Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 08.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение е да се повиши институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.
Дейности: 1.Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми Проучване на пазарната среда, нормативната база и оптималната схема на приложение на финансовия механизъм "Търгуеми бели сертификати". Тази дейност включва съпоставка на размера на задължителните цели за енергийни спестявания, въведени чрез ЗЕЕ или чрез бъдещи нормативни актове, въвеждащи изискванията на Директива 2012/27, с възможностите да бъдат доказани и документирани чрез „бели” сертификати. Трябва да се оцени необходимостта от преходен период и участието на държавна институция в него с цел първоначално регулиране на цените на сертификатите. Извършване на подробен анализ на нормативната база и съответните предложения за промени в нея с цел въвеждане на търговията със сертификати. Проучването на нормативната база трябва да включва и анализ с предложение на схема за задължения за енергийни спестявания в съответствие с изискванията Директива 2012/27. Необходимо е приоритезиране на следващите стъпки: с кои видове енергия и горива да стартира търговията; какви видове и какъв брой методики трябва да бъдат разработени при старта на въвеждането и т.н..
2.Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания Дейността включва разработване на предварително уточнен брой проекти на стартови методики за оценка на енергийните спестявания, необходими при определянето на стойностите на търгуемите бели сертификати. Процедурата на разработване приемане на проектите трябва да бъде хармонизирана с действащото законодателство и да е подобна на процедурите по разработване на стандарти. Приемането ще се извърши от специализирана работна група от експерти-служители на АУЕР. За всяка методика ще бъде разработен специализиран софтуер, който ще улесни както прилагането й, така и контрола върху крайните резултати.
3. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали Тази дейност предвижда широко мащабни информационни кампании, чрез организиране и провеждане на семинари и информационни кампании (включително радио и телевизионна реклама) с цел популяризиране на предвидените финансовите механизми свързани с търгуемите бели сертификати. Предвижда се: - направата на информационни брошури, флаери и интернет банери; - организиране и провеждане на 6 бр. семинари и информационни кампании за детайлно запознаване на бъдещите участници в новия финансов механизъм, - изработване на интернет банер; - 500 бр. информационни брошури и - 1000 бр. флаери; - Изработване на 3000 броя наръчници на финансовите механизми.
4. Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията Тази дейност включва разработване и отпечатването едно книжно тяло, представляващо обобщен практически наръчник за подобряване енергийната ефективност с цел последващото му използване при обучение на лицата, ангажирани с управлението на енергийната ефективност в промишлени системи (предприятия). Обобщеният наръчник ще се разработи по съдържание изготвено от АУЕР и съобразено с най-добрите европейски и световни практики и ще включва информация за съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт, включително БДС EN ISO 50001
5. Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001 Дейността включва организиране и провеждане на семинари/ обучения по управление на енергийна ефективност в предприятия, включително по БДС EN ISO 50001. Обучението, което ще бъде предшествано от разработване на практически наръчник/ръководство/указание за управление на енергийна ефективност в предприятия, ще се извършва по програма, утвърдена от АУЕР, включваща съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт.
6. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност Дейността включва обучение на предварително определени служители в АУЕР за спецификата на въвеждането и прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително относно необходимото ниво на контрол и проверка върху обявените в сертификатите постигнати енергийни спестявания.
7. Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност Тази дейност включва разработването на софтуер за поддръжка на регистри и модули, включително разширен on-line достъп от различни лица на различни нива. При изпълнението на тази дейност ще се разработят следните видове специализиран софтуер: 7.1. Електронен регистър със задължените лица. Този регистър ще включва над 610 юридически лица и ще осигурява възможност за непрекъснато наблюдение на: актуалното състояние на този списък и изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания. Това по-същество е допълнителна електронна услуга. 7.2. On-line използване на методиките за оценка на енергийните спестявания. Предвижда се разработването на до 50 методики, които ще могат да бъдат използвани онлайн от фирмите за обследване. 7.3. On-line използване на опростени методики за експресна оценка на енергийни спестявания от различни мерки по енергийна ефективност. Тази опция ще бъде със свободен достъп и ще бъде предназначена за използване от неспециалисти. 7.4. On-line система за издаване, съхранение и отразяване на прехвърляния между собствениците на ТБС (създаване на механизъм за търговия с ТБС). В резултат от изпълнението на дейността по т.1 трябва да се разработи система за издаване, съхранение, защита и верифициране на ТБС, включително подготовка на ТБС за търговия. 7.5. Изработване на специализиран софтуер за обследване на сгради. Тази дейност предвижда разработване на единен национален специализиран стандартен софтуер за обследване и сертифициране на сгради, който да бъде държавна собственост. Ще бъдат разработени две версии на този софтуер. Първата версия включва издаването на енергиен сертификат на сградата и подготовка за издаване на търгуем „бял” сертификат. Безплатен достъп до този софтуер ще имат само регистрираните фирми за обследване на сгради. Втората версия на софтуера ще се използва от граждани и заинтересовани фирми за предварителна груба оценка на възможностите за спестяване на енергия в конкретна сграда. Достъпът до този софтуер ще бъде свободен. Опростена версия ще бъде достъпна on-line за всички граждани, които желаят да проверят енергийните характеристики на жилищата си и да предприемат самостоятелно някакви енергоспестяващи мерки. 7.6. On-line въвеждане на годишните отчети: - за управление на енергийната ефективност в промишлени системи и сгради; - за изпълнение на плановете и програмите за енергийна ефективност; - форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗЕЕ. 7.7. On-line въвеждане на декларации за годишно потребление на енергия и декларации за продадени количества енергия. 7.8. Електронни списъци на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации Тази дейност включва и офлайн средства за набиране на данни от документите за отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на справки. 7.9. Задаване и формиране на справки от данните през сайта на АУЕР.
8. Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта Осигуряване на IT оборудване, необходимо за изпълнението на дейността по т.7.
9. Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта. Осигуряване на необходимия софтуер и съответните лицензи за осигуреното от предходната дейност IT оборудване.
10. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки Наемане на консултант който да разработи документи за провеждането на обществените поръчки по ЗОП за дейностите по проекта и да осъществи контрол по изпълнението на дейностите по тези договори.
11. Организация и управление на проекта Тази дейност включва в себе си създаване на управленски екип, който да организира дейностите по проекта. 1. Организация на дейността на екипа АУЕР ще сформира екип, който ще определя и контролира изпълнението по различните етапи в проекта. Ще се разработи подробен и текущо ще се актуализира план-график за действие с конкретни задачи, срокове и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите по проекта, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. 2. Състав и роля на екипа Ръководител на проекта: Отговаря за цялостното изпълнение на проекта и осъществява контрол върху останалите членове на екипа, ръководи работните срещи на екипа за организация и управление на проекта; Координатор (зам. ръководител на проекта): Осъществява координация между отделните изпълнители и членове на екипа. Организира работните срещи на екипа за организация и управление на проекта. Осъществява връзката по текущи въпроси с Управляващия орган на ОПК. Одобрява и съгласува всички документи, отнасящи се до изпълнението на проекта. При възникнала необходимост замества ръководителя на проекта. 1. Експерт „Информационни системи и визуализация“: дейности 7, 13: - Контролира качеството и следи за сроковете за разработване и надграждане на информационни системи, електронни регистри и бази данни, изработвани в процеса на изпълнение на проекта. Участва в тестването на готовите продукти. - Контролира качеството и следи за сроковете за изработването на рекламните материали и провеждането на цялостната информационна кампания за популяризиране на дейностите по проекта. 2. Експерт „Анализи и оценки“: дейности 1 и 6: - Контролира качеството и следи за сроковете за изготвянето на анализите и оценките, необходими за доклада. Анализира пълнотата и присъствието на последни актуални данни в доклада за приложените нормативни, финансови и организационни механизми в страните от Европейския съюз. Анализира и докладва относно същността и обхвата на предложенията за въвеждане в България на нормативни и организационните мерки при въвеждането на финансов механизъм за търговия с енергийни спестявания -"Търгуеми бели сертификати". - Отговаря и следи за сроковете при организирането и провеждането на специализирани обучения за служителите на АУЕР. Следи за реализиране на цялостната програма за обучение във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност. 3. Експерт „Методики за оценка и енергиен мениджмънт“: дейности 2, 3, 4, 5: - Контролира качеството и следи за сроковете при разработването на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания. - Контролира качеството и следи за сроковете при организирането и провеждането на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително при изработването на предвидените за целта информационни и рекламни материали. - Контролира качеството и следи за сроковете при разработването на наръчници по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително дейностите по неговото отпечатване. - Контролира качеството и следи за сроковете при организирането и провеждането на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията 4. Експерт „ДМА, предвидени в проекта“: дейности 8 и 9: - Контролира качеството и следи за сроковете при доставката на IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта. - Следи за съответствието на ДМА с минималните технически и функционални характеристики, заложени в проекта и участва в тестването на доставените и монтирани ДМА. - Контролира качеството и следи за сроковете при изработване и поставяне на обозначителни табели на ДМА с името на проекта 5. Експерт „Финансово и счетоводно отчитане“: дейност 12: Отговаря за цялостната счетоводната отчетност по проекта, съгласно националното законодателство. 6. Експерт „Тръжни процедури и правно обслужване“ (юрист): Координира и осъществява мониторинг за срочно и качествено изпълнение на дейност 10 от външния консултант. Мониторинг за спазване на нормативните изисквания при цялостното изпълнение на проекта. Контролира качеството и следи за сроковете и за законосъобразността на всички дейности и документи по проекта.. Участва в работата на комисиите за разглеждане и оценка на получените оферти. Подпомага Възложителя при водене на кореспонденция с Агенцията за обществени поръчки, Официалния вестник на ЕС и другите участници в процедурите за възлагане на обществените поръчки. 3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхното отстраняване. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и необходимите финансови ресурси. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта, а също и ще подготвя междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОП. Екипът трябва да гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора. 4. Откриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта Тази дейност е оценена в перото „Разходи за банкови такси за откриване и обслужване на сметки“ от бюджета на проектното предложение. Тук са включени разходите за обслужване на банкова сметка, открита единствено за обслужване на плащанията по проекта – за получаване на средствакато трансфери и изплащане на разходи. Минималният брой такси, заложени в проектното предложение са месечните такси за обслужване на сметката от сключване на договора до 30.09.2015 г., т.е. 23 на брой. Съобразно другите транзакции, тарифата на банката за таксите за преводи и други услуги, наличието на международни преводи, броя на индикаторите за дейността може да се промени, както и заложените максимални суми. 5. Техническа организация на дейностите по проекта Работните срещи на екипа се извършват в заседателната зала на АУЕР. Дейностите на екипа за управление на проекта, се извършват на работните места на съответните експерти. Във връзка с материалното осигуряване на тези дейности се предвиждат съответни административни разходи, свързани с изпълнението на проекта - консумативи, комунални и комуникационни услуги, електрическа и топлинна енергия, вода и други. Канцеларски материали и консумативи са необходими за изготвяне, редактиране, разпечатване, размножаване и съхраняване на информацията, която трябва да обработва екипа за управление на проекта на хартиени и електронни носители. Канцеларските материали и консумативите са предназначени пряко за проекта и няма да се припокриват с режийните разходи за общата дейност на АУЕР, отделна от изпълнението на проекта. При определянето на административните разходи за дейностите, извършвани от екипа, е взето под внимание обстоятелството, че в работните помещения се извършват и други дейности и част от режийните разходи (за електрическа и топлинна енергия, вода и телекомуникационни услуги) следва да се разпределят пропорционално на използването на тези помещения. Точното определяне на тези режийните разходи ще се извършва по определена методология (приложена към бюджетната форма), като са взети под внимание: от една страна - режийните разходите на АУЕР и отработените човеко-часове на нейните служители през 2012 г., а от друга общо планираните човеко-часове по проекта.
12. Одит на проекта Дейността е в пряко изпълнение на общата цел и на специфичните цели на проекта. Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности: • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи. • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи. • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите по избор на изпълнители. • Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПК • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект. • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове. • Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента. • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на документацията, съгласно изискванията.
13. Визуализация и публичност на дейностите по проекта В процеса на изпълнение на проектните дейности ще бъдат предприети съответните мерки за информираност и публичност относно изпълнявания проект, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и следвайки изискванията за визуализация по програмата. Прилаганите методи за информиране и публичност включват: • Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране; • Публикуване на информация за проекта на уебсайта на АУЕР • Изработване и поставяне на обозначителни табели в сградата на АУЕР с името на проекта, информация за целите, дейностите, резултатите, срока, мястото на изпълнението, финансирането на проекта осигурено от ЕФРР на ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.; • Изработване и поставяне на стикери за визуализация на активите; • Изработване и отпечатване на информационни и комуникационни материали за проекта – листовки; • Изработване на плакет, който да бъде поставен в зали по време на събития организирани от АУЕР или с участието на АУЕР; • Организиране на конференция за разпространяване целите, дейностите и резултатите от проекта.; Изпълнението на дейността изисква изработването на дизайн и извършването на предпечатна подготовка. Дизайнът е основен елемент от всеки един рекламен материал. Наличието на подходящ за конкретните цели дизайн гарантира успешната комуникация с целевите групи. Предпечатна подготовка е необходима, с оглед на факта, че преди отпечатването на рекламните материали се налага използването на специализиран софтуер и компонентите на рекламните материали следва да бъдат обработени в съответствие с него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 375 992 BGN
Общ бюджет: 4 468 090 BGN
БФП: 4 468 090 BGN
Общо изплатени средства: 4 624 930 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 468 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 075 198 BGN
2015 3 549 732 BGN
4 624 930 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 797 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 913 918 BGN
2015 3 017 272 BGN
3 931 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 670 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 280 BGN
2015 532 460 BGN
693 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от организациите по националната инфраструктура по качество
Индикатор 2 (Д) Изготвен анализ
Индикатор 3 (Д) Разработени методики
Индикатор 4 (Д) Надградена и модернизирана НИСЕЕ
Индикатор 5 (Д) Специализиран софтуер
Индикатор 6 (Д) ДМА
Индикатор 7 (Д) Проведен курс за обучение на мениджъри на промишлени системи.
Индикатор 8 (Д) Обучени служители на АУЕР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз