Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0441-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-13006
Наименование: "Развитие на предприемачеството и подобряване условията на живот чрез създаване на Аптека"
Бенефициент: "ДЕНИ 1987" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност чрез създаване на фармацевтична аптека на територията на населеното място.
Дейности: Дейност 1. Дейности по организация и управление на проекта Изпълнението на тази дейност включва: - Координиране работата на екипа за управление на проекта. - Подготовка на детайлен времеви график за прилагане на дейностите по проекта. - Планиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа по управление на проекта. Включването на управителя в екипа цели да се повишат организационните му умения и да се увеличи капацитетът му за управление на проекти.
Дейност 2. Дейности по подготовка и провеждане на тръжни процедури За всички дейности, чието извършване налага сключване на договори с външни за организацията изпълнители, ще бъдат проведени процедури по ПМС 69 / 2013. В изготвените технически задания и изисквания към изпълнителите максимално точно и обективно ще бъдат посочени критерии за доставката на стоки или предоставянето на определени услуги. В рамките на проекта се предвижда да бъдат проведени тръжни процедури за избиране на изпълнител за: • Първоначална доставка на материали за стартиране на дейността • Доставка на оборудване и стопански инвентар • Разработване на стратегия за развитие За целта ще бъдат разработени необходимите документи /тръжни книжа/ за провеждане на тръжни процедури по ПМС 69 / 2013; ще бъдат организирани и проведени 2 тръжни процедури; ще бъдат подготвени и сключени договори с изпълнителите.
Дейност 3. Дейности за визуализация и информиране на обществеността С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните от тях резултати, се предвижда реализирането на следните елементи на информационна кампания: провеждане на общоселски събрания при стартирането и пресконференция при приключването на проекта, публикации в електронни медии на определени етапи от изпълнение на дейностите. Те ще представят основните аспекти на проекта, както и напредъка на изпълнение и постигнатите резултати. Информационната табела ще бъде поставена на видно място по време на всички дейности и събития, свързани с проекта. Проектът включва набор от дейности по информация и публичност, които целят да популяризират приноса на Европейския фонд за развитието на човешките ресурси, Оперативната програма, както и дейностите по настоящия проект. Предвидените дейности по визуализация, публичност и информиране на обществеността, в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1828/2006 и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема включват: • Организиране и провеждане на общоселски събрания за оповестяване стартирането на проекта с представители на местната власт, гражданското общество, целевите групи и медиите; • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция с участието на горепосочените групи; • Публикации в пресата – публикация в медии; • Изработване на информациона табела (1 бр.) • Изработване на флаери - 200 бр.
Дейност 4. Лицензиране на дейността на Аптеката Спазвайки изискванията на българското законодателство, ще се подготвят необходимите документи за получаване на лиценз за стартиране на дейността.
Дейност 5. Доставка на оборудване и стопански инвентар Предвидените за закупуване оборудване, ДМА и стопански инвентар ще позволят дружеството да бъде по – конкурентноспособно при стартиране на дейността си. Ще бъде доставено оборудването, необходимо за стартиране на дейността: шкафове, стелажи, компютър, баркод четец, бюро, стол, хладилници, климатик. На закупеното оборудване ще бъдат поставени стикери с ясно обозначение на финансиращия орган, според регламент № 1828/2006 и насоките за публичност и визуализация. Оборудването, както и дейността на дружеството ще бъдат запазени мин. 5 години след завършване на проектните дейности.
Дейност 6. Първоначална доставка на материали за стартиране на дейността Ще се закупят необходимите материали /лекарства, лекарствени средства, санитарни материали/ за първоначалното стартиране на дейността. Закупените материали ще бъдат изразходвани / реализирани в рамките на изпълнение на проекта.
Дейност 7. Набиране, подбор и назначаване на персонал Набиране на персонал: Предвижда се първоначално да бъдат разработени критерии за подбор на персонала. Ще бъде подадена заявка в ДБТ - Генерал Тошево за набиране на кандидати за новоразкритите работни места и ще бъде проведена информационна кампания за привличане на подходящи кандидати. Подбор: Ще бъдат оценени документите на потенциални служители, след което ще се организират индивидуални интервюта с кандидатите и договаряне за назначаване на работа с одобрените. Ще бъдат назначени на работа 1 фармацевт и 1 хигиенист.
Дейност 8. Разработване на стратегия за развитие Реализирането на дейността ще допринесе за по-ефективния анализ на бранша, в който се развива предприятието. Ще се подпомогне разработването на организационна структура, план за бъдещата визия и развитие; система за управление на човешките ресурси и т.н.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис В ООД
ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 991 BGN
Общ бюджет: 5 936 BGN
БФП: 5 936 BGN
Общо изплатени средства: 8 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 998 BGN
2014 4 002 BGN
2015 0 BGN
8 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 398 BGN
2014 3 402 BGN
2015 0 BGN
6 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 600 BGN
2015 0 BGN
1 200 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз