Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0955-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11027
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Сибола 2000" ООД
Бенефициент: Сибола 2000 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Закупуване на ергономични офис столове Дейността ще стартира с избор на изпълнител за доставка на посочените ергономични столове. Съгласно чл. 9, ал. 1 на ПМС № 69 от 11 март 2013 г., бенефициентите могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за доставки и услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 20 000 лв. Прогнозната стойност на предвидените за закупуване ергономични столове е 8 000 лв. без ДДС. Необходимостта от закупуване на посочените активи се налага от рисковете, на които ежедневно са изложени служителите на фирмата - риск от увреда на опорно-двигателен апарат, поява на разширени вени и др.
Провеждане на избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва подготовка, планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнител. Изпълнението на дейността включва избор на изпълнител за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност съгласно изискванията на ПМС 69 от 11 март 2013 г. и правилата на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно чл. 8, ал. 2 на ПМС № 69 от 11 март 2013, бенефициентите провеждат процедура „публична покана“, когато предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лева. Прогнозната стойност за разработване на Общия анализ в настоящето проектно предложение е 40 000 лева, без ДДС, поради което определянето на изпълнител ще се извърши чрез „публична покана“. Тръжната процедура включва: изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура „публична покана”, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС № 69 от 11 март 2013 г. и на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства. След като бенефициентът оцени получените оферти, според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания/те на първо място кандидат/и ще се сключи писмен договор за доставка
Информиране и публичност Проектът предвижда набор от мерки за информиране на целевата група, националните медии и широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и закриваща за национални медии, целящи запознаването на широката общественост с целите, дейностите, целевата група, продължителността, резултатите и ефектите от проекта. Конференциите изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР; - подготовка, отпечатване и поставяне на банери – 1 бр. за двете конференции. Банерите ще служат за запознаване на широката общественост със стартирането, изпълнението и завършването на проекта, както и за оповестяване, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР. При разработването на плакатите ще се заложи, че най-малко 25% от площта на плакатите трябва да бъде заета със следната информация: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране); г) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - изготвяне на презентационни материали за конференцията под формата на слайдове. На всеки слайд ще се отбелязва финансовия принос на Общността и ще бъде поставено логото на ЕС и на ОП РЧР. В допълнение, за осигуряването на информираност и публичност “Сибола 2000” ООД ще използва следните печатни информационни материали, всеки един от които ще съдържа логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“: - информационна брошура за проекта пълноцветен печат, тираж от 90 копия. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати; - Стикери на закупеното оборудване, и съоръжения – 24 бр.; - Анкетни карти за контрол, мониториране и отчитане на нагласата и удовлетвореността на целевата група - 8 бр.; „Сибола 2000“ ООД в периода на изпълнение на проекта ще постави и информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за по-добрата визуализация, публичност и разпространение на резултатите и ефектите от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността. Таблото и постоянната табела ще указват вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема минимум 25% от цялата площ на таблото/табелата: логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на ЕС; логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”.
Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Сибола 2000” ООД Избраният, в рамките на проектна дейност 2, изпълнител ще разработи Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Сибола 2000” ООД. Съгласно изискванията на настоящата Схема, анализът ще съдържа следните раздели: 1. Въведение. Въз основа на изходните данни, в този раздел ще бъдат описани характеристиките и състоянието на фирмата, както и актуалната организация на трудовата дейност в нея. Основните подточки на този раздел ще включват:  Съдържание и характеристики на основните и на спомагателните трудови дейности; използвани технологии, суровини и материали; произвеждани продукти; налични работни помещения, работни места и работно оборудване; съоръжения с повишена опасност и др.;  Управление на основните и на спомагателните дейности в “Сибола 2000” ООД (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението; анализ и предложения за подобрения); актуални процедури; вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност;  Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, в това число: физични условия; социални и организационни фактори – източници на рискове за безопасността и здравето; основни рискови фактори; оценки на риска, средства за колективна защита; лични предпазни средства; санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране; процедури и практики. 2. Изложение и анализ. Описание на силните и на слабите страни в организацията на трудовата дейност и работната среда в “Сибола 2000” ООД с включени:  SWOT анализ на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда с ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда – ниво на организация и ефективност на трудовите процеси; на иновациите; на управлението на човешките ресурси; на условията на труд на организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  Препоръки за поддържащи и допълнителни мерки за подобрения на анализираните елементи, в контекста на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Приложение на различни информационни данни, илюстриращи съотношението на силните и слабите страни на трудовата дейност в предприятието. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновката ще описва подробно: кои елементи на организацията на основните и на спомагателните дейности в “Сибола 2000” ООД изискват усъвършенстване и подобрения; какви са конкретните очаквани резултати от подобряване условията на труд във фирмата; други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; какви са препоръчителните методи и средства за тяхното постигане. 4. Заключението на Общия анализ ще съдържа изводи, разработени приоритети и препоръки относно действията и ресурсите, които “Сибола 2000” ООД ще трябва да отдели с цел подобряване организацията на трудовия процес.
Управление, мониторинг и отчитане на проекта Непосредствено след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще бъде отговорен за постигане добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Екипът по проекта ще осъществява оперативен контрол над работата на външните изпълнители и ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия план – график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по организация и управление е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по организация и управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря също така за осигуряването на информираност и публичност, съгласно правилата на чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, както и на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Експертите ще направят всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 777 BGN
Общ бюджет: 48 837 BGN
БФП: 48 837 BGN
Общо изплатени средства: 48 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 755 BGN
2015 38 081 BGN
48 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 142 BGN
2015 32 369 BGN
41 511 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 613 BGN
2015 5 712 BGN
7 325 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз