Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1003-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11013
Наименование: "Оптимизация на трудовите процеси и модернизация на личните предпазни средства, използвани от работещите в "Груп-7" ЕООД"
Бенефициент: Груп-7 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС 69/2013 г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2: „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица в дружеството” Описание: Дейността предвижда закупуването на лични предпазни средства и специално защитно облекло за всички заети лица в дружеството, за които при изпълнение на ежедневните дейности, произтичащи от спецификата на заеманата длъжност, би могъл да възникне риск за здравето и безопасността. Съгласно оценката на риска и утвърдения списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло, изготвен в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Наредба 3/19.04.2001 г. ще бъдат закупени: Вид на ЛПС/СРО Брой на закупените ЛПС/СРО Непромокаеми сигнални якета 620 Елек със светлоотразителни знаци - летен 620 Риза лятна - бяла 606 Термопуловер 620 Шапка-зимна 620 Шапка-лятна 620 Дъждобран 302 Обезопасителни колани 14 Каска 14 Ръкавици-газопламъчна защита 14 Гащеризони 14 Ръкавици от памучно трико с полимерни капки, ластичен маншет 14 Боти с метално бомбе и пластина 14 Шлем за околожка за заварчици от PVC 14 Очила с поликарбонатен визьор 14 Гумена наколенка 14 Памучна шапка с козирка 14 Новозакупените предпазни средства ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място. Обосновка: Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. В тази връзка надграждащия ефект, който търси дружеството е, да закупи нови, много по-модерни и комфортни средства за защита на работещите от тези, които със собствени средства и по време на икономическа и финансова криза съумява да осигури работодателят.
Дейност 3 „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на произ Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в сградата на фирмата. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Конто"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 873 BGN
Общ бюджет: 244 832 BGN
БФП: 195 865 BGN
Общо изплатени средства: 195 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 975 BGN
2014 155 880 BGN
2015 0 BGN
195 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 978 BGN
2014 132 498 BGN
2015 0 BGN
166 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 996 BGN
2014 23 382 BGN
2015 0 BGN
29 378 BGN
Финансиране от бенефициента 49 968 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз