Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0264-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07002
Наименование: "Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в "ДИАНА" ООД"
Бенефициент: "ДИАНА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение има за цел създаването на нови работни места за безработни младежи до 29- годишна възраст в „ДИАНА” ООД.
Дейности: Дейност №1: Организация и управление Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител и технически сътрудник. Ще бъдат провеждани ежемесечни заседания на ръководителя по проекта с членовете на екипа за управление и всички ангажирани лица, които ще бъдат отразявани в протокол. Целта на заседанията ще бъде анализ на извършените към момента дейности, получаване на обективна реализация за хода на проекта,удовлетвореност на целевите групи, подготовка на вътрешни процедури за изпълнение на проекта, периодични инструктажи, подготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, както и набелязване на конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Ръководството за бенефициента по настоящата схема.
Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител и технически сътрудник. Ще бъдат провеждани ежемесечни заседания на ръководителя по проекта с членовете на екипа за управление и всички ангажирани лица, които ще бъдат отра „ДИАНА” ООД оценява човешкия фактор като един от най-ценните активи на дружеството. Ето защо е необходимо да бъде извършен подходящ подбор на лицата, който включва следните дейности: 1. Подаване на заявка в ДБТ непосредствено след подписване на договора; 2. Изнасяне на съобщение от ДБТ до потенциалните кандидати на информационното табло; 3. Създаване на регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група. 4. Подаване на заявления от желаещите да бъдат включени в обучения; 5. На база подготвения от ДБТ дълъг списък, фирмата изготвя кратък списък с подходящите кандидати; 6. Провеждане на интервюта от експертна комисия с кандидатите и окончателно класиране. 7. Съставяне на протокол за решението на комисията. 8. Подписване на трудови договори между избраните представители на целевата група за включване в проекта и „ДИАНА” ООД.
Дейност №3: Провеждане на процедури за избор на доставчици В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. Планирано е провеждане на 3 броя тръжни процедури: 1. Избор на обучителна организация; 2. Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане; 3. Избор на доставчик на рекламни материали. При избора на изпълнители „ДИАНА” ООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 69/2013 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители
Дейност №4: Организиране и провеждане на професионални обучения по част от професия 525010 "Техник по транспортна техника"; специалност 5250101 "Автотранспортна техника", трета степен на професионална квалификация, за представители на целевата гру Ще бъдат сформирани две групи за провеждане на следните професионални обучения : 1. Обучение по част от професия 525010 "Техник по транспортна техника"; специалност 5250101 "Автотранспортна техника", трета степен на професионална квалификация, модул „Специални средства за диагностика”- предвиждат се да бъдат обучени 8 лица; 2. Обучение по професията 341020 "Продавач-консултант"; специалност 3410201 "Продавач -консултант", втора степен на професионална квалификация- предвиждат се да бъдат обучени 5 лица; За целта целевата група ще попълни заявление за участие и ще предостави документи, удостоверяващи завършено образование и здравословно състояние. На всички участници ще бъдат изготвени лични досиета, съдържащи информация за хорариума учебни часове в съответствие с ДОИ. В процеса на реализиране на обучението в личните картони ще бъдат нанасяни резултатите от проведените изпити, както и номерата на издадените документи. Учебната програма ще бъде разработена от център за професионално обучение и ще бъде съобразена с конкретните нужди на обучаващите. След разработване на учебната програма ще бъдат закупени и комплектовани необходимите материали за практическото обучение. Учебният процес ще е с продължителност, не по-малка от 660 учебни часа за специалност „Продавач- консултант” и с продължителност, не по-малка от 600 учебни часа за специалност „ Автотранспортна техника”, модул „Специални средства за диагностикa”. Обучението ще завърши с присъствен изпит, съответно за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност «Продавач –консултант», както и за придобиване на част от професия «Техник по транспортна техника» по трета квалификационна степен. Успешно завършилите обучението получават документ съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО.
Дейност №5: Организиране и провеждане на обучение по ключови компетентности 4„Работа с бази данни, съхраняване и управление на информация” и 5„Умения за работа в екип” Предвиденото обучение по ключови компетенции е съобразено с работата на целевата група в „ДИАНА” ООД. С цел постигане максимална ефективност, ще бъдат организирани и проведени две обучения, а именно: 1. Обучение по ключова компетентност 4 „Работа с бази данни, съхраняване и управление на информация”, с продължителност от 45 учебни часа. Ще бъдат включени 7 лица, представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в оборудвана зала с компютърна техника, видео и аудиотехника, мултимедиини презентации, които правят обучението достъпно, привлекателно и активиращо участието на обучаващите се. Обучаваните ще имат осигурено удобство от обучаващата организация при подготовката на текущите реферати и възложени задания. След приключване на обучението ще бъде издаден съответен документ на успешно завършилите, удостоверяващ придобитите знания и умения. 2. Обучение по ключова компетентност 5 „Умения за работа в екип” , с продължителност от 30 учебни часа. Предвижда се обучението да включи 8 лица, представители на целевата група. Заниятията ще бъдат проведени в подходяща за целта зала, разполагаща с необходимите учебни средства. Обучаваните ще имат възможност да придобият базови познания относно същността на комуникацията като процес - вербална и невербална комуникация и как да се развива. След приключване на обучението ще бъде издаден съответен документ на успешно завършилите, удостоверяващ придобитите знания и умения.
Дейност №6: Закупуване на оборудване за създаване на работни места и наемане на лицата, представители на целевата група Утвърдена на пазара за продажба на гуми и услуги за автомобили, през последните години обема от клиенти на фирма „ДИАНА” ООД нараства, особено за търговските центрове, разположени на големи пътни артерии в София. Ето защо, за да може да отговори на все по- нарастващите нужди на своите клиенти, се налага дружеството да разшири своята дейност, а именно чрез създаване на нови работни места и създаване на заетост в търговските центрове разположени на бул. „Ботевградско шосе” и новостроящия се на Цариградско шосе. По настоящото проектно предложение се предвижда да бъде закупено оборудване на част от целевата група- за осем лица, които ще бъдат наети лица на длъжност „работник, поправка гуми и джанти”, тъй като за останалите седем лица, които ще бъдат наети като продавач-консултанти, ръководител търговски екип и началник склад има създадено работно оборудване и обзавеждане. Естеството на работата на тези лица е свързано с извършването на демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна техника. Това налага използването на широк спектър материали, инструменти и приспособления, мишини, агрегати и съоръжения, без които няма как да бъде извършена автомобилната услугата. Ето защо, за да бъдат създадени условия за работа на новонаетите лица на тези длъжности е необходимо да бъде закупено следното оборудване: - Две гумодемонтажни машини, с контрол на позицията на главата и заключване в една операция, активиране на отключванетои заключването чрез бутон с автоматично движение на главата от джантата вертикално и хоризонтално;интегрирана защита на главата;максимална ефективност при употреба на различни видове гуми;патронници с големи характеристики; с възможности за настройване ъгъла на въртене с по-голямо подсилено рамо за поддържане на главата и гарантиране на максимална неподвижност, с двойно действащо заключващо устройство, управление с педал за две скорости с оглед напълно освобождаване ръцете на оператора, максимално тегло а колелото 60kg (132 lbs); минимален диаметър на колелото 600 mm (24’’), препоръчвано въздушно налягане: 8/10 bar(116/145 psi), ел. захранване (V/PH/Hz) 230/1/50. Тегло на машината (кг) – 280, габаритни размери (мм) -1340x2000x1960; - две баланс машини за леки и лекотоварни автомобили с ергономичен дизайн;, с микропроцесор и монитор ниска скорост на завъртане до 98 об/мин; диаметър 28”,усилен вал позволяващ баланс на колелата до 75кг;мощност 420W; възможност за едновременна работа с трима оператори. - един винтов компресор, с дебит на изхода на компресора при стандартни условия 2,12м куб в мин;номинална мощност 18,5 KW;захранване 400V/3Ph/50Hz/63A;с пулт за управление и контролер;тип/клас на изолация на ел.двигателя IP55/ISOF максимално работно налягане-13 bar; ниво на шума 66db(А);присъединителен размер 1”; остатъмно количество масло в сгъстения въздух 1-3mg/м куб; темперетурен диапазон на околната среда от +5до+40град С; темперетура на сгъстения въздух от 7-15 градуса С над околната среда;габаритни размери (ш/д/в)1330х780х1220mm, тегло 414 kg; - Три гайковерти с ергономичен дизайн, мека дръжка за удобна работа; Високо мощен мотор с външни сменяеми четки; Обороти на празен ход (мин -1): 0 – 2300; Удари на празен ход (мин -1): 0 – 3000; Максимален въртящ момент: 120 Nm; Стандартни винтове: M8 -M14;Захват на патронника: 1/2"; Напрежение на акумулатора: 12 V; Капацитет: 2.6 Ah; Тегло: 1.6 кг. - Пневматичен крик с ударен гайковерт на 1/2” с максимално въртяш момент 1250Nm;работно налятане 6,2 bar;консумация на възду 150 литра/минута;присъединяване на въздуха на 1/4”F; Закупеното оборудване е необходимо за работа на осемте лица, които ще бъдат наети на длъжност „работник, поправка джанти и гуми”, тъй като спецификата на тяхната работа е свързана с използване на един инструмент или машина от няколко човека, тоест ще бъде създадена гъвкавост на работното място. Машините, предвидени за закупуване в проекта ще са съобразени с нуждите на работния процес. Без тях няма да има възможност наетите лица да работят и изпълняват ефективно своите задължение, тъй като наличните в „ДИАНА” ООД в момента са съобразени от гледна точка заетия персонал в момента. По този начин ще се предостави възможност на лицата да извършват ефективно своите задължения. След като бъде закупено необходимо оборудване за лицата, те ще разполагат с приспособени работни места. Предвижда се да бъдат наети 15 лица, представители на целевата група за период от 12 месеца.
Дейност № 7: Информиране и публичност В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, „ДИАНА” ООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат прилагане на следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: дипляни, банери, информационна табела с логото на Европейския съюз и логото на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” позовавайки се на Европейския социален фонд, публикации в местната преса и електронни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПРОПЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
Интерпан ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 428 BGN
Общ бюджет: 130 890 BGN
БФП: 130 890 BGN
Общо изплатени средства: 115 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 998 BGN
2015 356 BGN
115 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 748 BGN
2015 302 BGN
98 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 250 BGN
2015 53 BGN
17 303 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз