Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0838-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07031
Наименование: "Подобряване на условията и организацията на труда в "Бокал-с-Боков и СИЕ" СД"
Бенефициент: "Бокал-с-Боков и СИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 15.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Организация и управление на проекта В срок до пет дни след одобрение на проекта и подписване на договор за финансова помощ Кандидатът ще сформира екип за организация и управление на проекта (ОУП), който ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител и юрист. Ще бъдат сключени договори (допълнение към трудовите договори или граждански договори) с лицата, ангажирани за изпълнението на съответните длъжности по проекта, с конкретно описание на задълженията и отговорностите им. Екипът, ще има задълженията да:  Организира и координира изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г.;  Организира и ръководи разработването на проекта и свързаните с него документи;  Организира и координира процедурите за определяне изпълнители на дейности, свързани с проекта съгласно действащото законодателство и ПМС 69;  Контролира изпълнението на дейностите по проекта чрез мониторинг и контрол по организирането на дейностите, сроковете за изпълнението им и върху крайните резултати от тях.;  Отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - от стартиране изпълнението на проекта до окончателното му приключване, като докладва за напредъка на проекта пред кандидата и УО;  Екипът за ОУП, в рамките на своята компетентност, ще отговаря за съхранението на документацията във връзка с изпълнението на проекта по реда и съобразно сроковете, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ;  Екипът, ще осигурява достъп и необходимото съдействие при провеждане на проверки на място от страна управляващия орган на ОП „РЧР 2007-2013г.”, сертифициращия орган и одити от страна на одитиращи институции;  Екипът ще предприема, в рамките на своята компетентност, необходимите действия с оглед навременното и точно изпълнение на препоръките от проведени проверки на място и одити върху изпълнението на проекта. (Конкретните задължения на всеки един от членовете на екипа подробно са разписани в раздел ІІ. Екип за организация и управление на проекта от настоящия формуляр за кандидатстване). Екипа за организация и управление ще провежда редовни работни срещи, организирани от Ръководителя, относно изпълнението и напредъка на проекта, възникнали затруднения и намиране на решения за тяхното преодоляване, разпределянето на задачите и планирането на предстоящи дейности. Ще се изготвят протоколи от работните срещи, които ще се предоставят и на Кандидата. Проектът ще бъде управляван, администриран и отчитан според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, както и според държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. Сформиране на екип за организация и управление е задължително спрямо изискванията по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. В едно с това коректното изпълнение и отчитане на дейностите по проекта изисква строга органицазия с точно, ясно и конкретно разпределени задължения и отговорности, за да се гарантира постигането на целите, заложени в проекта.
Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги В екипа за организация и управление на проекта е включен юрист, който ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнители; ще следи за изпълнение на договорите, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Предвидено е да се изберат изпълнители за следните дейности:  Осъществяване на информиране и публичност на проекта. Изборът ще бъде направен посредством ПМС №: 69 на МС/11.03.2013 г.;  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде направен посредством ПМС №: 69 на МС/11.03.2013 г.  Mодернизация и закупуване на колективни средства за защита на СД „Бокал – С – Боков и Сие”. Изборът ще бъде направен посредством ПМС №: 69 на МС/11.03.2013 г.  Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на СД „Бокал- С – Боков и Сие”. Изборът ще бъде направен посредством ПМС №: 69 на МС/11.03.2013 г.  Посредством ПМС №: 69 на МС/11.03.2013 г. ще бъде избран изпълнетил/и и за закупуването на всички материали и консумативи, необходими за осъществяване на дейностите по проекта. При изборите на изпълнители ще бъдат съобразени там, където е приложимо, изискванията на указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11 март 2013 г. Чрез нейното изпълнение се гарантира спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Осъществяване на информиране и публичност на проекта. При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. СД „Бокал – С –Боков и Сие” ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз. Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством:  Провеждане на начална и заключителна пресконференция с оглед информиране на заинтересовани страни и целеви групи по проекта – 2 броя; - Началната пресконференция е едно от първите публични събития и ще се реализира в рамките до 3-тия месец от стартирането на проекта. На нея ще се представят заложените цели на проекта, както и предвидените дейности за тяхното постигане. На пресконференцията ще присъстват представители на Кандидата, журналисти, представители на бизнеса и всички други заинтересовани страни. - Във финалната пресконференция участие ще вземат участниците в процеса на изпълнение на всички дейности по проекта, включително целевите групи. Специално внимание ще бъде отделено и на журналистите с цел намиране на широко медйно представяне на резултатите от изпълнението на проекта;  Табела – 1 бр. - ще се възложи на изпълнител и ще бъде разположена на входа на сградата на СД „Бокал – С- Боков и Сие”. Тя ще информира обществеността за името на проекта, финансиращата програма и приноса на ЕСФ.  Изработване на информационни брошури, популяризиращи основните проектни дейности, дефинираните цели и очаквани резултати – 500 броя. - по 150 бр. за началната и 150 бр. за финалната пресконференция, както и 200 бр. за популяризиране на проекта сред обществеността в хода на неговото изпълнение;  Публикации в печатни медии. В рамките на проекта ще се разработят и публикуват 2 публикации за регионални вестници с информация за резултатите от реализацията на проекта на съответните етапи и приноса на ЕСФ.  Интернет публикации – 4 бр. В двата интернет сайта на бенефициента ще се въведе допълнителна информация за проекта и приноса на ЕСФ; ще се отразява напредъка по проекта и постигнатите резултати и цели.  Информационни стикери запоставянето им на оборудването, което ще бъде закупено по проекта – 8 броя.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. За извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде избран изпълнител по правилата на ПМС № 69/2013 г. На Изпълнителя на дейността ще бъдат предоставени всички вътрешно фирмени документи, които имат отношение и регламентират осъществяването на организацията на работния процес. На база предоставената информация, документация, наблюдения и на база спецификата на дейността на фирмата ще се изготви анализа, включващ следните задължителни раздели: - „Въведение” – описание на сегашното състояние на организацията относно трудовата дейност и работната среда в нея. Ще се представят използваните изходни данни, ще се опишат характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента. - „Изложение и анализ” – ще се опищат силните и слаби страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в дружеството. Ще бъде изготвен така наречения SWOT анализ. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Ще се анализират всичи звена и елементи на органаизацията, които имат пряко и косвено въздействие върху ефективността на производствения процес. - „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на органзацията на трудовата дейност”- в този раздел основно ще бъде описано какви подобрения ще се извършат и при кои елементи от организацията на трудовата дейност; как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност във фирмата; какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността на служителите и повишаване на тяхната трудовата дейност; - „Заключение” – в този раздел ще бъдат обобщени изводите за състоянието във фирмата и организацията на трудовия процес в нея. В едно с това ще се определят необходимите дейности и необходимите ресурси за тях за осъществяване на приоритетните действия по подобряване на състоянието и организацията на трудовата дейност. Дейността е задължителна при кандидатстване по процедура BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”. На база настоящата икономическа ситуация е засилена необходимостта от максимално използване на всеки ресурс, както и оптимизиране на всички процеси в дружеството с цел постигане на максимална ефективност. Наличието на стратегически ориентиран целеви анализ ще позволи на ръководството на дружеството да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, в съответствие на който да вземе навременни, бързи, гъвкави и ефективни решения, насочени към повишаване ефективността конкурентоспособността на фирмата.
Mодернизация и закупуване на колективни средства за защита на СД „Бокал – С – Боков и Сие”. Съществуващите условия отговарят на минимални изискавания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за хигиено-санитарни изисквания за Пожарна безопасност (ПБ), действащи на територията на Република България. Материалната база е в добро общо състояние и дава възможност за надграждане. По настоящото проектно предложение се предвижда да бъдат закупени 49 бр. стойки за закрепване на бордови парапетни дъски, 5 бр. предпазно покривало за скеле, 50 бр. диагонали за рамково скеле и 250 бр. парапети за рамково скеле. СД „Бокал – С – Боков и Сие” поставя началото на своята активна строително-инвестиционна дейност през 1999 г. Фирмата е ориентирана към високо строителство, предимно на жилищни сгради. Съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи трябва да бъдат спазвани следните изисквания:  Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи);  Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение;  За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.;  Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения;  Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи. Всички тези изисквания се прилагат от дружеството с наличните колективни средства за защита. В момента се разполага със строителни скелета, но същите са амортизирани и морално изхабени. Това от своя страна води до чести ремонти, монтаж и демонтаж на същите. Необходимостта от закупуване на заложените в проектното предложение колективни средства за защита, а именно: • стойки за закрепване на бордови парапетни дъски; • предпазно покривало за скеле; • диагонали за рамково скеле; • парапети за рамково скеле.
Закупуване на лични предпазни средства, работно и специално работно облекло за служителите на СД „Бокал- С – Боков и Сие”. Работещите в СД „Бокал- С – Боков и Сие” са изложени на непрекъснато външно въздействие, което е особено агресивно към работното облекло поради не достатъчно качествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването не съответства на интензивното им използване. За целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е необходимо закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), които ще бъдат по-качествени – с повишена защита, по-модерни и удобни. ЛПС и СРО, които ще бъдат закупени ще са с по-добри технически характеристики от използваните до момента. Целта е да се подобри защитата от рискове на работното място с помощта на нови лични предпазни средства. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място- (работа на открито), ще осигури по-голяма защита при работа и съответно ще допринесе за надграждане на здравословните условия на труд. В настоящето проектно предложение се предвижда закупуване на ново висококачествено и по-модерно: работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства, а именно: защитна каска (шапка) - 92 бр., защитни боти с устойчиви на пробождане ходила и метално бомбе – 67 бр., защитни сандали с устойчиви на пробождане ходила и метално бомбе – 71 бр., предпазни обувки с изолиращи ходила – 3 бр., затворени обувки летни – 5 бр., ботуши – 3 бр., боти – 22 бр., обувки с ортопедична подметка – 76 бр., сандали – 3 бр. , гащеризони зимни (ватиран панталон) – 92 бр.,.,., зимно яке – 92 бр.,., предпазни ръкавици (с пет пръста) – 948 бр., защитна маска с активен въглен – 3 бр., защитни ръкавици за работа с импрегнирани материали – 36 бр., предпазни очила – 10 бр., защитна маска бояджии – 36 бр., противопрахова маска – 2576 бр., наколенки -168 бр., и антифони – 7 бр.. Закупуването на ЛПС е съобразено и изцяло отговаря на утвърдените от работодателя списъци на работните места за полагащите се лични предпазни средства на служителите за съответните длъжности. Защитата на работниците при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетен проблем на управлението на предприятието, защото животът, здравето и работоспособността са най-високата ценност на човека. Строителният сектор е с един от най-лошите показатели на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда в Европа. Рискът от злополуки е много по-висок от средния за ЕС. Работниците в строителството се излагат повече на биологически, химически и ергономични рискови фактори, работа на открито – неблагоприятни климатични въздействия и шум. Строителните работи излагат работещите на широк кръг здравни проблеми, от азбестоза до болки в гръбначния стълб; от вибрационен синдрим на ръката и лакътя до изгаряния от цимент. Строителството е секторът с най-големи изисквания във физическо отношение. Разходите за злополуки и влошено здраве в сектора са огромни, както за работниците, така и за работодателите и правителствата. Със закупените ЛПС СД „Бокал- С – Боков и Сие” ще надгради мерките, които предприема в посока осигуряване на безопасен труд и здраве на своя персонал. С осигуряването на лични предпазни средства, работно и специално работно облекло за целевата група по проекта, ще се подобрят условията на труд и ще се намали до минимум риска от допускане на трудови злополуки и професионални заболявания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 576 BGN
Общ бюджет: 97 955 BGN
БФП: 97 955 BGN
Общо изплатени средства: 97 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 515 BGN
2014 18 123 BGN
2015 59 316 BGN
97 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 438 BGN
2014 15 404 BGN
2015 50 418 BGN
83 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 077 BGN
2014 2 718 BGN
2015 8 897 BGN
14 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз