Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0010-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-57
Наименование: Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип
Бенефициент: Комисия за защита на личните данни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 04.07.2013
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“ • Разпределение на задълженията и отговорностите на екипа по управление; • Утвърждаване на правила за работа и контрол на работата на проектния екип; • Мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности;
Дейност 2 Обучение на служители от дирекция ИФС като администратори на Windows 2008 базирани системи. За по надеждна експлоатация на изградената система за регистрация на администратори на лични данни еРАЛД (системата работи 24/7, като обслужва online гражданите) КЗЛД, следва да проведе обучение на свой служители и да изгради следните компетентности: • Конфигурация на Windows Server 2008 Active Directory; • Администриране на домейн изграден на Windows Server 2008; • Конфигуриране и администриране на мрежи базирани на Windows Server 2008 домейн; Обучението ще стартира самостоятелно чрез предлаганите дистанционни форми на обучение от ИПА • (ИТО–29) - Configuring, Managing And Maintaining Windows Server 2008 Servers (Basic Course) • (ИТО–30) - Configuring, Managing And Maintaining Windows Server 2008 Servers (Advanced Course)
Дейност 3 Надграждащо обучение и сертифициране на служители от дирекция „Информационни фондове и системи” като администратори на Windows 2008 базирани системи. За по-надеждна експлоатация на изградената система за регистрация на администратори на лични данни еРАЛД (системата работи 24/7, като обслужва online гражданите) КЗЛД, следва да проведе обучение на свой служители и да изгради следните компетентности: • Конфигурация на Windows Server 2008 Active Directory; • Администриране на домейн изграден на Windows Server 2008; • Конфигуриране и администриране на мрежи базирани на Windows Server 2008 домейн; Обучението ще стартира след успешното завършване на двата самостоятелни модула от дейност 2. Курсът ще продължи като надграждащо обучение от външна организация и подготовка за придобиване на сертификат. Външната организация следва да предлага и провеждането на изпит за придобиване на сертификат.
Дейност 4 Обучение на служители от дирекция Информационни фондове и системи за администратори на база данни Oracle За системно администриране на База данни Oracle и разработени приложения за тях КЗЛД се нуждае да изгради следните компетентности: • Генериране на произволна справка от базата с данни чрез SQL; • Архивиране на базата данни – поддръжка и настройка на системата за архивиране със средствата на Oracle • Оптимизиране на системните настройки на Oracle. • Средства и начини за мигриране на системата към новата версия Oracle 11 Обучението и подготовката за придобиване на сертификат ще се извърши от външна организация. Външната организация следва да предлага и провеждането на изпит за придобиване на сертификат.
Дейност 5 Обучение за служителите на отдел „Регистър и Архив” в дирекция „Информационни фондове и системи” за работа в екип и постигане на екипните цели Дейността включва осъществяване на групово-динамичен тренинг за екипна съвместимост и изграждане на умения за работа в екип на служителите в отдел „Регистър и Архив“
Дейност 6 Дейности за информация и публичност Ще бъдат проведени 2 пресконференции за обявяване на старта и финала на проекта. Ще се разпространят в публичното пространство резултатите от проекта и източниците на финансиране. Предвижда се широка популяризация на проблемите по защита на личните данни. Това ще се осъществи посредством публикации в медиите, поставяне на банери по различни интернет сайтове, прессъобщения и пресконференции. Представителите на централните медии ще бъдат редовно запознавани с осъществяването на дейностите по проекта и с постигнатите резултати. Ще се използват установените контакти на Комисията за защита на личните данни с българските национални медии за публикуване на минимум 4 статии и интервюта в медии с национален обхват и минимум 2 интервюта в национални телевизии. Ще бъдат използвани и всички достъпни за институцията ресурси за разпространение на информация и съдържание по проекта чрез социални мрежи и др. онлайн инструменти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
AЙ ТИ СИ И ООД
ТЕХНОЛОГИКА ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 485 BGN
Общ бюджет: 78 854 BGN
БФП: 78 854 BGN
Общо изплатени средства: 78 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 490 BGN
2014 44 353 BGN
2015 17 011 BGN
78 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 867 BGN
2014 37 700 BGN
2015 14 460 BGN
67 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 624 BGN
2014 6 653 BGN
2015 2 552 BGN
11 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 3 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 4 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 5 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 6 Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 7 Дейност 6: Брой разпространени листовки и публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз