Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0010-C0001
Номер на проект: A08-12-14/29.07.2008
Наименование: Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на Агенцията по енергийна ефективност
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на прозрачност и почтеност в дейността на АЕЕ
Дейности: 1. Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети
2. Проучване на наличната информация в АЕЕ за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и жалби. Ще бъдат проучени източниците на информация и базите данни на АЕЕ за сертифициране на сгради;Ще бъдат проучени и анализирани сегашните практики за предоставяне на информация за сертифицирани сгради на заинтересованите лица;Ще бъдат проучени съществуващите бази данни в АЕЕ за обследваните обекти и за обектите, подлежащи на задължително обследване според ЗЕЕ и ще бъде извършен анализ за актуалност, пълнота, коректност, точност и интегритет на поддържаните в Агенцията данни;Ще бъде извършен анализ на достъпността на информацията за проектите за енергийна ефективност, както секторно така и на местно ниво
3. Анализ на публичната информация, която АЕЕ трябва да предоставя на гражданите и бизнеса, вътрешните правила и процедури, които агенцията прилага в тези сфери. Ще се анализират действащите в агенцията нормативни документи, регламентиращи предоставянето на публична информация, тяхната актуалност и приложимост;Ще се извърши анализ на публичната информация, която АЕЕ е задължена да предоставя на гражданите, администрацията и бизнеса ;Ще се анализират вътрешните правила и процедури, които Агенцията прилага в четирите сфери с оглед ефективно и прозрачно изпълнение на задълженията на АЕЕ
4. Разработване на правила за въвеждане, съхранение, актуализиране и управление на информацията и нейното публикуване по отношение на процедурите за информиране на гражданите и бизнеса за сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Ще се разработят правила за централизирано управление на информацията в АЕЕ;Въз основа на правилата ще се изготви предложение за проект за подобряване на нормативната уредба за управлението на информация в сферата на ЕЕ и по-конкретно – предложение за проект на Наредба към Закона за енергийната ефективност за съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация;Ще бъде направен избор и обосновка на технология за въвеждане, съхранение, актуализиране и управление на информацията
5. Изграждане на регистри и бази данни и редизайн / разширение на Интернет сайта на АЕЕ с цел създаване на предпоставки за повишаване на прозрачността и отчетността на Агенцията. Дейността ще включи разработване на електронни регистри с информация ; Регистрите ще поддържат функционалност за въвеждане на информация, редакции, както и за изготвяне на справки и анализи, необходими на Агенцията;Ще се извърши редизайн / разширение на Интернет сайта с включване на уеб приложение за достъп до информация от горепосочените сфери;Уеб приложението ще бъде реализирано на две нива - за вътрешно ползване в Агенцията и за обществен достъп; Доставени базов софтуер, хардуер, и цифрови геобази данни
6. Провеждане на обучение за работа с базите данни, регистрите и за актуализиране и управление на информацията, която ще бъде предоставяна на централната и териториалните администрации, гражданите и бизнеса. Ще се подготви учебен план за обучение за придобиване на основни познания за работа с бази данни и регистри, включително геобази данни, както и за тяхното актуализиране и управление;
7. Изграждане на онлайн обратна връзка, дискусионни форуми и електронни информационни бюлетини по различни теми. Разработване на правила и процедури за изграждане и поддържане на модули за онлайн обратна връзка и за 4 дискусионни форума: сертифициране на сгради за енергийна ефективност, енергийно обследване на обекти, проекти, планове и програми за енергийна ефективност, жалбите. Проектиране на модулите. Програмиране. Тестове и внедряване
8. Одит и финален одитен доклад.
9. Дейности за информация и публичност. Провеждане на информационна кампания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 850 204 BGN
Общ бюджет: 830 573 BGN
БФП: 830 573 BGN
Общо изплатени средства: 830 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 830 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 170 041 BGN
2010 225 988 BGN
2011 434 545 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
830 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 705 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 144 535 BGN
2010 192 089 BGN
2011 369 363 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
705 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 506 BGN
2010 33 898 BGN
2011 65 182 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подготвени плана по дейност 1.
Индикатор 2 Бр. форми и система за наблюдение, контрол, отчетност по дейност 1.
Индикатор 3 Анализ на риска по дейност 1.
Индикатор 4 Бр. доклад по дейност 2.
Индикатор 5 Бр. доклад по дейност 3.
Индикатор 6 Бр. доклад по дейност 4.
Индикатор 7 Правила по дейност 4.
Индикатор 8 бр. предложение за текст на Наредба Проект на геобаза данни по дейност 4.
Индикатор 9 Описание на технология за управление на информацията по дейност 4.
Индикатор 10 Бр. регистри и бази данни по дейност 5.
Индикатор 11 Бр. уеб приложение /разширение на Интернет сайт по дейност 5.
Индикатор 12 Бр. лицензи за базов софтуер по дейност 5.
Индикатор 13 Бр. хардуерни сървъри по дейност 5.
Индикатор 14 Геобаза данни, съдържаща базови географски данни по дейност 5.
Индикатор 15 Бр. сертификата за обучение на служители от държавната администрация по дейност 6.
Индикатор 16 бр. дискусионни форума и електронни бюлетина на Интернет сайта на АЕЕ по дейност 7.
Индикатор 17 Одитен доклад по дейност 8.
Индикатор 18 Информационна кампания по дейност 9.
Индикатор 19 Графичен проект по дейност 9.
Индикатор 20 Бр. разяснителни табели по дейност 9.
Индикатор 21 Брой брошури по дейност 9.
Индикатор 22 2бр. бюлетин в бр. тираж по дейност 9.
Индикатор 23 Бр. плакати по дейност 9.
Индикатор 24 Бр. банери по дейност 9.
Индикатор 25 Бр. публикации по дейност 9.
Индикатор 26 Бр. форми и система за наблюдение и контрол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз