Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособни чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки и закупуване на оборудване за производство на нови изделия"
Бенефициент: "ЕКОН-91" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособни чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки и закупуване на оборудване за производство на нови изделия"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на екип за разработка,управление и мониторинг на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Отчитане на проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 568 BGN
Общ бюджет: 941 135 BGN
БФП: 470 568 BGN
Общо изплатени средства: 470 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 470 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 470 568 BGN
2015 0 BGN
470 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 399 982 BGN
2015 0 BGN
399 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 585 BGN
2015 0 BGN
70 585 BGN
Финансиране от бенефициента 470 568 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Изпратени покани до консултанти за разработка на енергиен одит
Индикатор 8 Получени оферти от консултанти за разработка на енергиен одит
Индикатор 9 Проведена оценителна сесия за избор на консултант за разработка на енергиен одит
Индикатор 10 Избран консултант за разработка на енергиен одит
Индикатор 11 Изпълнен договор за енергиен одит
Индикатор 12 Изпратени покани за избор на изпълнител за ДМА-енергийно ефективно оборудване:
Индикатор 13 Получени оферти по покани за избор на изпълнител ДМА-енергийно ефективно оборудване
Индикатор 14 Избран доставчик на: 1. Честотно управление на двигателите на вентилаторите на линията за сушене на матраци 2. Честотно управление на двигателите на вентилаторите на вулканизатора на матраци
Индикатор 15 Изпратени покани за избор на изпълнител за ДМА-енергийно ефективно оборудване: 1.Соларна инсталация 2.Горелка с окомплектовка
Индикатор 16 Избран доставчик на ДМА-енергийно ефективно оборудване 1. Соларна инсталация 2. Горелка с окомплектовка
Индикатор 17 Подписан договор за доставка на ДМА-енергийно ефективно оборудване 1. Соларна инсталация 2. Горелка с окомплектовка Доставено и въведено в експлоатация ДМА-енергийно ефективно оборудване 1. Соларна инсталация 2. Горелка с окомплектовка
Индикатор 18 Изпратени покани за избор на изпълнител за ДМА-производствено оборудване:Еелектрокар
Индикатор 19 Получени оферти по покани за избор на изпълнител -производствено оборудване-Електрокар
Индикатор 20 Избор на доставчици на ДМА-производствено оборудване-Електрокар
Индикатор 21 Изпълнен договор за доставка на електрокар
Индикатор 22 Изпратени покани за избор на изпълнител за ДМА-производствено оборудване -„Автоматична линия за производство на вложки и матраци от латексирани иглонабити кокосови влакна“
Индикатор 23 Получени оферти за избор на доставчици на ДМА-производствено оборудване-„Автоматична линия за производство на вложки и матраци от латексирани иглонабити кокосови влакна
Индикатор 24 Избран доставчик на ДМА-производствено оборудване-„Автоматична линия за производство на вложки и матраци от латексирани иглонабити кокосови влакна“
Индикатор 25 Подписан договор за доставка на ДМА -производствено оборудване-„Автоматична линия за производство на вложки и матраци от латексирани иглонабити кокосови влакна“ Доставено и въведено в експлоатация ДМА-производствено оборудване-„Автоматична линия за про
Индикатор 26 Информационни метални табели
Индикатор 27 Метални стикери за оборудване
Индикатор 28 Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени-Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 29 нови технологии (брой) нови продукти (брой)
Индикатор 30 Създадени инвестиции (лева)( брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз