Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0234-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01012
Наименование: "Европейски модел за здравословен и безопасен труд"
Бенефициент: "Геоком 2000" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Подготовка за стартиране на проекта, организация и управление на проекта Дейността е от изключителна важност за бъдещото ефективно изпълнение на проектните дейности. Ясното разпределение на отговорностите и задачите, определянето на работния план и времевия график са ключови предпоставки за успешното и качественото реализиране на заложените цели. Създаването на система за оценка, мониторинг и контрол също е от голямо значение за цялостната реализация на настоящия проект, тъй като ще гарантира спазването на поставените срокове и придържането към предварително изработения работен план. Предвидената дейност включва: 1.1. Сформиране на екипа за работа по проекта и разпределение на отговорностите между членовете му; 1.2. Определяне на основните задачи и изготвяне на работен план и времеви график за тяхното изпълнение; 1.3 Определяне на система за оценка, мониторинг и контрол.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и договаряне с изпълнителите Дейността се явява подготвителна за изпълнението на дейности, при чиято реализация се налага ползването на външни услуги и доставката на оборудване и материали за проекта. Изборът на доставчици и на изпълнители на външни услуги ще се осъществи в съответствие с изискванията на ПМС 69/2013 При провеждането на процедурите „Геоком-2000” ООД ще се стреми да спазва принципите на публичност и прозрачност, както и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция между кандидатите и недопускането на дискриминация. 2.1. Разработване на тръжни документации и обявяване на процедура за избор на доставчици и изпълнители Документациите ще бъдат разработени съгласно изискванията на ПМС 69/2013 и ще включват всички нормативно изискуеми документи и разяснения. 2.2. Избор на доставчици и изпълнители на външни услуги. След изтичане на нормативно определените срокове „Геоком-2000” ООД ще назначи специални оценителни комисии, които да извършат оценка и класиране на получените оферти. Изборът на изпълнители ще бъде направен въз основа на предварително изготвени като част от тръжната документация методики за оценяване на офертите. 2.3. Договаряне с доставчиците на оборудване и материали и с изпълнителите на услуги С избраните доставчици и изпълнители ще бъдат подписани договори.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Предвиденият анализ на състоянието, включва: Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; Изложение и анализ –описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, и определяне какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка на базата на анализа и описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание и анализ на методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение – обобщение на постигнатото и предложения за подобряване на процеса на организация и повишаване на трудовата дейност.
Дейност 4. Обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности за предоставяне на обучения на заети лица, които са в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията ще са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията ще се включват дейности, които допринасят за осъвременяване на работния процес и обосноват нуждата от подобен вид обучения. Също така обученията съдържат хоризонтални принципи, включително въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи, като същите са предвидени да бъдат с продължителност от 48 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на предприятието и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване и внедряването на нови технологии. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 5. Доставка на материали и консумативи – предпазни средства С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на материали и консумативи – лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 6. Ремонт на работни помещения за обособяване на модернизирани работни места. Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по изграждане на обособени работни места, които да улеснят организационно работата на работниците на дружеството, и вентилация в работното помещение, чрез осигуряване на среда водеща до подобрение на условията на труд на работното място. Дейноста включва изграждането на обособени работни места, а именно чрез пожароустойчиви сандвич панели ще се изградят преградни стени, предвидени са за закупуване и 2 броя пожароустойчиви ролетни врати, окачен таван. Осъществяване на трудовите дейности е свързано със специфичини рискови фактори и изискващо прецизност и концентрация от страна на служителите. Понастоящем работното помещение не е оборудвани с вентилационна инсталация. Поради тази причина се разчита на естествения обмен на въздуха чрез проветряване, което не е достатъчно, имайки предвид, че самият производствен процес е свързан с вредни условия. За подобряване условията на труд ще бъде изградена вентилационна система. Ще бъдат закупени вентилатор, вентилационен тръбопровод и аспираторни решетки.
Дейност 7. Дейност за информация и публичност Осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати, включително осигуряване на публичност и информираност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Екоплама консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 069 BGN
Общ бюджет: 131 816 BGN
БФП: 131 816 BGN
Общо изплатени средства: 131 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 614 BGN
2014 92 186 BGN
2015 0 BGN
131 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 672 BGN
2014 78 358 BGN
2015 0 BGN
112 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 942 BGN
2014 13 828 BGN
2015 0 BGN
19 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз