Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0787-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07037
Наименование: "Подобряване безопасността и условията на труд в "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД"
Бенефициент: "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място
Дейности: 1.Организация и управление на проекта За целите на проекта ще бъде сформиран 4-членен експертен екип. Предвижда се в екипа да бъдат включени служители на предприятието с опит в изпълнението на проекти. Основните функции, разпределени между тях са както следва: Ръководител на проекта: • Организира и ръководи изпълнението на дейностите по проекта и свързаните с него документи, работата на екипа за управлението на проекта, законосъобразно провеждане на процедурите за избор на изпълнители на проекта; • Отговаря за административното и финансовото управление на проекта; • Отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта; • Изготвяне на предложения за решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта, сигнализиране в случай на констатирани нарушения и нередности, както и оказване на съдействие за отстраняването им; Счетоводител на проекта: • Носи цялата отговорност за първичните счетоводни документи; • Документира редовно и точно изпълнението на финансовата част по проекта, съгласно изискванията на българското законодателство; • Подготвя всички необходими финансово-счетоводни документи и води в отделна документация пълна и прозрачна финансово – счетоводна отчетност; • Осигурява достъп до документацията на представители на финансиращата организация; • Докладва на Ръководителя на проекта. Осъществява пълен финансов контрол върху действията на изпълнителите. Координатор на проекта: • Подпомага административното изпълнение на проекта; • Координира действията на всички участващи в изпълнението на проекта страни; • Отговаря за кореспонденцията по проекта; • Получава, обработва и съхранява информацията и документацията, свързана с хода на проекта; • Следи за спазване на изискванията за публичност и мерките за информиране по проекта. Технически асистент: • Запознат е с правилата на вътрешния документооборот, съдържанието на проекта, условията и изискванията за изпълнение на проекти, финансирани от ОПРЧР • Подпомага управлението на проекта в съответствие с предвиденото в договора за безвъзмездна помощ и указанията на Управляващия орган за изпълнение на договори по програмата. • Поддържа и съхранява досие на проекта до постъпването му за съхранение в архива на общината. • Организира и обезпечава с необходимите технически материали провеждането на работните срещи на екипа за управление на проекта; води протоколи от обсъжданията и взетите решения на работните срещи на екипа. • Подготвя документите по кореспонденцията с Регионалния офис на ЮЦРП и Управляващия орган. • Изготвя съобщения до медиите във връзка с изпълнението на проекта. • Следи и информира ръководителя на проекта и останалите членове на екипа на проекта за публикувани от Управляващия орган – Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР. • Подпомага дейността на ръководителя и останалите членове на екипа по прилагането на системата за вътрешен мониторинг; изготвянето на междинни и окончателен технически и финансови отчети; участва в отчитане изпълнението на дейностите на всеки етап от реализирането на проекта до окончателното му приключване. Екипът по проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. След сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, екипът има отговорността да изготви детайлен план-график на проектните дейности, актуализирайки при необходимост приложения такъв към настоящия проект, както и да подготви необходимите документи към Договарящия орган. С оглед успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели се предвижда провеждането на регулярни срещи на екипа, на които да бъде докладван напредъка по проекта и да се вземат решения за съответните коригиращи или последващи дейности за изпълнение.
2. Подготовка на документация за избор на изпълнители Успешното изпълнение на настоящото проектно предложение е свързано с избор на изпълнител за реализиране на част от планираните дейности. По-конкретно това са: Дейност № 3: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (избор на изпълнител за предоставяне на услуга). Дейност № 4: Доставка на колективни предпазни средства и оборудване (избор на изпълнител за доставка на стоки). Дейност № 5: Доставка на лични предпазни средства (избор на изпълнител за доставка на стоки). Поддейности от Дейност № 6: Информация и публичност (две публикации в местни печатни издания; изготвяне на брошура и на информационни табели (избор на изпълнител за предоставяне на услуга). Проектният екип ще отговаря за подготовката на документацията и провеждането на необходимите процедури за избор на изпълнител, при стриктно спазване на разпоредбите в ПМС 69/2013.
3. Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Съгласно Насоките за кандидатстване Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, Схема: Безопасен труд, анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” Въз основа на представяне на необходимите изходни данни ще се опишат характеристиките и текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, по-конкретно: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието: Ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разгледат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се състави SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” Тук ще се обосновава и описва надлежно, при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. За изпълнението на тази дейност ще са необходими значителни ресурси като време, ноу-хау, опит, тъй като общият брой на заетите в „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ е 1127, което определя предприятието като голямо по размер, съгласно българското законодателство. Освен това поради спецификата на производството и особеностите на изпълняваните работни операции, дейността е обособена в производствени звена.
4. Доставка на колективни предпазни средства и оборудване Изпълнението на тази дейност е насочено към осигуряване на колективни предпазни средства и оборудване в „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“, което ще създаде по-добри условия на труд на заетите. Колективните предпазни средства, които ще бъдат закупени са 4 бр. йонизатори. Необходимото оборудване, което ще бъде осигурено е 103 бр. ергономични столове без подлакътници. Те ще имат ергономичен дизайн, механизъм, регулиращ ъгъла между седалката и облегалката, плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортесьор, метални крака, антистатични колела, метален обръч за поставяне на краката и тапицерия за по-висок комфорт и подкрепа.
5. Доставка на лични предпазни средства Чрез реализирането на тази дейност ще се осигурят лични предпазни средства за всички 1127 работещи в предприятието. Всички служители идвайки на работа са длъжни да обуват антистатични чехли. През целия работен ден (8 часова смяна) трябва задължително да бъдат с тези специални чехли. По предписание на фирмата осигуряваща трудовата медицина при този интензитет на носене, ако чехлите не са с ергономична подметка, може да се получат схващания, болки в гърба, изкривявания и дори трайна неработоспособнот. По-конкретно специфичните необходимите лични предпазни средства и заетите по длъжности, за които са предназначени са както следва: - Защитни очила – 159 бр. - Защитни UV очила – 85 бр. - Високотемпературни ръкавици – 72 бр. - Химически устойчиви ръкавици – 22 бр. - Антифони – 48 бр. - Маски (химическа) – 98 бр. - Маски (химическа цяла) – 12 бр. - Ергономични чехли - 1127 бр. - Сандали с бомбета (сини, черни – за носене на открито) – 50 бр. - Сандали с бомбета (бели – за носене на закрито) – 59 бр. - Зимни обувки с бомбета – 30 бр. - Ватенки – 31 бр.
6. Информация и публичност Действията, които ще бъдат осъществени за популяризиране на проекта и на получената безвъзмездна помощ са: - две пресконференции – в началото и в края на проекта; - ще бъдат изработени и разпространени 1000 бр. информационни брошури – 500 бр. в началото на проекта и 500 бр. в края на проекта; - ще се направят две публикации в медии; - на административната сграда и на производствения цех ще се монтиранат по една информационна табела.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 033 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 31 258 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз