Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0031-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-02/2012/031-01
Наименование: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020”
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е община Ловеч да се постигне готовност за финансиране на обществено значими проекти от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."
Дейности: Дейност 8. Финансов анализ за проекти генериращи приходи
Дейност 6. Извършване на обследване за енергийна ефективност на две сгради
Дейност 2. Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на проектните дейности
Дейност 5. Изработване на технически паспорти за три сгради
Дейност 3. Информация и публичност
Дейност 4. Независим финансов одит
дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 7. Изработване на работни инвестиционни проекти
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 531 984 BGN
Общ бюджет: 477 491 BGN
БФП: 477 491 BGN
Общо изплатени средства: 319 387 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 477 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 186 194 BGN
2015 133 192 BGN
319 387 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 405 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 265 BGN
2015 113 213 BGN
271 479 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 929 BGN
2015 19 979 BGN
47 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване 1. градска среда 4. културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз