Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0017-C0001
Номер на проект: 08-12-123/25.04.2008
Наименование: “Местна инициатива за прозрачност в устройството и управлението на територията на община Ямбол”
Бенефициент: СНЦ “Клуб Европейски Инициативи – ИДЕА” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на повече прозрачност в дейността на администрацията чрез осигуряване на широк обществен достъп до навременна и разбираема информация относно устройството и управлението на територията (УУТ) на община Ямбол
Дейности: 1 Създаване на организационна среда за изпълнение на проекта
2 Популяризиране на нормативната рамка в областта на УУТ с цел повишаване на прозрачността
3 Анализ на информационните потребности на СГО
4 създаване на инструменти за широк обществен достъп до информация относно УУТ чрез използване на съвременни технологии
5 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 858 BGN
Общ бюджет: 295 969 BGN
БФП: 295 969 BGN
Общо изплатени средства: 295 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 295 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 62 372 BGN
2009 162 381 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 217 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 016 BGN
2009 138 024 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 534 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
251 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 356 BGN
2009 24 357 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 683 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 395 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - проведено анкетно проучване; изготвен анализ; идентифицирани нужди от обучения; подготвена обучителна програма; отпечатане обучителни материали;обучени 30 представители на СГО
Индикатор 2 По Д2 - изготвен доклад за нормативните документи; брой публикувани информационни материали; брой проучени УП; изготвен аналитичен доклад
Индикатор 3 По Д3 - анализ на информационните нужди на целевите групи; изготвен доклад с предложения за подобряване прозрачността; изготвен доклад за внедряване на добри европейски практики; брой участници в кръглата маса; подписан меморандум за партньорство
Индикатор 4 По Д4 - кадастрална база данни в стандартен ГИС формат; създаден уеб портал с вграден онлайн ГИС модул; проведено обучение на 20 представители на СГО
Индикатор 5 По Д5 - проведени 4 бр. конференции; 4 бр. пресконференции; брой брошури; брой диплянки; 10 бр. съобщения за медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз