на местата на изпълнение на проекта. За популяризиране на проекта ще бъдат разпространени 1000 броя листовки. Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат.
Дейност №4 Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация Участниците в обученията попълват заявления за участие в обучението. Ръководителят на проекта уведомява всички участници за целите на проекта, началната дата, съдържанието и плана за провеждане на съответното обучение. Лекторите подготвят конкретното учебно съдържание, необходимите демонстрационни материали, казуси, тестове и др. за целите на занятията. Изготвените подробни учебни програми, съобразени с всички изисквания за придобиване на заявените конкретни знания и умения се предоставят на всеки участник в обучението. След отчитане нуждите на фирма „Капела Плей” ЕООД се установи потребност от обучение в областта на професии свързани с предлагане на забавления за деца, услуги за свободното време и кетъринг, които фирмата развива. При формирането на учебните програми са заложени курсове на обучение, третиращи проблеми, с които фирма „Капела Плей” ЕООД се сблъсква почти всеки ден. В отговор на тези потребности, фирмата предвижда да обучи лицата от целевата група по професия: 811090 професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, 8110902 специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“; по част от професия 811080 „Сервитьор-барман“, 8110801 специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“ и по част от професия 811070 професия „Готвач”, 8110701 специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Обучението ще е организирано в три учебни групи: една учебна група по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ от 13 чавека, една учебна група по част от професия „Сервитьор-барман“ от 6 човека и една учебна група по част от професия „Готвач“ от 6 човека, в които безработните лица ще усвоят основните теоретични и практически знания. Продължителността на курса по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ ще е 300 учебни часа, на курса по част от професия „Сервитьор-барман“ ще е 300 учебни часа и по част от професия „Готвач“ ще е 300 учебни часа като се предвиждат допълнителни до 4 учебни часа за провеждане на заключителен теоретичен и до 4 учебни часа на заключителен практически изпит. На успешно издържалите заключителните изпити по специалността Центърът за професионално обучение ще издаде документ, удостоверяващ придобитите знания и умения (Свидетелство за професионална квалификация обр. 3-54 /за професия/ и Удостоверение за професионална квалификация обр. 3-37 /за част от професия/).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 647 BGN
Общ бюджет: 134 360 BGN
БФП: 134 360 BGN
Общо изплатени средства: 131 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 129 BGN
2014 0 BGN
2015 75 891 BGN
131 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 860 BGN
2014 0 BGN
2015 64 507 BGN
111 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 269 BGN
2014 0 BGN
2015 11 384 BGN
19 653 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз