Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0380-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01001
Наименование: "Ново работно място за строители"
Бенефициент: "ЛЕВЕЛ 5" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Наемане на млади безработни до 29-годишна възраст и създаването на нови работни места за целевата група, чрез осигурената подкрепа за инвестиционни разходи и разходи за труд.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи на проекта. За постигане на оперативност при работата ще бъдат разработени персонални отговорности и конкретни задачи, които ще се спазват и изпълняват по време на целия проект. Екипът извършва оперативния мениджмънт и изпълнява следните задачи за постигането на тази цел: Организира и управлява дейностите по проекта; Сключва договори с изпълнители; Организира подготовката на тръжна документация и провеждане на търгове, съгласно ПМС 69 / 11.03.2013 г.; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др.
Дейност 6. Закупуване на оборудване За нуждите на новонаетите работници е необходимо да бъде закупено оборудване: МАШИНА ЗА БОЯДИСВАНЕ (професионален клас) с безвъздушво – електрически двигател. Описание: Работа без необходимост от допълнителен компресор за въздух; работа на високо налягане на разпръскване – до 250 bar; възможност за разпръскване на различни видове флуиди само с една подмяна на разпръскващата дюза; компактност и ниско тегло; ниска консумация на енергия. Минимални технически данни: работно напрежение: 220V макс. Работно налягане: 230 bar; тегло: до 63 кг; макс.дебит на флуида: 9.1 l/min максимален размер на дюзата: с един пистолет: 0.051” с два пистолета: 0.031” с три пистолет: 0.021” Материали, пригодни за работа с машината: грунд, латекс, емайли, акрилни бои, огнеустойчиви покрития, финни шпакловъчни разтвори, бои на водна основа, бои на химическа основа, емулсии, масла, лепила. Окомплектовка: машината трябва да бъде монтирана на количка за по-лесно и удобно транспортиране, маркуч 15 м 3/8” за високо налягане, гъвкав маркуч 0,9 м ¼”, пистолет за високо налягане с предпазител за дюза и един брой дюза, сервизен комплект инструменти и масло за помпа за лесно обслужване и работа. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
Дейност 2. Подбор на целевата група При сформирането на група ще бъде извършен подбор на целевата група в съответствие с Процедурата за подбор на представители на целевата група, публикувана в Ръководството за бенефициента. Съгласно процедурата, подборът на представители на целевата група ще се извърши от работодателя съвместно със служителите в съответната дирекция „Бюро по труда» в гр. София. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите за участие в проектните дейности ще се проведе в три кръга: Заявление от кандидата по образец, предоставен от ДБТ за включване в Дълъг списък на кандидатите; провеждане на интервю; публикуване на списъка с одобрените кандидати. С избраните безработни и работници ще бъдат сключени договори за включването им в проектните дейности.
Дейност 5. Разкриване на нови работни места и наемане на успешно завършилите обучението лица След приключване на обучението ще бъдат разкрити 6 нови работни места и ще бъде осигурена заетост за всички успешно завършили обучението за период от 12 месеца. Те ще бъдат назначени на длъжността „строителство на жилищни и нежилищни сгради - квалифицирани работници и сродни с тях занаятчии”. Ще бъдат сключени трудови договори, ще бъдат разработени длъжностни характеристики. Редовно ще се води присъствена форма за явяване / неявяване на работа и ведомост за изплатени заплати.
Дейност 7. Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР, както и при реализиране на мерките по информация и публичност - задължително се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. В рамките на дейността предвиждаме разработване на обща визия, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен дизайн на информационните материали. Предвидено е да се изработят следните материали: Информационно табло (1 бр.); Постоянна обяснителна табела (1 бр.); Банер (1 бр.); Публикации (2 бр.); Пресконференция: (1 бр.); стикер за закупеното оборудване (1 бр.);
Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение втора квалификационна степен Срок за обучение: 660 часа (теоретичната част и практическите занятия). След приключване на обучението участниците трябва да са усвоили следните знания: да спазват технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на разтвори и бояджийски съставки за изпълнение на бояджийските работи от различни материали; правилно да организира работното си място; да спазват здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различни видове строително – монтажни работи; безопасна работа със средства за противопожарна защита; да познава и ползва личните предпазни средства. Теоретичната част от обучението ще се провежда в база, осигурена от изпълнителя на дейността. Обучаваните ще придобият свидетелство/удостоверение за Втора квалификационна степен по професия „Строител” - код 582030, по специалността „Бояджийски работи” с код 5820309.
Дейност 3. Процедура по избор на обучителна организация Избраният изпълнител се ангажира да осигури: лектори по отделните модули; обучителни материали, както и за провеждане на учебната практика: да застрахова курсистите; да закупи необходимото за учебната практика работно облекло, да заплати командировъчни на лекторите; да изготвя месечни отчети пред ВО; да попълва присъствени списъци за участието на курсистите в обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 665 BGN
Общ бюджет: 74 815 BGN
БФП: 74 815 BGN
Общо изплатени средства: 74 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 133 BGN
2014 0 BGN
2015 56 681 BGN
74 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 413 BGN
2014 0 BGN
2015 48 179 BGN
63 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 720 BGN
2014 0 BGN
2015 8 502 BGN
11 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз