Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0616-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11001
Наименование: "Осигуряване на здравословни и безопасни условия във фирма "ИЛИЕВИ - МГ" ООД"
Бенефициент: "ИЛИЕВИ - МГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Доставка и монтаж на климатици с цел осигуряване на постоянен, балансиран микроклимат в работните помещения и ергономични столове за превенция на заболявания на мускулно-скелетния апарат” Описание: Предвижда, се при спазването на разпоредбите на ПМС 55/2007 г. да се извърши доставка и монтаж на 5 броя климатици в работните помещения на фирмата и доставка на 7 ергономични стола. Доставените ДМА ще бъдат обозначени със стикери, че са закупени с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда. Със закупуването на климатична техника ще се подобри работната среда за персонала, като се гарантира поддържане на адекватна температурна среда през летните и зимните месеци, която да предпазва тялото от прегряване или преохлаждане и всички произтичащи от това рискове. Закупуването и доставката на ергономични столове ще повлияе комфорта на работа на служителите в офиса, което рефлектира в повишен тонус, концентрация и производителност на труда. Освен това ергономичните столове се явяват основно средство за защита и превенция на заболявания на скелетно-мускулния апарат, които са в следствие на продължителна работа в седнало положение.
Дейност 3. „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица в дружеството” Описание: Дейността предвижда закупуването на лични предпазни средства и специално защитно облекло за всички заети лица в дружеството, за които при изпълнение на ежедневните дейности, произтичащи от спецификата на заеманата длъжност, би могъл да възникне риск за здравето и безопасността. Съгласно оценката на риска и утвърдения списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло, изготвен в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Наредба 3/19.04.2001 г. ще бъдат закупени: Вид на ЛПС/СРО Брой на закупените ЛПС/СРО Каска 39 Ръкавици защитни срещу механични въздействия, с пет пръста 34 Работни обувки/боти 34 Работен костюм (гащеризон и куртка/яке) зимен 34 Новозакупените предпазни средства ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място. Обосновка: Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. В тази връзка надграждащия ефект, който търси дружеството е, да закупи нови, много по-модерни и комфортни средства за защита на работещите от тези, които със собствени средства и по време на икономическа и финансова криза съумява да осигури работодателят.
Дейност 4. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на прои Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 5. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в сградата на фирмата. - Изработване на 20 броя стикери, които да бъдат поставени на новозакупеното оборудване, включително за нуждите на архива по проекта и отчитане на разходите към Договарящия орган. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Екомебел" ООД
ЧАЙКА АД
"КЛИМСИСТ" ЕООД
"БУЛКОНС ГРУП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 388 BGN
Общ бюджет: 96 992 BGN
БФП: 96 992 BGN
Общо изплатени средства: 96 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 878 BGN
2014 77 109 BGN
2015 0 BGN
96 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 896 BGN
2014 65 543 BGN
2015 0 BGN
82 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 982 BGN
2014 11 566 BGN
2015 0 BGN
14 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз