Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0097-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-04001
Наименование: "Безопасност на труда - важна стъпка за развитието на Вида Турс" ЕООД
Бенефициент: "Вида Турс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 03.07.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1 - Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност. Анализа на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност ще съдържа: I. Въведение – в тази част ще се опише сегашното състояние на „Вида Турс” ЕООД и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение - в тази част се обобщават индикаторите за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.
Дейност 2 - Въвеждане на международния стандарт OHSAS 18001:2007, чрез разработване и внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) и извършване на сертификационен одит. Въвеждането на стандарт OHSAS 18001:2007 ще включва: - Формиране и следване на политика за здравословни и безопасни условия на труд; - Планиране; - Оценка на рисковете; - Програма за управление; - Програма за постоянен контрол; - Програма за непрекъснато минимизиране на рисковете и опасностите; - Дейности за недопускане на инциденти и злополуки; - Действия в извънредни ситуации. Въвеждането на системата е проява на загриженост и отговорност на фирмата към условията на труд и повишава доверието към нея не само на нейните служители, но и на клиентите, партньорите и на обществото като цяло.
Дейност 3 - Обучение на всички заети лица за работа с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Устойчивост на дейностите в проекта се гарантира, чрез обучението на служителите на „Вида Турс” ЕООД за работа с нововъведения стандарт. Обучението ще обхване всички служители от целевата група - 27 души. Предвидено е да бъде с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Ще се извърши в съответствие с установените нужди на предприятието и с насоченост към работа с нововъведения стандарт. След приключване на обучението, на всички успешно завършили ще бъде издаден документ, удостоверяващ придобитите умения и компетентности.
Дейност 4 - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. По време на изпълнението на дейността ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно Приложение 2 към чл. 17 на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, отговарящи на европейските норми. Предвижда се закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите, а именно: Готвач (3 лица): - Шапка - Обувки-чехли (противоплъзгащи се) - Престилка (срещу искри и пръски нагорещени частици) Камериерка/чистач (4 лица): - Престилка Мияч (2 лица): - Шапка - Обувки-чехли (противоплъзгащи се) - Престилка (срещу пръски) Снабдител (1 лице): - Гащеризон - Яке
Дейност 5 - Организация и управление. Дейността ще премине в 3 етапа: 1. Етап „подготовка” – ще бъде сформиран управленски екип. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите сред членовите на екипа. 2. Етап „изпълнение” – управленският екип ще има отговорността за цялостното изпълнение на проекта. Ще наблюдава правилното изпълнение на дейностите, ще подготвя всички необходими документи, ще направи правилен избор на изпълнители, ще провежда редовни работни срещи, ще осъществи дейности по визуализацията на проекта. 3. Етап „заключение” – управленският екип ще има отговорността да изготви всички необходими заключителни документи и отчети, които да представят резултатите от реализацията на проекта.
Дейност 6 - Информация и публичност. Информирането и публичността ще протече съгласно Ръководството за информиране и публичност към Насоките за кандидатстване. „Вида Турс” ЕООД ще предприеме следните действия по отношение на визуализацията на проекта: - Изработване на информационна табела визуализираща проекта. - Изработване на брошура и дипляна - Провеждане на 2 информиращи обществеността срещи – в началния и в заключителния етап на проекта, на които ще бъдат поканени представители на медиите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Инфогруп БГ ООД
Консултантска къща лега рисърч консулт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 072 BGN
Общ бюджет: 114 506 BGN
БФП: 114 506 BGN
Общо изплатени средства: 114 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 014 BGN
2014 91 491 BGN
2015 0 BGN
114 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 562 BGN
2014 77 767 BGN
2015 0 BGN
97 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 452 BGN
2014 13 724 BGN
2015 0 BGN
17 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз