Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0034-C0001
Номер на проект: 58231-С028
Наименование: Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране на ТБО и съоръжение за компостиране на биоразградимите отпадъци в гр. Чепеларе. Образуваните отпадъци на територията на цялата община ще се обработват преди да бъдат транспортирани до регионалното депо в местността “Теклен дол” община Смолян. Проекта предвижда и закриване на общинското депо в местността “Ракида”, землище Богутево, и последваща поетапна рекултивация.
Дейности: Разработване на предпроектно проучване, включително изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект Разработване на предпроектно проучване, включително изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект
Разработване на пред инвестиционно проучване, идеен работен проект по смисъла на Наредба 4 към Закона за устройство на територията Разработване на пред инвестиционно проучване, идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. Цели на дейността: • Изясняване на инвестиционното намерение във връзка с инвестиционен проект “”Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”” • Провеждане на необходимите проучвания с оглед обосновка на местоположението, икономическата и социална целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение; • Избор на подходящ вариант на инвестиционното строително намерение; • Изясняване на конкретното проектно решение в степен, която осигурява възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи и осигуряване на съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 139 от Закона за устройството на територията. Резултати от дейността: • Ясно и конкретно инвестиционно намерение във връзка с инвестиционен проект ”Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида”, Община Чепеларе, Област Смолян. • Проведени необходимите проучвания с оглед обосновка на местоположението, икономическата и социална целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение; • Подбран подходящ вариант на инвестиционното строително намерение; • Изяснено конкретно проектно решение в степен, която осигурява възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи; • Осигурено съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 139 от Закона за устройството на територията.
Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и Цели на дейността: • Пълно, точно и качествено попълване на формуляра за кандидатстване за инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Резултати от дейността: • Пълно, точно и качествено попълнен формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект). Цели на дейността: • Осигуряване на качеството на тръжната документация за избор на изпълнители на инвестиционния проект, с оглед последващото ефективно изпълнение на инвестиционния проект. Резултати от дейността: • Осигурено качество на тръжната документация за избор на изпълнители на инвестиционния проект, с оглед последващото ефективно изпълнение на инвестиционния проект.
Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор. Цели на дейността: • Удостоверяване от страна на независим одитор, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин; Резултати от дейността: • Осъществен независим одит върху изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “”Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида”” в община Чепеларе, област Смолян
Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Чепеларе във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Чепеларе. Цели на дейността: • Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Чепеларе Резултати от дейността: • Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Чепеларе.
Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Чепеларе, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи. Цели на дейността: • Укрепване на административния капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на община Чепеларе; • Подготовка на необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнение на препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на община Чепеларе за управление и изпълнение на проекта. Резултати от дейността: • Създаден адекватен административен капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на община Чепеларе; • Подготвени необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнени препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на община Чепеларе за управление и изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 400 BGN
Общ бюджет: 179 826 BGN
БФП: 179 826 BGN
Общо изплатени средства: 179 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 38 280 BGN
2010 4 752 BGN
2011 136 794 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 538 BGN
2010 4 039 BGN
2011 116 275 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 852 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 742 BGN
2010 713 BGN
2011 20 519 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 974 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз