Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.07-0001-C0001
Номер на проект: 13-33-1
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бенефициент: Върховен административен съд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.09.2013
Начална дата: 30.09.2013
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и прозрачността в дейността на административното правораздаване чрез въвеждането на интегрирани автоматизирани информационни системи, обезпечаващи въвеждането на електронното правосъдие.
Дейности: 2. Проектиране и реализация на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа В рамките на дейността следва да се проектира и реализира ЕДИС и средата за съвместна работа в съответствие с резултатите от Дейност 1.
9. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на административните съдилища, настоящите партньори и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта; - Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите на централно ниво, съдебните администрации и – граждани и бизнес и медиите (200 броя); - Две конференции (една в началото на проекта и една в края на проекта) до 60 участника за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта; - Изготвяне и отпечатване на информационни материали.
1. Детайлизация на изискванията за изграждане на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа А) В рамките на дейността следва да се извърши детайлен анализ на цялостната деловодна дейност и административен процес, както и нуждите от среда и инструменти за съвместна работа на заетите в административното правораздаване Б) Определяне на базови изисквания към ЕДИС В) Определяне на изисквания за предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса
5. Осигуряване на професионално обучение на системни администратори за работа с, администриране и поддръжка на базовото програмно осигуряване и приложния софтуер върху него. Обучение на системните администратори в администрарирането на ЕДИС, средата за съвместна работа и базовото програмно осигуряване. Обучението за базовите платформи следва да се извърши по утвърдена методология и материали на производителя.
7. Доставка на оборудване за изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите. Доставка на необходимото комуникационно оборудване за изграждане на защитена среда за работата на ЕДИС, средата за съвместна работа и осигуряване на надеждна свързаност между ВАС и 28 РАС – 30 броя маршрутизатори с VPN функционалност.
6. Доставка на лицензи за базово програмно осигуряване на Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа и единна среда за обмен на знание и помощ на потребителите. Осигуряване на лицензи за базовото програмно осигуряване – СУБД, Сървър на приложенията и други за нуждите на ЕДИС и средата за съвместна работа.
4. Обучение на съдии и съдебни служители за работа Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа В рамките на дейността на базата на изготвени обучителни материали и набор от подробни инструкции следва да се обучат потребителите на ЕДИС и средата за съвместна работа.
8. Изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите. Проектиране на комуникационната среда, настройки и пускане в експлоатация на комуникационното оборудване
3. Внедряване на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа във ВАС и 28 РАС В рамките на тази дейност реализираната система ЕДИС и средата за съвместна работа следва да бъде внедрена във ВАС и 28 РАС.
10. Одит Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 267 945 BGN
Общ бюджет: 2 082 107 BGN
БФП: 2 082 107 BGN
Общо изплатени средства: 1 814 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 082 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 814 356 BGN
2015 0 BGN
1 814 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 769 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 542 203 BGN
2015 0 BGN
1 542 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 312 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 272 153 BGN
2015 0 BGN
272 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. разработени и внедрени интегрирани информационни системи
Индикатор 2 Бр. проучвания и анализи на нормативната уредба
Индикатор 3 Бр. разработени методологии, инструкции за работа, наръчници
Индикатор 4 Бр. проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Детайлизирани и одобрение изисквания към разработката на ЕДИС и средата за съвместна работа, оформени като пакет документи.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Прототип на ЕДИС
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Реализирана и тествана работоспособна ЕДИС и среда за съвместна работа заедно с необходимата документация.
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Внедрена ЕДИС във ВАС и 28 РАС
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Обучени и реално ползващи ЕДИС и средата за съвместна работа потребители и администратори
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Обучени системни администратори
Индикатор 11 (Д) По дейност 6 - Лиценз от производителя/ите на използваните базови софтуерни продукти покриващи нуждите на 1200 регистрирани потребителя без ограничение в срока на ползване.
Индикатор 12 (Д) По дейност 7 - Доставено комуникационно оборудване за изграждане на защитена комуникационна среда по спецификация
Индикатор 13 (Д) По дейност 8 - Реално работеща комуникационна среда осигуряваща работоспособност на ЕДИС и средата за съвместна работа
Индикатор 14 (Д) По дейност 9 - Изработени материали за медиите, 200 броя отпечатани доклада за резултатите от проекта, отпечатани минимум 2 броя информационни материали.
Индикатор 15 (Д) По дейност 9 - Проведени 2 конференции (една в началото на проекта и една в края на проекта) за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта.
Индикатор 16 (Д) По дейност 10 - Положителен Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз