Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0740-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07021
Наименование: "Подобряване на условията на труд и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работата в ЗАД"ОЗК-застраховане"АД"
Бенефициент: "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ ""
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 28.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 - Организация и управление на проекта, избор на подизпълнители При организиране дейността на проекта за неговото управление и отчитане ще бъде сформиран тричленен екип в състав: ръководител на проекта, координатор и счетоводител на проекта. Членовете на екипа ще сключат граждански договори, в които ще бъдат определени задачите и отговорностите им по изпълнение на проекта. Екипът ще провежда ежемесечно работни срещи, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, ще се запознава с мненията на участниците в проекта, ще осигурява участието на всички заинтересовани страни. С цел оценка на удовлетвореността на лицата от целевата група, ще бъдат проведени 2 анкети - при стартирането на проектните дейности и след приключване на изпълнението им. Екипът за управление на проекта ще проведе във втори и трети проектен месец тръжни процедури по постановление ПМС 69/2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнители за: • Доставка и монтаж на оборудване за климатици на помещенията в офиса на бенефициента; • Доставка на ергономични столове и диодни осветителни тела; • Изработване и доставка на информационни материали; • Избор на обучаваща организация.
ДЕЙНОСТ 2 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Ще бъде изготвен анализ, насочен към проектиране на организацията на трудовата дейност, с цел оптимизиране на трудовия процес и постигане на: • високо качество на труда и организация на работа; • високо качество на управление на човешките ресурси; • висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: • създаване на ефективна организация за идентифициране; • отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; • прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност. Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на дружеството и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в дружеството; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност -фокус ще бъде поставен върху нуждата от нови активи, свързани с подобрение на работната среда, описание на методите и средствата за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на служителите, както и ефекта от внедряване на система за управление за здравето и безопасността при работа; IV. Заключение в тази част трябва да бъдат обобщени индикаторите за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси в дружеството. Анализът ще бъде изготвен от експерти, наети по проекта на граждански договори.
ДЕЙНОСТ 3 - Модернизация, ремонтни дейности и доставка на оборудване, отговарящо на съвременните ергономични стандарти В последната направена оценка на риска на компанията ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД от 2012 г. са направени изследвания на основните показатели на работната среда за всяко работно място, а именно: опасност от падане поради подхлъзване и препъване, осветеност, микроклимат и мускулно-ставни увреждания. След анализ на получените от замерванията резултати са направени следните препоръки: -Подмяна на оборудването на работните места /стол, бюро, етажерки за документи/, с оглед осигуряване нормални условия за работа; -Подмяна на амортизираните отоплителни уреди - климатици, за осигуряване на изискващата се по норматив, работна среда; -Подмяна на съществуващото луминесцентно осветление с диодно, за осигуряване на по-добра осветеност, при намалена консумация на електричество; -Подмяна на подовата настилка – ламинат, за гарантиране на безопасно придвижване в помещенията. За целта трябва да бъдат подменени някои от системите за климатизация на помещенията, защото са амортизирани и допринасят за влошаване на качеството на въздуха в работните помещения; по показателя Мускулно-ставни увреждания е направена препоръка да бъдат подменени неергономичните столове с ергономични на посочените в оценката на риска работни места. Съгласно Програмата за безопасност на офиса, приета от ръководството на компанията организацията на работа в офиса трябва да отговаря на следните изисквания, заложени в „Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовия процес №5 на МЗ”. Столовете и работните станции трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 16139:2012 и поставки за монитори. Мебели. Якост, трайност и безопасност. Столовете трябва да позволяват настройка, която да отговаря на следните изисквания: Възможно по-високо положение на седалката. През време на работа трябва да чувствате опората на облегалката и раменете да са в почти хоризонтално положение. Възможно по-висока облегалка – за да даде усещане за опора в областта на и над кръста. Свободно почти хоризонтално положение на раменете. Дизайна на столовете трябва да е такъв, че коленете да не са под бедрената става. Това предпазва от натоварване на долната част на гърба и елиминира допълнителното натоварване върху долната част на прасците зад коляното. Със закупуването на нови ергономични столове се гарантира осигуряване на по-добри, по-безопасни и по-здравословни условия на труд. По отношение на осветеността на помещенията трябва да се спазват следните норми, предвидени по стандарт БДС EN 12464- 1:2004 г. Осветление. Естествено и изкуствено: Недостатъчната или прекалено голяма осветеност могат да предизвикат главоболие и зрителна умора. За работи и задачи, които изискват много голяма осветеност е по-добре да се използват индивидуални осветители с подвижен източник. Затова се налага използваното в момента луминесцентно осветление да бъде заменено със съвременните енергоспестяващи и високоефективни диодни източници на светлина. Със закупуването на 40 светодиодни осветителни тела ще се осигури също значително подобряване на условията на труд и осигуряване на по-висока степен на безопасност при упражняване на този труд. Причината за това е, че чрез използване на подобно най-съвременно осветление не само ще се намали чувствително използването на електроенергия, но и ще се намали отделянето на въглероден двуокис в работните помещения в сравнение с луминесцентните системи за осветление. Освен това светодиодното осветление, осигуряващо приятен и достатъчен светлинен поток от 2200 лумена, е значително по-комфортно, по-щадящо очите на работещите в помещенията служители и по-предпочитано от тях в сравнение с луминесцентното, а това също е важен елемент от процеса на създаването на по-добри условия на труд. Микроклимата в работните помещения трябва да отговаря на параметрите по стандарт БДС 14776-87 Микроклимат. Работни места в производствените помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване. Параметрите на микроклимата са регламентирани и в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Поради влошените показатели на чистотата на въздуха се налага подмяната на част от климатиците в работните помещения. Най-честите злополуки в офиса са подхлъзвания, препъвания и падания, които следствие на подхлъзвания поради хлъзгави подови настилки или разливи. За предотвратяване на тези произшествия, трябва подовите настилки да се поддържат чисти и сухи. За подови настилки да се използват подходящи материали, които дори и при мокра повърхност са с висока степен на сцепление и не създават предпоставки за подхлъзвания и падания. Направените предписания в Програмата за безопасност на офиса, по отношение на подовите настилки, изискват да бъде подменена подовата настилка в работните помещения в офиса на компанията в гр. Ловеч, която в момента е от полиран гранитогрес, който дори и при суха повърхност създава предпоставка за трудови злополуки от подхлъзвания. Затова в рамките на настоящия проект се предвижда подовата настилка от гранитогрес да бъде подменена с настилка от ламиниран паркет с висок клас на устойчивост от износване, предназначен за обществени сгради. Поради това считаме, че закупуването на посочените активи ще доведе до значителен мултипликационен ефект по отношение на: - осигуряване на по-добри, по-безопасни и по-здравословни условия на труд; подобряване на организацията на трудовия процес; подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила; - подобряване на производителността на труда на работещите в ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.
ДЕЙНОСТ 4 - Разработка и внедряване на стандарт за безопасност на труда BS OHSAS 18001:2007 В рамките на дейността ще се разработи Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001. Внедряването на системата BS OHSAS 18001:2007 включва следните етапи: Първи етап 1. Провеждане на анализ на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 2. Разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление. 4. Разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други. 5. Извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одита. Втори етап: 1. Внедряване на системата, което включва тестване на документите. 2. Провеждане на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на Системата за управление на качеството (СУК) спрямо определените в документите изисквания. 3. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 4.Извършване на предварителен (предсертификационен) одит. С внедряването на система за управление на ЗБР съгласно международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 ще се въведе една ефективна и ефикасна организация на трудовите дейности по отношение на тяхната безопасност, което заедно със социалните и икономически ползи, ще доведе до повишаване конкурентноспособността на кандидата и успешното му развитие в условията на силна конкуренция на вътрешен пазар.
ДЕЙНОСТ 5 - Обучение за работа с BS OHSAS 18001:2007 Встъпително обучение за спазване процедурите на внедрения стандарт BS OHSAS 18001:2007. Участници в това обучение ще бъдат всички служители – 194 човека. Необходимостта за това обучение е продиктувана от решението на ръководството за внедряване на стандарта за безопасни условия на труд. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Всеки служител трябва да разбере какво представлява стандарта BS OHSAS 18001:2007, как и защо той е необходим за дружеството. За внедряването на стандарта фирмата предвижда обучение от 45 часа. Програмата за обучение ще бъде модулна и ще допринесе за осъвременяване на работния процес. Служителите ще преминат обучение, като ще бъдат приложени принципите на равенството между половете на равните възможности и на превенцията на дискриминация въз основа на пол, раса, етнически произход, религиозни вярвания, сексуална ориентация и социално положение. С оглед организацията на работа в офисите на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД в цялата страна, се налага обучението да бъде проведено на два етапа: Първи етап: ще бъдат обучени 37 регионални представители от офисите в цялата страна, които са на ръководни позиции. Обучението ще се проведе присъствено в гр. София в рамките на 45 учебни часа, шест дни по 8 часа на ден. С оглед на броя на офисите на дружеството в цялата страна, ръководството на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД избра дистанционна форма на обучение за останалите служители. Втори етап: поради наличието на голям брой офиси в страната, в които средната численост на персонала е от 3 човека, се спряхме на дистанционна форма на обучение. Използването на съвременни интерактивни методи на обучение, които са в основата на дистанционното обучение, позволява ефективност на учебния процес, без разходи за командировъчни за служители и обучаващи. Дистанционната форма на обучение е избрана като най-целесъобразна за персонала на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, тъй като няма необходимост от затваряне на офисите, за да може служителите да присъстват на обучение, което би довело до значителни загуби за организацията. Всички 157 служителя от офисите в цялата страна, ще бъдат обучени в дистанционна форма. Ръководният състав, преминал обучението ще подпомага обучението на служителите по места. Обучението ще се проведе чрез интернет базирана платформа за обучение в рамките на 45 учебни часа. Всеки служител ще получи потребителско име и парола, с които ще му бъде осигурен достъп до учебните материали. Чрез платформата за обучение всички служители ще имат възможност за пряка комуникация с преподавателите, чрез форума за задаване на въпроси. В рамките на учебния процес ще бъдат проведени две онлайн дискусии между преподавателите и включените в обучението служители, чрез използване на т.нар. виртуална класна стая, която позволява преподавателя да представи на обучаваните темите както в реална класна стая, а всички присъстващи имат възможност да се включат в дискусията по представената тема. Обучението ще приключи с полагане на изпитен тест, въз основа на който ще бъдат издадени сертификати. Обучението ще се проведе от обучаваща организация, избрана чрез тръжна процедура по правилата на ПМС № 69/2013 г.
ДЕЙНОСТ 6 - Публичност и визуализация В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на 1500 брошури съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; 2000 дипляни. Поставяне на 3 броя информационни табели на видно място в офисите на дружеството. Изработени 100 броя стикери. Закупеният по проекта дълготраен материален актив ще бъде обозначен със стикери, поставени на видими места. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред целевa групa, а и сред широката общественост. При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 914 BGN
Общ бюджет: 147 407 BGN
БФП: 147 407 BGN
Общо изплатени средства: 147 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 147 407 BGN
147 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 125 296 BGN
125 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 111 BGN
22 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз