Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0310-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05015
Наименование: Повишаване ефективността на организацията на труда и подобряване на условията на работа на персонала в "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД
Бенефициент: "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: ДЕЙНОСТ 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на доставки и услуги Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 На МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. Комисиите по избор на изпълнители ще бъдат тримата специалиста от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат седем процедури, както следва: 1- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло и лични предпазни средства 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) доставка на оборудване – климатични системи 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) реконструкция и модернизация – окачени тавани, дограма за прозорци и врати и ролетна входна врата 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на текущото състояние на трудовия процес и проектиране на нова организацията на работа 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) разработка и внедряване на европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 7- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) сертифициране на фирма ЕТ „Пирина Стойчева” по европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007
Изпълнение на Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт и управление на проекта • Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията на дейностите по проекта; • Сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата; • Създаване на методология за управление на проекта; • Адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. • Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта; • Ежемесечно отчитане за хода на работата; • Периодичен финансов контрол; • Финансово осигуряване на управлението на проекта; • Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
Изпълнение на Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури • Изработена тръжна документация; • Проведени тръжни процедури; • Избрани изпълнители; • Сключени договори за изпълнение на определените дейности; • Изпълнени дейности.
Подготовка на Дейност 3. Анализ, проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси и условията на труд. На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: • Разделение и коопериране на труда; • Форми на организацията на труда; • Режими на труд и почивка; • Трудови стандарти. Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи. На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране и усъвършенстване на всички или някой от елементите на организацията на труда. Въвеждане на проектираните и/или усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда. За да изиграе проектирането своята роля и да реализира поставените пред него задачи, е необходимо разработените рационални решения да бъдат внедрени, а след това постоянно да се спазват и поддържат на проектираното равнище. Чрез внедряването на проектираните и утвърдените организационни решения се създава предвиденото в програмата и плана равнище на организацията на трудовата дейност
Изпълнение на Дейност 3. Анализ, проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси и условията на труд. На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: • Разделение и коопериране на труда; • Форми на организацията на труда; • Режими на труд и почивка; • Трудови стандарти. Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи. На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране и усъвършенстване на всички или някой от елементите на организацията на труда. Въвеждане на проектираните и/или усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда. За да изиграе проектирането своята роля и да реализира поставените пред него задачи, е необходимо разработените рационални решения да бъдат внедрени, а след това постоянно да се спазват и поддържат на проектираното равнище. Чрез внедряването на проектираните и утвърдените организационни решения се създава предвиденото в програмата и плана равнище на организацията на трудовата дейност
Подготовка на Дейност 5. Разработване на система за контрол и периодично актуализиране на организацията и условия на труда Разработване и внедряване на система чрез която да бъдат постигнати следните цели: • Постоянен контрол върху разработените и внедрени елементи на организацията и условията на труда; • Периодично актуализиране на разработените и внедрени елементи на организацията и условията на труда; • Разработването на тази система е необходимо условие за трайно повишаване на производителността и подобряване на условията на труд във фирмата, както и за постигане на устойчивост на резултатите постигнати с проектното
Изпълнение на Дейност 5. Разработване на система за контрол и периодично актуализиране на организацията и условия на труда
Подготовка на Дейност 6. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
Изпълнение на Дейност 6. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло, в това число: Ръкавици, латексови (еднократна употреба) и от памучно трико, за предпазване от биологични и химични замърсявания. Ръкавици от телешка кожа, с трудногорими кевларни нишки и от дънков плат, за работещите с високотоплинни уреди, машини и ресурси. Ръкавици за работещите на високо с добър захват. Маски с клапа (едникратна употреба, до годност) за работещите в високопрахова и силно замърсена среда с течни аерозоли. Каски с антифони за предпазване от хвърчащи и падащи предмети и удари на главата и брадичката, както и такива с къса козирка за работещите на височинни обекти за увеличаване на полезрението им и предотвратяване от падане и други злополуки Защитни очила, визори и начелници за механична защита на главата и зрението. Щит за заварчик с хелиоматичен визор за защита от газова среда, изгаряния и облъчвания. Ергономични боти и обувки с пластина и метално бомбе за предпазване на долните крайници от удари и предотвратяване от деформации и изкълчвания. Раменно бедрен колан 5 точков, Въже с вграден амортизатор, позициониращо въже с регулатор и протектор и карабини с отвор за защита от падане. Комплект за работа в замърсена среда – костюм, каска, щит и филтриращ елемент с шланг за работа с химикали и бои, индустриална употреба при риск от удар и механична защита. защитен пясъкоструен костюм защитен пясъкоструен костюм. Комплект за пясъкоструйчик, зает в полагане на антикорозионни покрития и дейности, увеличаващи риска от наранявания на тялото, кожата и дихателната система, увеличаване на защитата от механични и химични външни влияния. Комплект за заварчик – каска, щит хелиоматичен и филтриращ елемент с шланг за подобряване на защитата от вредни излъчвания, изгаряния, газова среда и кожни наранявания.
Подготовка на Дейност 7. Закупуване на колективни предпазни средства и внедряване на технически съоръжения с цел подобряване на условията на труда
Изпълнение на Дейност 7. Закупуване на колективни предпазни средства и внедряване на технически съоръжения с цел подобряване на условията на труда С проекта се предлага закупуване на колективни предпазни средства и внедряване на технически съоръжения, които ще допринесе за по голяма сигурност и безопасност по време на работа. Предложените за закупуване колективни предпазни средства и технически съоръжения са: • Вентилационна системa за прочистване на въздух при заваряване в затворени помещения. Необходимостта от такава система е наличието на вредни елементи и газове отделящи се при заваряване и непосредствената близост на работниците по време на работа, опастност от обгазяване, загуба на съзнание и възникване на злополуки. • Преносима вентилационна система за прочистване на въздух за помещения със запрашена среда. Поради спецификата на ремонтната дейност на фирмата, извършвани на различни обекти в затворени помещения, необходимоста от такава преносима система ще предотврати работниците от вредни влияния на заобикалящата ги среда и ще подобри условията на безопасен труд. • Защитни полиестерни колани с тресчотка и две куки за укрепване на товари. За допълнително обезопасяване на работните места и намаляване на рисковете при работа с тежки елементи се предвижда закупуването и внедряването • Полипасна система. За осигуряване на по-добро спускане, изкачване и евакуация при евентуална авария на обект от работна площадка намираща се над земята е необходима полиспасна система, осигуряваща по- бърза и своевременна евакуация както и намаляваща натоварването и напрежението на торса,гръбначния стълб в следствие дигане/сваляне на тежести на ръка и предотвратаване на риска от злополуки и травми. • Магнитни носачи за ламарина. Предпазват от срязване и освобождават натоварването упражнено върху работещите и елиминират риска от премазване и други физически наранявания. • Универсална диелектрична щанга за манипулационни и фазоуказателни накрайници, и дедектор за напрежение от 12-36 кV за предотвратяване на работещите от средно и високоволтови напрежения и токови удари.
Подготовка на Дейност 8. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Изпълнение на Дейност 8. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” Отпечатване на флаери, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на кандидата и в специализиран сайт.
Изпълнение на Дейност 9. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи.
Изпълнение на Дейност 10. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 406 BGN
Общ бюджет: 182 875 BGN
БФП: 146 300 BGN
Общо изплатени средства: 146 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 281 BGN
2014 115 999 BGN
2015 0 BGN
146 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 739 BGN
2014 98 600 BGN
2015 0 BGN
124 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 542 BGN
2014 17 400 BGN
2015 0 BGN
21 942 BGN
Финансиране от бенефициента 37 852 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз