Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0041-C0001
Номер на проект: 13-11-26
Наименование: „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й”
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 13.09.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организационните процеси в общинска администрация Гълъбово за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите й
Дейности: Дейност 1 Управление и изпълнение на проекта Постигане на ефективно управление и изпълнение чрез превантивен и текущ контрол по всички предвидени дейности по проекта
Дейност 2 Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в в държавната администрация В дейността ще бъде извършен функционален анализ на всички общински структури и функции на територията на община Гълъбово
Дейност 3 Провеждане на обучение, свързано с провеждания функционален анализ Подобряване на компетентностите и мотивацията на служителите чрез усъвършенстване на системата за обучение и развитие по отношение на извършения функционален анализ.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"ТЕВА-ТМ"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 147 BGN
Общ бюджет: 75 192 BGN
БФП: 75 192 BGN
Общо изплатени средства: 41 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 629 BGN
2014 16 330 BGN
2015 7 273 BGN
41 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 985 BGN
2014 13 881 BGN
2015 6 182 BGN
35 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 644 BGN
2014 2 450 BGN
2015 1 091 BGN
6 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Верифицирани разходи за дейностите на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Срещи на екипа по проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Постигнати цели и индикатори по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведен Анализ на потребностите на обществото
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведени обществени дискусии
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Извършен функционален анализ на общинска администрация Гълъбово
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на община Гълъбово (ако е необходимо)
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Разработени и/или усъвършенствани методологии, вътрешни правила, и процедури
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Разработени и/или усъвършенствани инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на община Гълъбово
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Въведена стратегия за организационно развитие, модел за управление на промените
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Въведен механизъм за мониторинг и контрол за постигане на устойчивост на резултатите
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Разработени презентационни и обучителни материали
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Проведено еднодневно обучение
Индикатор 19 (Д) По Дейнност 3 - Обучени служители от всички структури на община Гълъбово
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Разработена бланка по проекта с всички задължителни реквизити за информация и публичност
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По Дейност 4 - Разработени информационни материали за пресконференциите
Индикатор 23 (Д) По Дейност 4 - Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 24 (Д) По Дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 25 (Д) По Дейност 4 - Изработени постера
Индикатор 26 (Д) По Дейност 4 - Разпратени прес-съобщения с публикации в медии
Индикатор 27 (Д) По Дейност 4 - Активен линк за проекта в интернет страницата на община Гълъбово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз