Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0544-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14007
Наименование: "Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в "МБАЛ - Шумен" АД чрез модернизация на трудовите процеси,осигуряване на лични предпазни средства за работещите в лечебното заведение и внедряване на мерки с цел защита от пожар и взрив"
Бенефициент: "МБАЛ - Шумен" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 29.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „МБАЛ-ШУМЕН” АД Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на мерки за превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Във връзка с изпълнението на дейността по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, помещения като място за изпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Етап 1: 1. Анализ на текущото състояние на организацията на труд, във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ на настоящото състояние на „МБАЛ-ШУМЕН” АД във връзка със: - структурата на организацията на работния процес; - разработената към момента оценка на риска; - внедрените в лечебното заведение резултати от оценка на риска; - съответствие с националното законодателство на Р България; - предприетите мерки за осигуряване на благоприятна работна среда и условия на труд; - извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд; - процедурите по определяне на критерий за закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение; - обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: 2. Определяне на методи и средства за подобряване организацията на трудовата дейност в лечебното заведение (където е необходимо). Въз основа на извършения анализ на текущото състояние: - ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение; Етап 3: 3.Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане на резултатите, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.
2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло На основание на определените рискове при различните извършвани трудови дейности, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в лечебното заведение, „МБАЛ-ШУМЕН” АД предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен че ще удовлетворят изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задълженията. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще заменят част от наличните такива, които с оглед периода на износване и качества, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите. Към момента голяма част от личните предпазни средства и специално работно облекло, с които „МБАЛ-ШУМЕН” АД разполага са вече амортизирани, в тази връзка не предлагат допълнителна защита, като при това създават рискове за здравето и безопасността на работещите. - Комплект за защита срещу биологични и химиотерапевтични и химични средства, включващ: гащеризон, ръкавици нитрилови, маска и очила – предназначени за висш медицински и медицински персонал „МБАЛ-ШУМЕН” АД в това число и санитари, с месторабота в операционните зали на лечебното заведение. - Ръкавици нитрилови – предназначени за санитарите, с месторабота в останалите отделения на лечебното заведение, непосочени в предходната група. - Гащеризони, изработени от качествени текстилни материали, предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. - Якета предпазващи от студ и лошо време, изработени от качествени текстилни материали - предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. - Обувки, изработени от естествена кожа - предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. С оглед същността на извършваните дейности част от наличните лични предпазни средства и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите, от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато. Други от наличните лични предпазни средства са закупени на по-ниски цени за сметка на качествените им показатели поради ниския бюджет, с който разполага лечебното заведение. Предвидените за закупуване в настоящият проект нови лични предпазни средства и специално работно облекло не само ще отговарят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигурят по-висока степен на защита от влиянието на средата, в която служителите осъществяват трудовата си дейност. Предвид развитието на пазара и влагането на по-качествени материали, от които ще бъдат направени, гореизброените лични предпазни средства ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. След провеждане на законосъобразната процедура и избор на изпълнител/и във връзка с дейността, ще бъдат закупени: - Комплект за защита срещу биологични и химиотерапевтични и химични средства, включващ: гащеризон, ръкавици нитрилови, маскаи очила – предназначени за висш медицински и медицински персонал „МБАЛ-ШУМЕН” АД в това число и санитари, с месторабота в операционните зали на лечебното заведение. - Нитрилови ръкавици – предназначени за санитарите, с месторабота в останалите отделения на лечебното заведение, непосочени в предходната група. - Гащеризони, изработени от качествени текстилни материали, предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. - Якета предпазващи от студ и лошо време, изработени от качествени текстилни материали - предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. - Обувки, изработени от естествена кожа - предназначени за служителите, чиято месторабота е свързана с излагане на външни атмосферни условия. Осигуряване на защита на служителите при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло е особено важно. Използването на лични предпазни средства и специално работно облекло не може да предотврати рисковете и опасностите за живота и здравето на служителите, но позволява да се осигури превенция на трудовите злополуки. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще: - Осигурят защита от рисковете, при които ще се прилагат; - Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита; - Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите за опазване на здравословното състояние на служителите, които ги употребяват.
3. Закупуване и въвеждане в експлоатация на съоръжения с цел внедряване на мерки за защита от пожар и взрив. Във връзка с определените като допустими по ОПРР дейности, Ръководството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД предвижда закупуване на следните съоръжения:  Доставка и монтаж на система за незадименост в коридори на целия ІХ етаж на Хирургически блок  Изграждане на аварийна и евакуационна осветителна инсталация.  Изграждане на пожаро-известителна инсталация в стълбищните клетки на Хирургически блок, допълваща съществуващата пожаро-известителна система  Доставка и монтаж на система за осигуряване на незадименост на евакуационна стълбищна клетка Със закупуването и въвеждането в експлоатация на гореописаните съоръжения намаляваме: 1. Вероятността за нанасяне на вреди. 2. Тежестта на възможните наранявания или увреждания на здравето. 3. Вероятността от възникване на опасно събитие; Ограничаваме здравните рискове: 1. Риск от тежки травми и смърт при възникване на пожар и/или взрив. 2. Риск от термична травма, поглъщане на вредни газове и/или финни прахови частици задушаване и други леки, средни или тежки увреждания на здравето. 1. Доставка и монтаж на система за незадименост в коридори на целия ІХ етаж на Хирургически блок Ръководството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД предвижда закупуване на 1 брой система за незадименост в коридорите на ІХ етаж на лечебното заведение, където е базирано отделение за лечение на пациенти с кардиологични заболяванея, но все още няма добре изградена система за незадименост, при възникване на пожар и/или други опасни инциденти, свързани с риск от задушаване и/или увреждане на дихателните пътища на намиращите се в коридорите на ІХ етаж. 2. Изграждане на аварийна и евакуационна осветителна инсталация. С изграждането на аварийна и евакуационна осветителна инсталация „МБАЛ-ШУМЕН” АД, цели да се осигури сигнализиране и известяване настъпването на пожар и/или взрив в помещение/я на лечебното заведение, както и насочването на намиращите се в него служители и/или външни лица към маршрутите за достигане на изходите. 3. Изграждане на пожаро-известителна инсталация в стълбищните клетки на Хирургически блок, допълваща съществуващата пожаро-известителна система. С изграждането на пожаро-известителна инсталация в стълбищните клетки на Хирургически блок, допълваща съществуващата пожаро-известителна система, „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ще надгради съществуващите мерки за защита от пожар и/или взрив, като намали рисковете от смърт термични травми, поглъщане на вредни газове и/или финни прахови частици, задушаване и други леки, средни или тежки увреждания на здравето. 4. Доставка и монтаж на система за осигуряване на незадименост на евакуационна стълбищна клетка. Доставката и монтажът на система за осигуряване на незадименост на евакуационна стълбищна клетка, ще намали риска от леки, средни или тежки увреждания на дихателните пътища и изобщо на здравето и живота на служители и/или външни лица, намиращи се на територията на стълбищната клетка в момента на възникване на инцидента.
4. Закупуване на инверторни климатични системи за нуждите работещите в Терапевтичния блок на „МБАЛ – Шумен” АД Във връзка с определените като допустими по ОПРР дейности, Ръководството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД предвижда закупуване на 10 броя климатични системи от следния тип, а именно: Климатичните системи са инверторен тип, като ще отговарят на следните параметри: мощност на охлаждане 3,300 KW , мощност на отопление 4KW, енергиен охл./отпл. клас А/А, BTU 12000.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 751 BGN
Общ бюджет: 135 898 BGN
БФП: 108 718 BGN
Общо изплатени средства: 108 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 950 BGN
2014 86 675 BGN
2015 0 BGN
108 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 658 BGN
2014 73 674 BGN
2015 0 BGN
92 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 293 BGN
2014 13 001 BGN
2015 0 BGN
16 294 BGN
Финансиране от бенефициента 27 438 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз