Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера
Бенефициент: Сдружение "Клъстер-Уелнес БГ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера
Дейности: 1. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера
2.Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленско тяло
3.Организиране и провеждане на конференции за представяне на Клъстер-Уелнес БГ
4.Организиране и провеждане на семинари за популяризиране на клъстера и уеб-портала Уелнес БГ
5.Насърчаване на клъстерния маркетинг
6.Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
7.Визуализация на проекта
8.Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
9. Участие в национални и международни изложения и панаири
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 184 BGN
Общ бюджет: 273 459 BGN
БФП: 216 849 BGN
Общо изплатени средства: 216 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 079 BGN
2015 145 771 BGN
216 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 417 BGN
2015 123 905 BGN
184 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 662 BGN
2015 21 866 BGN
32 527 BGN
Финансиране от бенефициента 61 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз