Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ и водоснабдителна мрежа гр. Белослав"
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: В настоящият проект са предвидени разширение на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа в новите квартали, изграждане на напорен тръбопровод отвеждащ битово-фекалните води от КПС до съществуваща ГПСОВ Белослав, както и нова водопроводна мрежа в тях. Предвижда се изграждане на битово-фекална канализация в новопроектираните квартали: «Авренска поляна», кв. «Младост», кв.«Акации» с цел постигане на 100% изградена канализация на града. Предвижда още и рехабилитация на водопроводна мрежа в кварталите: «Гебедже», кв.« Бриз» , кв.«Изгрев», кв. «Акации», кв. « Хр.Ботев», кв. «Младост», кв. «В.Левски», с цел минимизиране загубите при водопреноса и съхранението и с оглед повишаване качеството на подаваната вода.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управление на проекта: 1.Разходи за проучвания и проектиране; 11.Разходи за услуги извършва¬ни от инженери, архитекти, кон¬сул¬танти, пряко свързани с под¬го¬товката, оценка на съот¬вет¬ствието и /или изпълнението на проекта;12.Разходи за изготвяне на оцен¬ка на въздействието върху среда, екологична оценка , оценка на съв¬местимостта и издаване на разрешително; 14.Управление на проекта. /Сумата е без ДДС/
Дейност 2: Популяризиране на проекта Публичност и информация /Сумата е без ДДС/
Дейност 3: Изпълнение на СМР Надзор по време на строителството ; Авторски надзор ; Технически /Инвеститорски /контрол ; Разходи за подготовка на документацията за възлагане на обществени поръчки /Сумата е без ДДС/
Дейност 4: Изпълнение на СМР 3.Строително-монтажни работи ; 4.Непредвидени разходи /10% от т.3 СМР/ /Сумата е без ДДС и включва непредвидени разходи/
Дейност 5: Одит Одит /Сумата е без ДДС/
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 127 709 BGN
Общ бюджет: 11 672 236 BGN
БФП: 11 381 847 BGN
Общо изплатени средства: 14 683 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 381 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 893 731 BGN
2010 10 008 041 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 217 936 BGN
14 683 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 114 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 514 985 BGN
2010 8 006 433 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 774 349 BGN
11 747 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 267 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 378 746 BGN
2010 2 001 608 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 443 587 BGN
2 936 767 BGN
Финансиране от бенефициента 547 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НОВОИЗГРАДЕНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Индикатор 2 РЕКОНСТРУИРАНА/ПОДМЕНЕНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Индикатор 3 НОВОИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦ. МРЕЖА
Индикатор 4 НОВОИЗГРАДЕНИ КОЛЕКТОРИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз