Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1061-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01008
Наименование: Подобряване на условията на труд във Велпа 91 АД
Бенефициент: Велпа 91 АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта Начало на проекта
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС 69/11.03.2013 год. За долуописаните дейности ще бъдат избрани външни изпълнители с цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Доставка и подмяна на дограма в производствен цех; 3. Доставка на работно облекло и специфични лични предпазни средства; 4. Визуализиране на проекта и публичност.
Дейност 3. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Ще се оценят възможните връзки между експозицията на съответните опасности и произтичащите от тях/свързани с тях увреждания на здравето и да се предложат адекватни мерки за привеждане на условията на труд на работното място в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Ще се планира подобряване протичането на трудовата дейност, която да осигурява: непрекъснат и високо производствен трудов процес, висока конкурентост, оптимално използване на ресурсите, интеграция на работниците с целите на организацията. Дейността включва следните етапи: I. Въведение – представяне на изходни данни, анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: Представени са използваните изходни данни, описани са характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: -Описват се силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; -Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. -Анализира се и се оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. -Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – -препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието; -подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; -описание на методи и средства за постигане целите на проекта; IV. Заключение – ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритети и ще се дадат препоръки за извършване на действия и необходими ресурси.
Дейност 4. Доставка на работно облекло и специфични лични предпазни средства. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се закупи работно облекло и специфични предпазни средства на всички работници. Анализ и обосновка за необходимостта от закупуване на бюджетираното работно облекло и специфични предпазни средства е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 5. Доставка и подмяна на дограма в производствен цех. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и защита от неблагоприятен микроклимат ще се подмени дограма в производствен цех. Анализ и обосновка за необходимостта от модернизацията е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 6. Дейности по популяризиране на проекта ВЕЛПА 91 АД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база на ВЕЛПА 91 АД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейностите; • поставяне на стикери на доставената и монтирана дограма; • подготовка и осъществяване на две пресконференции с участието на местни медии във връзка със старта и финала на проекта.
Дейност 7. Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 172 BGN
Общ бюджет: 191 433 BGN
БФП: 191 433 BGN
Общо изплатени средства: 191 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 434 BGN
2014 0 BGN
2015 152 946 BGN
191 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 669 BGN
2014 0 BGN
2015 130 004 BGN
162 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 765 BGN
2014 0 BGN
2015 22 942 BGN
28 707 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз