Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0127-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/035-02
Наименование: Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение на община Ямбол е да осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството на живот, преодоляване на изолацията и насърчаване на устойчивото градско развитие, с особено внимание към целевата група на децата, лишени от родителска грижа, възрастните самотни хора и хората с увреждания, включително ромите.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изготвяне и одобрение на работен проект
дейност 4 Авторски и строителен надзор
дейност 5 Сертифициране за енергийна ефективност и финансов одит дейността се извършва в месеци 1,2,4,8,12,16,19 и 20 от изпълнението на проекта
дейност 6 Строително-ремонтни работи на Комплекс за социални услуги гр. Ямбол
Подготовка на дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения
Изпълнение на дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения
дейност 8 Дейности за визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 530 102 BGN
Общ бюджет: 5 293 264 BGN
БФП: 5 293 264 BGN
Общо изплатени средства: 4 344 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 293 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 835 976 BGN
2011 - 491 886 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 344 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 499 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 110 580 BGN
2011 - 418 103 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 692 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 793 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 725 396 BGN
2011 - 73 783 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
651 614 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 3 Постигане на специфичен годишен разход на енергия (БДС EN 832)
Индикатор 4 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Деца с трайни увреждания
Индикатор 5 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Деца без родители (14-18 г.)
Индикатор 6 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Зрително затруднени лица
Индикатор 7 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Възрастни с трайни увреждания
Индикатор 8 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Възрастни самотни хора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз