Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0006-C0001
Номер на проект: A08-12-11/29.07.2008
Наименование: Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в администрацията на общините Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Якимово, Борован и на кметствата към тях
Дейности: 1.Получаване на обратна връзка от обществеността относно прозрачнастта в работата на местната администрация и предлаганите от нея услуги Организирани 4 дискусионни форума за получаване на обратна връзка от гражданите и бизнеса за информираността им относно услугите, които администрацията трябва да им предоставя; Провеждане на анкети сред целевите групиРезултатите анализирани в доклад
2.Разработване на Комуникационни стратегии и Общински планове по Националната програма за превенция на корупцията за периода 2008 – 2011 г. Ще бъдат разработени Комуникационни стратегии на общините Оряхово, Бяла Слатина, Якимово и Борован за периода 2008 – 2011 г; . Ще бъдат разработени Общински планове за превенция на корупцията за периода 2008 – 2011 г. за общините
3.Популяризиране на дейността на общините и общинските съвети, както и на услугите, които администрацията предоставя на гражданите и бизнеса На базата на разработените Комуникационни стратегии ще бъдат организирани разяснителни кампании за популяризиране на дейността на общините и административните услуги, които те предоставят; Ще бъдат организирани и дни на отворени врати в общините Оряхово, Бяла Слатина, Якимово и Борован
4.Разработване и обновяване на интернет страниците на общините, отразяващи дейността на администрацията и общинските съвети Разработване на Интернет страница на община Мизия; Обновяване на Интернет страниците на общините Оряхово, Бяла Слатина, Якимово и Борован
5. Провеждане на съпътстващи обучения за служителите от общините и за общинските съветници Обучения по следните теми:"Ефективна комуникация с гражданите и бизнеса", "Етика в административното обслужване", "Закон за достъп до обществена информация", "Механизми за противодействие на корупцията при обществените поръчки", "Превенция и противодействие на корупцията", "Връзки с обществеността"
6.Закупуване на оборудване за алтернативен достъп до информация Ще бъдат изградени 5 киоски в общините Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Якимово и Борован; За всяка община ще бъде разработена концепция, която ще съдържа информация относно услугите, бланките и необходимите документи за получаване на услугата, които ще бъдат достъпни през киоските
7.Реализиране на дейности, осигуряващи информация и публичност Провеждане на пресконференции; Изработване на рекламни материали;
8. Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта; Ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта.
9. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 518 720 BGN
Общ бюджет: 322 611 BGN
БФП: 322 611 BGN
Общо изплатени средства: 322 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 322 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 103 700 BGN
2010 32 162 BGN
2011 176 462 BGN
2012 11 985 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 699 BGN
2015 0 BGN
322 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 88 145 BGN
2010 27 338 BGN
2011 149 993 BGN
2012 10 188 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 444 BGN
2015 0 BGN
274 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 555 BGN
2010 4 824 BGN
2011 26 469 BGN
2012 1 798 BGN
2013 0 BGN
2014 - 255 BGN
2015 0 BGN
48 392 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Аналитичен доклад във връзка с дейност 1.
Индикатор 2 Комуникационни стратегии във връзка с дейност 2.
Индикатор 3 Общински планове за превенция на корупцията във връзка с дейност 2.
Индикатор 4 Проведени дни на отворени врати в общините Оряхово, Бяла Слатина, Якимово и Борован
Индикатор 5 Публикации в медиите във връзка с дейност 3.
Индикатор 6 Радиопредавания във връзка с дейност 3.
Индикатор 7 Брой издадени бюлетина във връзка с дейност 3.
Индикатор 8 Разработена интернет страница на община Мизия
Индикатор 9 Обновени интернет страници на общините Оряхово, Бяла Слатина, Якимово и Борован
Индикатор 10 Проведени съпътстващи обучения по дейност 5.
Индикатор 11 Брой обучени представители на целевите групи по дейност 5.
Индикатор 12 Брой изградени киоски
Индикатор 13 Брой поставени табели
Индикатор 14 Брой пресконференции по дейност 7.
Индикатор 15 Брой банери по дейност 7.
Индикатор 16 Брой листовки по дейност 7.
Индикатор 17 Брой химикалки по дейност 7.
Индикатор 18 Брой папки по дейност 7.
Индикатор 19 Брой тефтери по дейност 7.
Индикатор 20 Брой чанти по дейност 7.
Индикатор 21 Брой други рекламни материали по дейност 7.
Индикатор 22 Брой сключени договори с членове на екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 23 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз