Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0106-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/027-01
Наименование: „Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 01.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на услугите в областта на образованието в Община Елин Пелин, чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура, което ще допринесе за повишаване на качеството и средата на живот, а оттам и за устойчивото развитие на общината.
Дейности: 1. Подготовка за изпълнение на проекта
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
3. Строително-монтажни работи (СМР)
4. Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
5. Извършване на авторски надзор
6. Одит на проекта
7. Изготвяне на документацията по проекта
8. Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 525 392 BGN
Общ бюджет: 2 622 816 BGN
БФП: 2 622 816 BGN
Общо изплатени средства: 2 664 955 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 622 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 135 789 BGN
2013 1 529 167 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 664 955 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 229 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 965 420 BGN
2013 1 299 792 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 265 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 393 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 170 368 BGN
2013 229 375 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
399 743 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 Индикатор: Откриване на постоянни и временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз