Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0744-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07017
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД"
Бенефициент: "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 8. Управление, мониторинг и отчитане на проекта Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия план – график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по управление и организация е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът на проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД. Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнител. Същинската част от дейността включва избор на изпълнител за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г.и правилата на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно 69/2013 г., бенефициентите на БФП могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение, когато предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е от 15 000 до 60 000 лева, включително. Прогнозната стойност на Общия анализ в настоящето проектно предложение е 55 000 лева, без ДДС. Определянето на изпълнител ще се извърши чрез „Избор между три оферти”, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС 69/2013 г. След като бенефициентът оцени офертите според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще сключи писмен договор за услуга.
Дейност 4. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на ЛПС, СРО и ДМА. Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на тръжна документация. Същинската част от дейността включва провеждане на тръжна процедура за избор на външни изпълнители по проекта, съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г. По проекта ще бъде изготвена една тръжна процедура, а именно: - Тръжна процедура за доставка - процедурата ще бъде разделена на две обособени позиции - за избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО и за избор на изпълнител за доставка на ДМА (3 бр. промишлени врати с автоматично задвижване); В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на доставчик/ци за проектните ЛПС, СРО и ДМА екипът ще използва компетентностите на експерта тръжни процедури по проекта, който към момента на кандидатстване има опит в подготовката на тръжна документация по ОП Конкурентоспособност и ОП РЧР. Експертизата на екипа по проекта в алгоритъма за провеждане на тръжни процедури, както и в подробното разписване на процедурата по ПМС 69/2013 г. в Ръководството за бенефициенти по схемата, ще бъдат гарант за бързото одобрение на тръжната процедура и своевременното ѝ провеждане, съгласно заложеното време за това в план-графика на проекта. В този процес ще разчитаме и на методическата подкрепа на ДРСЗ – София в съгласувателната процедура. При провеждането на процедурата по ПМС69/2013 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на предприятието, подписването на договор/и с избрания/ите изпълнител/и.
Дейност 1. Сформиране на екипа за организация и управление на проекта Дейността по сформиране на екип за управление на проекта има за цел постигане добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Екипът по проекта ще осъществява оперативен контрол над работата на външните изпълнители и ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Дейност 7. Информиране и публичност Проектът предвижда набор от мерки за информиране на целевата група, националните медии и широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността ще стартира с избор на изпълнител за разработване на предвидените по проекта визуализационни материали. Съгласно 69/2013 г. бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 15 000 лв. за доставки и услуги. Прогнозната стойност на дейностите за Информиране и публичност е 1542,00 лева, без ДДС. Съгласно Ръководството за управление на проекти, бенефициентът ще представи една оферта, отговаряща на техническите изисквания заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и заключителна за национални медии, целящи запознаването на целевата група и широката общественост с целите, дейностите, продължителността, резултатите и ефектите от проекта. Конференциите изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР; - подготовка, отпечатване и поставяне на банер – 1 бр., който ще се ползва за двете конференции. - изготвяне на презентационни материали за конференцията под формата на слайдове. На всеки слайд ще се отбелязва финансовия принос на Общността и ще бъде поставено логото на ЕС и на ОП РЧР. В допълнение, за осигуряването на информираност и публичност „СК-13 Трансстрой” АД ще използва следните печатни информационни материали, всеки един от които ще съдържа логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“: - информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 360 копия. Брошурата ще информира целевата група и заинтересованите страни за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати; - Стикери на закупените промишлени врати – 3 бр.; - Визуализация на ОП РЧР, приложима към всяко ЛПС и СРО – 848 бр.; Кандидатът ще публикува информация за всеки етап от развитието на проекта на интернет страницата на фирмата. Публикациите ще бъдат изготвяни в съответствие със заложените изисквания в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност на ОП РЧР. За гарантирането на прозрачност и справедливост при избора на доставчици и външни изпълнители, кандидатът ще публикува обява в национален ежедневник за провеждането на процедура открит избор за доставка на ЛПС, СРО и ДМА по проекта. В обявата ще се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД в периода на изпълнение на проекта ще постави и информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за по-добрата визуализация, публичност и разпространение на резултатите и ефектите от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността.
Дейност 6. Закупуване на промишлени врати с автоматично задвижване В рамките на дейността ще бъдат закупени промишлени врати с автоматично задвижване, които ще бъдат монтирани в халето за производство на стоманобетонови траверси и в халето за ремонт в складова база „Илиянци“. Необходимостта от закупуване на промишлените врати се обосновава от факта, че старите врати са разкривени, не се затварят и пантите им се късат при бурен вятър. Поради голямата си площ вратите са много тежки и особено опасни при обслужване. Новите врати ще бъдат с механизъм за автоматично отваряне и затваряне, с което значително ще се намали риска на работниците при обслужването им.
Дейност 5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства - техният вид и брой, съответстват на оценката на риска и са вписани в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло. Планирано е закупуването на: зимен комплект яке и полугащеризон; летен комплект яке, полугащеризон и тениска; обувки половинки; обувки цели; комплект за заварчик; обувки за заварчици тип Боти; шлем за заваряване; каска със зимен подкасник с изолираща подплата и подбрадник; каска със зимен подкасник с изолираща подплата антифони за каска, щит и подбрадник; позициониращ колан с раменно-бедрен колан (сбруя); диелектрични боти. Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риска. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: прегряващ и охлаждащ микроклимат, наднормено физическо натоварване, наднормен шум, принудителна работна поза, риск от поражение от електрически ток, поражение от волтова дъга и др. Закупуването на ново защитно облекло и ЛПС, се налага, както поради необходимостта от средства, които осигуряват по-добра и пълна защита от идентифицираните рискове, така и поради бързото им износване и повреда.
Дейност 3. Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД. Избраният, в рамките на проектна дейност 2, изпълнител ще разработи Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД. Съгласно изискванията на настоящата Схема, анализът ще съдържа следните раздели: 1. Въведение. Въз основа на изходните данни, в този раздел ще бъдат описани характеристиките и състоянието на фирмата, както и актуалната организация на трудовата дейност в нея. Основните подточки на този раздел ще включват:  Съдържание и характеристики на основните и на спомагателните трудови дейности; използвани технологии, суровини и материали; произвеждани продукти; налични работни помещения, работни места и работно оборудване; съоръжения с повишена опасност и др.;  Управление на основните и на спомагателните дейности в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението; анализ и предложения за подобрения); актуални процедури; вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност;  Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, в това число: физични условия; социални и организационни фактори – източници на рискове за безопасността и здравето; основни рискови фактори; оценки на риска, средства за колективна защита; лични предпазни средства; санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране; процедури и практики. 2. Изложение и анализ. Описание на силните и на слабите страни в организацията на трудовата дейност и работната среда в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД с включени:  SWOT анализ на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда с ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда – ниво на организация и ефективност на трудовите процеси; на иновациите; на управлението на човешките ресурси; на условията на труд на организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  Препоръки за поддържащи и допълнителни мерки за подобрения на анализираните елементи, в контекста на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Приложение на различни информационни данни, илюстриращи съотношението на силните и слабите страни на трудовата дейност в предприятието. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновката ще описва подробно: кои елементи на организацията на основните и на спомагателните дейности в „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД изискват усъвършенстване и подобрения; какви са конкретните очаквани резултати от подобряване условията на труд във фирмата; други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; какви са препоръчителните методи и средства за тяхното постигане. 4. Заключението на Общия анализ ще съдържа изводи, разработени приоритети и препоръки относно действията и ресурсите, които „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ще трябва да отдели с цел подобряване организацията на трудовия процес.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 292 BGN
Общ бюджет: 94 769 BGN
БФП: 75 816 BGN
Общо изплатени средства: 103 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 540 BGN
2015 0 BGN
103 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 009 BGN
2015 0 BGN
88 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 531 BGN
2015 0 BGN
15 531 BGN
Финансиране от бенефициента 39 823 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз