Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0369-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-11010
Наименование: "Квалификация и заетост - нов шанс за безработни младежи в "Глобъл-Нет Солюшънс" ЕООД"
Бенефициент: Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: - Интегриране на младежи до 29 г. възраст (уязвима група на пазара на труда) чрез повишаване на квалификацията им и осигуряване на работно място в «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД с цел повишаване на икономическата им активност, професионална реализация и утвърждаване практиката за учене през целия живот. - Подобряване ефективността на предоставяните услуги от дружеството чрез наемане на квалифицирана работна сила.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Организация, управление и одит За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Ще бъдат разработени персонални отговорности и конкретни задачи, които ще се спазват и изпълняват по време на целия проект. Екипът ще извършва оперативния мениджмънт на проекта: Организиране и управление на дейностите по проекта; Сключване на договори с експерти и изпълнители; Организиране и подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове, съгласноПМС 69/2013 г.; Контрол на обученията; Провеждане на месечни работни срещи; Изготвяне технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и тн. При осъществяването на дейност 1 ще се спазват хоризонталните принципи за утвърждаване на равните възможности, Добро управление на програми и проекти и включване на всички заинтересовани страни. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група на етап обучение и заетост, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта. При приключване на дейностите по проекта ще се използват услугите на одитор - задължително, съгласно Насоките за кандидатстване при проекти на стойност над 200 000 лв. Одиторският доклад ще удостовери допустимостта на разходите в съответствие с разпоредбите. Одиторският доклад ще се изготви и ще се приложи към Финален технически доклад и финансов отчет за разходите.
ДЕЙНОСТ 2: Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките посочени в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР. В рамките на дейността предвиждаме разработване на обща визия, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен специален дизайн на информационните материали, според визуализацията от Оперативното ръководство за визуализация и публичност. На входа на Административната сграда на «Глобъл–Нет Солюшънс» ЕООД ще се разположи пояснителна табела, а в 8-те магазина, където ще се разоложат работните места на бенефициентите ще се поставят малки табели, разрясняващи и визуализиращи помощта от европейските фондове. На закупеното оборудване, на видно място ще се разположат стикери с логото на финансиращата отганизация и бенефициента. На предвидените 2 бр. пресконференции (начална и заключителна) ще са поканени представители на медиите и месните власти, представители на МТСП, АЗ и ДБТ. Банерът с информация за проекта ще се разположи в помещенията, по време на обученията, а в последствие в административната сграда. В предвидените 5 публикации ще се разпространява направеното по проекта и брошурите с богата информация за ВО, финансиращата организация, дейностите и резултатите.
ДЕЙНОСТ 3: Подбор Подборът на целевата група ще се осъществи спазвайки изискванията на специално разработената процедура за целта. Непосредствено след стартиране на проекта ще се входира заявка в ДБТ «Мадост» с изискванията към безработните младежи – целева група по проекта. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална Квалификация, след приключване на курса за квалификация ще са в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ, а именно: за включване в предвиденото обучение за „Продавач - консултант”, 2 квалификационна степен, е необходимо бенефициентите да притежават документ за завършен мин. 10 клас. След изготвяне на документите по процедурата от ДБТ (Съобщение, Регистър, Заявления, Дълъг списък” и Кратък списък), ще се проведат индивидуални интервюта с заявилите желание за участие бенефициенти и ще се извърши окончателно класиране на подходящите младежи до 29 г. за включване в дейностите по проекта. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ изготвя Протокол с имената на номинираните бенефициенти и резерви (ако такива бъдат определени), удостоверяващ решението на комисията. Ако се определят достатъчен брой (16), одобрени за включване бенефициенти в рамките на 3 дни, след изготвяне на Протокола, ще стартира Професионалното обучение. Опитът на ВО при провеждане на процедури за подбор в ДБТ показва, че групата е възможно да не се формира веднага, а да се наложи провеждането на няколко заседания на комисията по подбор. За целта сме предвидили при подбор на 50 %, подходящи за включване бенефициенти, обучението да стартира на 2 групи от по 8 човека. Ако при първото заседание се формира цялата група, обучението ще стартира с оформена една група от 16 човека. ВО ще подпише индивидуални споразумения/ договори за обучение и стипендия с избраните представители на целевата група за включване в проекта, където ясно ще са регламентирани правата и задълженията на страните по договора и с клауза за условията при определени ситуации при неизпълнение на ангажиментите от двете страни.
ДЕЙНОСТ 4: Професионално обучение След провеждане на процедура за избор на изпълнител според Постановление ПМС 69/2013 г.ще се подпише договор с Обучаваща организация, притежаваща Лиценз от НАПОО за специалност „Продавач - консултант”. Избраният изпълнител се ангажира да осигури: лектори по отделните модули; обучителни материали, както и за провеждане на учебната практика; да изготвя месечни отчети пред ВО; да попълва присъствени списъци за участието на курсистите в обучението. Обучението ще се формира според разписаното в Дейност 3, в една група от 16 човека или в 2 групи по 8 човека. Обучението ще е по специалност 3410201 „Продавач консултант”, Втора квалификационна степен с хорариум 660 часа, професия 341020 „Продавач - консултант”, Професионално направление 341 «Търговия на едро и дребно». Обучението ще включва теоретични знания и практически умения. За да се гарантира запознаване на 100 % с изискванията и спецификите при работа в «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД, ВО ще предостави на Обучаващата организация специалистът, зает постоянно във фирмата: Организатор обучение. Обучението ще се провежда по мин. 6 ч. на ден, а за всеки присъствен ден на бенефициентите ще се изплаща стипендия по проекта, според договор за обучение и стипендия. При разписване на проектното предложение, Управителят на «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД, сподели, че сумата, предвидена по проекта за стипендии е недостатъчна за задържане на подбраните младежи, които в рамките на 3 месеца ще посещават курс за обучение. Взе се решение, за своя сметка Работодателя да мотивира обучаващите се с по – голяма сума, която ще им се изплаща като стипендия за обучение, допълнително, освен предвидената сума по проекта. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация след приключване на курса за квалификация ще са в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ. След приключване на курса, успешното завършване бенефициентите ще се удостовери със свидетелство за придобитата специалност, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО. Амбицията на «Глобъл – Нет Солюшън» ЕООД е да намери, квалифицира и задържи на работа 100 % от подбраните бенефициенти, за което ще предостави мотивиращо възнаграждение и включване в «Бонусната система на фирмата» по време на заетостта, с очакване за лоялност, усвояване на материала и справяне в последствие с работата.
ДЕЙНОСТ 5: Обучение по Ключова Компетентност 4 След провеждане на процедура за избор на изпълнител според Постановление ПМС 69/2013 г. ще се подпише договор с Организация, чиито преподаватели притежават релевантно образование и/или професионален опит за предоставяне на обучение по 4 „Дигитална компетентност” 4, съгласно Европейската квалификационна рамка. Ключови компетентности са основните умения и знания, от които всеки човек се нуждае, за да се постигне заетост, лична реализация, социално включване и активна гражданска позиция в динамично променящите се условия на пазара на труда и цялостната макросреда, съгласно Европейската референтна рамка Определянето на вида обучението по ключови компетентности е в съответствие с нуждите за разкриване на новите работни места: необходимостта бенефициентите да работят свободно с използваните специални софтуерни продукти, свързани с ежедневната работа в магазинната мрежа на «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД: В магазините работят с 9 бр. софтуерни системи/ продукти: «E-learning» - за обучения на Продавач-консултантите, «E-Pos система» - за въвеждане на нови абонаментни договори на мобилния оператор, «Billing система» - за събиране на сметки от абонати на мобилния оператор; «Retention система» - за преподписване на абонаментни договори от абонати на мобилния оператор, «Документна система» - за обработка на документи на абонати на мобилния оператор; «Продажби» - система за отчитане на продажбите на «Глобъл–Нет Солюшънс» ЕООД, «Easy Pay» - плащане на битови сметки; «Застраховки» - сключване на застаховки за мобилни апарати; «Национална лотария» - продажба на лотарийни билети и изплащане на печалби. За да се гарантира запознаване на 100 % с изискванията и спецификите при работа в «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД, ВО ще предостави на организацията, провеждаща обучението по КК, специалистът, зает постоянно във фирмата: Организатор обучение. Амбицията на «Глобъл – Нет Солюшън» ЕООД е да намери, квалифицира и задържи на работа 100 % от подбраните бенефициенти, за което ще предостави мотивиращо възнаграждение и включване в «Бонусната система на фирмата» по време на заетостта, с очакване за лоялност, усвояване на материала и справяне в последствие с работата. Обучението ще се реализира в рамките на 45 учебни часа и ще завърши със съответен документ за преминато обучение по КК 4 «Дигитална компетентност» за успешно завършилите.
ДЕЙНОСТ 6: Оборудване на работните места на бенефициентите Динамиката и процесите в света на комуникациите, определя дейността на «Глобъл – Нет Солюшънс» ЕООД като перспективна и необходима за всеки. Инвестицията в млад и квалифициран персонал е превантивна мярка за осигуряване на качествена работна ръка, задоволяваща високите изисквания на клиентите и ръководството на дружеството. Желанието на фирмата е да създаде условия за постоянна и продължителна заетост на ново назначения персонал – обучените млади и надеждни хора до 29 г. Във връзка със спецификите при работа с мобилни услуги и телекомуникации е необходимо работното място да е оборудвано със всички необходими технически средства. Предвиждаме закупуване на 16 лаптопа за обезпечаване на работата на всички бенефициенти, които ще са разпределени в 8 магазина (по 2 бр. работни места в магазин). Избора на лаптопа се обуславя от изискванията на техническите параметри към работното място, също и вписването му в общата визия на работното място. От към технически изисквания, избраният лаптоп е с необходимите комуникационни портове за връзка с устройствата, нужни за пълноценното функциониране на работното място - касов апарат, принтер, скенер. Процесорът е достатъчно мощен за да може да поеме натоварванията по време на работа. Инсталирани ще са използват 9 вида специализирани софтуери, свързани с рутинната работа, тъй като при обслужване на клиент се разглеждат данните му на няколко нива и в няколко бази данни. Изборът на предвидените за закупуване 16 бр. таблет с докинг станция за всеки бенефициент е продиктуван от неговите технически характеристики. Факта, че е таблет му позволява да бъде лесно използван за представяне на продукти за визуализации на презентации пред клиента, както и за изключително мобилната му функция. С таблет можеш да направиш презентация, продажба, подновяване на договор, дори и извън рамките на търговския обект. Пълната му функционалност, като компютър с най-модерна система, ще позволи демонстрации на конкретни приложения за телефоните или за тест на мобилните устройства за връзка директно пред клиента, като това ще му даде визуална представа за възможностите на апаратите и начина да ги използва на своя компютър, лаптоп, таблет. Съвременния процесор и отличният екран като качество и резолюция ще увеличат възможностите на служителя да представя в пълна светлина възможностите на устройствата. На него могат да се визуализират снимки и видео с отлично качество, да се изпробва от клиента бързината и функционалността му в удобен за него вариант. Чрез докинг - станцията, таблета се зарежда и се получава възможността за свързване с повече устройства. Таблета е внимателно избран да покрива нужните изисквания за мултимедийно устройство, с невероятно много приложения във всекидневната работа. Освен всичко, на него без да има нужда да се разпечатват, могат да се преглеждат нужни документи, инструкции за ползване и допълнителна литература, и то много удобно и практично, като на книга. Поради съществуващата голяма конкуренция в бранша, едно от най – важните изисквания към бенефициентите ще е във връзка с отношението и подхода към клиентите. Необходимо е да се полагат специални усилия за пораждане на интерес у потенциалния купувач. Това е възможно, ако продавачът е спокоен и уверен на работното си място – голяма роля за което има комфорта и цялостното оборудване на работното място. С тази цел предвиждаме да се закупят необходимите елементи от обзавеждането: високи бюра тип «островче», ергономични високи столове и витрина за всяко работно място. За всеки 2 работни места, които ще работят в един магазин, се предвижда закупуване на по 1 брой от изброеното обзавеждане и оборудване: гардероби за архив, табла за аксесоари, мултифункционални устройства. При планиране на обзавеждането и оборудването са спазени изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Изпълнени са Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ, съгласно Раздел 3. Ергономични изисквания за рационална организация на работното място. Закупуването на оборудване и обзавеждане е необходимо за функционирането на създадените нови работни места за представителите от целевата група, а предназначението му ще се запази за срок от минимум 5 години след приключване на проекта, въпреки амортизациите.
ДЕЙНОСТ 7: Заетост Успешно завършилите обучението лица (16 бр.) ще бъдат наети на осигурените и оборудвани работни места за период от 12 месеца. Възнагражденията за Бенефициентите ще бъдат в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Тъй като ВО има опит при подбор и назначаване на работа на бенефициенти по проект: ESF-1106-01-11-0049“Ново начало – от образование към заетост”, BG051PO001-1.1.06 «Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж», след обемиста кореспонденция и посещения на място е постигнато разбирателство относно желанието на фирмата да заложи в трудовите договори на бенефициентите време за „Изпитателен срок за 2 месеца”.Практика във фирмата е, всеки новоназначен служител, който е извън програмата, да бъде на изпитателен срок за период от 6 месеца. Амбицията на «Глобъл – Нет Солюшън» ЕООД е да намери, квалифицира и задържи на работа 100 % от подбраните бенефициенти: включване в «Бонусната система на фирмата» по време на заетостта, с очакване за лоялност, усвояване на материала и справяне с работата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 903 BGN
Общ бюджет: 220 666 BGN
БФП: 220 666 BGN
Общо изплатени средства: 220 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 220 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 181 BGN
2014 99 327 BGN
2015 75 123 BGN
220 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 187 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 254 BGN
2014 84 428 BGN
2015 63 854 BGN
187 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 927 BGN
2014 14 899 BGN
2015 11 268 BGN
33 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз