Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0366-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02020
Наименование: "Внедряване на система за управление обезопасяването на захранващите енергийни източници в "Девня Цимент" АД"
Бенефициент: "Девня Цимент" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Повишаване безопасността на заетите лица на площадката на „Девня Цимент” АД и минимизаране на риска от грешки при изпълнението на процедурите по система LOTO ("ЗАКЛЮЧИ-ОБОЗНАЧИ”(Lock-Out-Tag-Out) за обезопасяване на захранващите енергийни източници на съоръженията-ел.енергия,сгъстен въздух,природен газ,вода.
Дейности: 5. Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства за целевата група Закупуването на защитно работно облекло и ЛПС се налага съгласно стандартите и нормите за безопасност на труда, оценка на риска на работните места съгл. утвърден списък на работните места и видове работи, при които се използват ЛПС.Към момента предприятието разполага с облекло и ЛПС, но е наложително закупуването на нови, съгл. режима за обновяване и спецификата на опасностите, които изискват облекло и предпазни средства с по-добри защитни характеристики, създаващи комфорт при работа. Работодателят определя като задължителни ЛПС: каска, оборудвана с антифони, предпазни очила,работно облекло с висока видимост и предпазни обувки.Допълнителните ЛПС и тези за аварийни нужди са указани в утвърден от работодателя списък. Закупуването на хелиоматични предпазни очила се оказва необходимост според решение на Комисията за оценка на риска,за избягване неудобството от носене на два различни чифта предпазни очила, предназначени за работа в открити зони (площадка на завода) и закрити (командни зали, халета, цехове).
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Девня Цимент”АД Анализира се текущото състояние на системата за организация на трудовата дейност от екип от 3 експерти. Всеки от подбрания екип специалисти познава конкретните тесни места на основните и спомагателни трудови дейности, елементите на организацията и проектиране на трудовия процес в детайли, и може да представи коректни изходни данни за анализиране, кои от прилагането мерки следва да се поддържат и развиват и за кои са нужни подобрения: свързани с технологичен процес, управление на персонала, документиране на процедурите, условията на труда и влиянието им върху безопасността и здравето на работниците (санитарно-битови условия, травматизъм, заболеваемост). Описват се силните и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в завода;обследват се местата, където са нужни подобрения; на базата на проучени и обобщени данни и резултати се извежда обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, възможности за повишаване ефективността на труда, съгласно модерни практики от бранша на циментовата промишленост. В резултат на работата на експертите ще се изготвят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, определяне на приоритетите с препоръка за необходими действия и ресурси за подобряване състоянието на работната среда.
6. Провеждане на обучение за знания и умения за работа с внедрено оборудване по модернизирана система за обезопасяване на източници на енергия в “Девня Цимент” Разработва се персонален наръчник, съобразен с нововъведената модернизирана информационна система за контрол на източниците на енергия в завода. Адаптират се на български език електронни учебни материали на групировката «Италчементи Груп» за демонстрационен практически учебен модул като част от 50-часовото обучение на 127 души целева група персонал в проекта. Специализираното обучение се провежда в 8 групи, определени съгласно работен сменен график. В обучението са включени 4 модула, както следва: Модул I–15ч. (Милко Николов): придобиване на специфични умения за работа със системата, във връзка с повишаване на безопасните условия на труд Модул II–10 ч.(д-р Андонова): Правила за оказване на първа долекарска помощ и готовност за реакция при аварийна ситуация, злополука или инцидент при работа с енергийни източници при нововъведената информационна система за контрол на източниците на енергия в завода Модул III–15 ч. (Ив.Стайков)– организация на труда при работа с енергийни източници и боравене с визуализираните данни от информационната система по електробезопасност. Модул IV–10 ч. (Н.Стателова) – демонстрационен електронен модул LOTO (заключи/обозначи) – усвояване на основни практически правила и стъпки за прилагането му, посредством интерактивен подход и проверка на придобитите умения, компетентности.
7.Провеждане на заключителна практико-приложна конференция „Заключи (LO)- обозначи(TO)” В конферентна зала на завода се провежда еднодневно мероприятие с гост-лектор от “Италчементи Груп” Изработват се презентационни материали и доклади от специалисти на завода, представят се резултати на проекта, връчват се сертификати на участниците, раздават се информационни материали на присъстващите.
3. Провеждане „Инфо-ден отворени врати” в „Девня Цимент” за презентиране на проекта пред целевата група и заинтересованите лица Организиране среща между ръководството на проекта, целевата група и външни посетители за информиране на обществеността за проектните дейности, ползите и резултатите от проекта.
1.Управление на проекта Сключване договори с екипа и експерти; организиране месечни работни срещи, регулярни отчети, утвърждаване на подробни план-графици, вътрешен правилник за управление на проекта.
4. Модернизация на системата за обезопасяване на източници на енергия в «Девня Цимент» АД чрез внедряване на информационна система за идентификация на изпълнението на LOTO по обезопасителните процедури Обезопасяването на източниците на енергия спрямо международни изисквания е свързано със закупуването и монтирането на компоненти на стандартизирано стопанско оборудване. Инсталира се една централна станция /PLC/ в командна зала и три периферни такива съответно в главна подстанция, опаковка и циментов цех. Връзката между тях се осъществява по заводската оптична мрежа. Всяка станция комуникира със съответния стелаж за съхранение на заключващите устройства, които включват ключ, местоположение на заключващото устройство и обезопасяващо устройство, снабдени с чип със съответната информация. Достъпа до ключовете в стелажите се ограничава чрез магнитна карта от пропускателния режим. Информацията се визуализира на екран с възможност за архив на данни. Така всеки катинар и ключ имат уникален електронен код – чип/таг, а лицата с достъп - карти за идентификация. При изпълнение на LOTO процедура съответното лице с карта за достъп отваря таблото за съхранение, взима катинар и ключ,а системата автоматично сканира взетите чипове (ключ,катинар) и регистрира мястото за обезопасяване. Софтуерът за мониторинг следи всяка стъпка и при несъответствие алармира контролна зала относно детайлите по действията. Системата следи не само наличието на ключове и катинари, а и дали всички стъпки са изпълнени в правилната последователност. Така описаната модернизация преодолява недостатъците и рисковете при функциониращите към момента нарядни системи, при които процесът се управлява и архивира на хартиен носител, а това създава опасност от загуба на данни и включва възможност за допускане на човешки грешки. Описаните недостатъци се преодоляват с предлаганат модернизация на системата за управлението и обезопасяването на захранващите енергийни източници в съответствие с международните стандарти, както и удовлетворението на работещите в завода за труд в съвременни безопасни условия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
„Флекстроник инженеринг” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 257 BGN
Общ бюджет: 207 347 BGN
БФП: 156 754 BGN
Общо изплатени средства: 156 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 650 BGN
2014 0 BGN
2015 124 104 BGN
156 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 753 BGN
2014 0 BGN
2015 105 489 BGN
133 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 898 BGN
2014 0 BGN
2015 18 616 BGN
23 513 BGN
Финансиране от бенефициента 51 399 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз