Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0004-C0001
Номер на проект: 08-1206/15.10.2013
Наименование: “СВЕТУЛКА”
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Да се реализира устойчив модел за трайна деинституционализация на децата от 0 до 3 -годишна възраст, настанени в ДМСГД Пазарджик, и/или в риск от изоставяне.
Дейности: Дейност 3: Подбор на персонал за предоставяне на услугите. Сформиране на екип, който да има практически умения в предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги. Повишаване знанията и капацитета на персонала, специалисти от местната власт и експерти от институции, работещи с тази целева група. Броят на заетия персонал ще бъде съобразен с определените единни държавни стандарти за съответните услуги.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Ще се осигури общинско помещение за съхранение на проектното досие. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип.Ще се проведе работна среща в общината за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта и разпределение на задачите.
Дейност 2: Публичност и разпространение на информация Информационните дейности по популяризиране на проекта ще са следните: • Пресконференции и медийни изяви. Сътрудник “Публичност и визуализация” ще организира и проведе съвместно ръководния екип на проекта две пресконференции. Първата пресконференция ще се запознаят медиите с целите на проекта,на втората ще се представят текущите резултати.Сътрудникът ще изработи и разпрати покани до медиите, ще изготви и разпрати прес-съобщения, ще съдейства на изпълнител при изработката на банер, ще организира медийните изяви на ръководния екип на проекта. • „Ден на отворените врати”. Събитието ще бъде организирано от Сътрудник “Публичност и визуализация”, който ще изготви и разпрати покани до всички заинтересовани страни и медии. В този ден ще се представят услугите от управител услуги. Ще се организира една кръгла маса, ще се наеме изпълнител за обслужване на гостите. Сътрудник “Публичност и визуализация” и управител услуги съвместно с изпълнител ще изготвят брошури и табела за услугите, които ще се изпълняват по проекта.
Дейност 4: Предоставяне на шест иновативни здравно-социални услуги. Екипа на Комплекса с подкрепата на екипа по управление на проекта и помощ от вътрешни експерти ще работи за социалната адаптация на децата. Ще се изготвят индивидуални планове за работа с всеки потребител въз основа на оценката на потребностите и здравословното състояние на децата – нужда от психосоциална рехабилитация, включване в психоморни сесии. Децата с тежки увреждания и хронични заболявания настанени в ЦНСТ изискват постоянно лечение и медицинско наблюдение на място от съответните специалисти.Болничният престой в детските отделения е ограничен от рамките на съответните клинични пътеки и често не е достатъчен за пълното излекуване или клинична ремисия на децата с медико-социален риск.В тази връзка ЦНСТ е важно свързващо звено между болничната и доболничната помощ от една страна и между здравната и социална система от друга страна.Трябва да се изгради добре функционираща консултантска мрежа за своевременна диагноза и лечение на тежки и комплицирани заболявания в детската възраст,за намаляване на детската смъртност и превенция на ранната инвалидизация на децата със здравословен проблем. За проследянане и контрол е необходимо ежедневно лекарско наблюдение.Лекарите от Дневния център и Ранна интервенция в работните дни ще осъществяват ежедневна визитация. В почивните и празнични дни, както и по време на отпуск - за покриване на графикае необходимо почасово консултиране с педиатър / на граждански договор/. Основните функции на услугата ще включват лечебни, диагностични, консултативни и не на последно място информационно-координиращи действия от опитен и квалифициран лекарски и сестрински екип. 2.Център за ранна интервенция За изготването на оценка и план за грижи на детето и консултиране на семейството е необходимо екип от различни специалисти да обмени информация и изготви плана за грижи. Според увреждането на детето е важно в екипа да се привлече необходимия специалист, който да запознае екипа със специфичните особености на случая. Събирането на екипа в Центъра позволява спетяването на време и средства, за да бъдат обхванати всички аспекти на развитие на детето-здравословно, психомоторно, речево. На срещите, разглеждащи плановете за грижи, специалистите като физиотерапевт, невролог, логопед ще подпомогнат и консултират работата на работещите към Центъра. 3.Център за дневна грижа за деца с увреждания За потребителите на дневния център периодично ще се изготвят и актуализират индивидуални планове за грижи. Участието на специалистите специален педагог физиотерапевт, инструктур по плуване ще подпомогне и консултира работата на работещите към Центъра. 4.Център за майчино и детско здраве Към екипа се включват да работят чрез наемане на граждански договор акушер-гинеколог и педиатър. Предвид специфичните потребности на потребителите на новите здравно-социални услуги (деца с увреждания и здравнонеосигурени лица) е необходимо включването на тези специалисти. Грижата за здравнонеосигурените бременни предвижда един безплатен преглед преди раждането, което е крайно недостатъчно за превенция и диагностициане на вродено заболяване, което е често срещано при нежелани и непланирани бременности. 5.Семейно-консултативен център На граждански договор като външни консултанти са необходими юрист,психолог,акушер-гинеколог, педиатър, които участват в разработване и изпълнение на програми, които представляват систематизирана интервенция – комплекс от взаимосвързани дейности/услуги с прилагане на интегриран подход за решаване на проблеми и промяна на ситуацията в семействата / уязвимите общности. 6.Център приемна грижа и осиновяване На граждански договор като външен консултант е необходим психолог за въпросите свързани с адаптацията на детето към семейството. Диетолог (работещ във всички услуги на Комплекса) на граждански договор - предвид възрастовата група на децата и здравословните им проблеми, менюто за хранене трябва задължително да се съставя от диетолог /Наредба №2 от 07.03.2013 за здравословно хранене на децата на възраст от 0-3 години/. Консултациите от изброените специалисти се осъществяват почасово и при необходимост, като месечната ангажираност е огранчена и варира от 9 до 34 часа месечно за различните специалисти.
Дейност 5: Консултиране и издаване на наръчник за професионалсти, работещи в новооткритите услуги за деца от 0 до 3г. Партньорът по проекта ще осигури специалисти, които ще бъдат наети от Общината за изпълнението на следните дейности: Ежемесечни консултации от двама консултанти /психолози/ по време на периода на управление на услугите. Всяка една от услугите ще бъде анализирана и двамата консултанти ще следят за организацията и методологията на услугите, ще проследяват процеса на работа спрямо целевата група. Посредством тази дейност ще се проследява ефективността, целесъобразността и планирането на услугите, двамата психолози - консултанти ще съдействат при анализа на индивидуалните планове на децата съобразно методологията в работата в областта на ранното детско развитие. Консултантите, за разлика от супервайзорите, ще отговарят за консултирането и анализа на цялостната услуга, а не на човешкия ресурс в нея. Те ще предоставят компетентна подкрепа в областта на ранното детско развитие. Подкрепата ще бъде насочена към професионалистите, участващи в новооткритите услуги. Консултантите ще имат възможност да дават съвети от областта на психологията и да съдействат за ефективността на работата и качеството на услугите. Методикът ще дава методологически указания през целия период за протичането и осъществяването на услугите. Тази дейност ще бъде свързана също така и с разработването на наръчник с методология и модели на работа в индивидуален и групов формат в областта на грижата за деца от 0 до 3 години. Наръчникът е необходим, тъй като проектът е свързан с откриването и разработването на нови услуги за деца от 0 до 3 години, което води до прилагането на нови модели и подход на работа. Наръчникът ще събира материали в следствие на анализа на услугите и методологическите насоки, предоставени за доброто изпълнение на новооткритите услуги. За изработването на наръчника участие ще вземат асистент-методика и методика на услугите. В работата си, както и консултантите, методикът и асистент-методикът са външни специалисти, които посредством компетенциите си отговорностите, ще допринесат за изработването на наръчника, който ще опише подхода и метода на работа в индивидуален и групов формат с деца от 0 до 3 години, планирането и ползването на всяка една от услугите. Наръчникът ще бъде издаден в края на проекта. Дейността на специалистите, предоставени от страна на партньора, ще се координира от координатора на проекта. Изборът за изпълнител за издаване на наръчника ще се направи от ръководния екип на проекта. Методик и асистент методик, които ще изготвят наръчник с методология и модели на работа за шестте услуги по проекта. Наръчникът ще има за цел да опише подхода на работа при индивидуалното планиране на ползването на всяка една от услугите. В работата си методикът ще има позицията на външен специалист, който посредством компетенциите и опита си ще изследва процеса на работа. Наръчникът ще бъде издаден в края на проекта .
Партньори
Партньори:
Сдружение "Дете и пространство"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 596 306 BGN
Общ бюджет: 117 795 BGN
БФП: 117 795 BGN
Общо изплатени средства: 119 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 261 BGN
2015 0 BGN
119 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 372 BGN
2015 0 BGN
101 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 889 BGN
2015 0 BGN
17 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз