Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0805-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07012
Наименование: "Подобряване условията на труд на "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД"
Бенефициент: "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Дейностите по анализа включват събиране на данни и информация от консултантите както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид като структурата му ще съдържа най-малко: 1.„Въведение”- представяне на използваните изходни данни, описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. 2.„Изложение и анализ” – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. 3.„Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” - обосновка и надлежно описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. 4. „Заключение” - въз основа на обобщен анализ на резултатите ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще се определят приоритетите и необходимите действия и необходимите за всяко от тях ресурси. Ръководството на „Айсберг-Интернешънъл“ ЕООД ще прецени впоследствие кои от препоръките биха могли да постигнат с финансовата помощ в рамките на настоящето одобрено проектно предложение и кои възнамерява да постигне със собствен финансов ресурс.
Дейност 10: Одит на проекта Тази дейност включва проверка на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства, тяхното отчитане и правилно отразяване в счетоводните документи на „Айсберг-Интернешънъл“ ЕООД. При приключването на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен доклад от сертифициран одитор. Одиторът ще бъде избран чрез директно договаряне, без провеждане на тръжна процедура, съгласно изискванията на ПМС 69/11.03.2013 г. и с него ще бъде подписан договор за изпълнение на дейността.
Дейност 7: Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 BS OHSAS 18001 е международно признат британски стандарт, който съдържа изисквания към действието на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от дейността и размера й, която желае да намали рисковете от опасности за здравето и живота на служителите, временните работници, снабдителите, посетителите и всички други лица, чийто работни места са под контрола на организацията. BS OHSAS 18001 е разработен така, че да е съвместим с други стандартизирани системи за управление - като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др., с което се улеснява създаването на интегрирани системи за управление. В основата на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) стандартът поставя идентифицирането на опасностите за здравето и безопасността при работа и оценката на риска от всяка опасност и последващо предприемане на подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове При изпълнението на тези дейности организацията трябва да се съобрази с приложимите за дейността й законови и други външни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд, съществуващите мерки за управление на риска, както и със своите технологични и ресурсни възможности. Системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд трябва да се разглежда като част от цялостната структура на управление, а не като отделен делови процес. Колкото повече безопасните и здравословни условия на труд се обвързват с основните дейности на дадена организация, толкова по-ефективно ще функционират те в периоди на организационна промяна (предизвикана например от икономически проблеми, сливания, намаляване на дейността или бързо технологично обновяване). Системите за управление на БЗР са фокусирани основно върху безопасността (предотвратяването на злополуки), а не върху предотвратяването на другите отрицателни въздействия върху здравето, свързани с работното място. Подобренията в управлението на безопасните и здравословни условия на труд могат да доведат до: ■ подобряване на мотивацията на работниците, както и засилен процес на оценка на риска и измерване на ефективността на безопасните и здравословни условия на труд, ■ подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. Създаването на безопасна и здравословна работна среда води до ограничаване на загубите и до подобрения в производителността и конкурентоспособността. Ефикасното управление на безопасните и здравословни условия на труд е тясно свързано със управлението на стратегическите дейности, чиято цел е повишаване на цялостната ефективност на организацията. Етапите на Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа (СУЗБР) според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 са следните: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: - провеждане на първоначално обучение; - преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; - анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБР; - разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУЗБР – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБР: - разработване на документите от СУЗБР – наръчник, процедури, оперативни документи, и др.; - поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: - провеждане на обучение по внедряване; - извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; - извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: - провеждане на обучение на вътрешни одитори; - извършване на вътрешни одити; - участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит; - отстраняване на евентуални забележки от одита.
Дейност 2: Разработване на документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Екипът по управление на проекта на базата на действащото в Република България законодателство, изискванията на ОП РЧР и останалите релевантни документи, да подготвят досиета за провеждане на 7 процедури за Избор на изпълнители по проекта. • Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги по: - изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; - разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; - Обучение по въведената система за управление според стандарта BS OHSAS 18001:2007. • Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; • Подготовка на досие за провеждане на процедури за Избор на изпълнители за организиране и провеждане на обучения за ІV-та квалификационна група по безопасност при работа електрообзавеждане с напрежение до 1000 V, по Наредбата за устройството , безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане Обн. ДВ бр.64/18.07.2008 г., • Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за доставка и монтаж на аспирационни системи в производствените помещения на фирмата; • Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и ЛПС; • Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за изработване на материали за информация и публичност по проекта; • Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за одит на проекта. Когато изпълнението на дейности се възлага от бенефициента на помощта, това става в съответствие с правилата на Постановление № 69 от 11.03.2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Дейност 8: Сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията на Система за управление на здравето и безопасността при работа е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства: - Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала; - Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини. - Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване; - Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията; - Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на контролните органи по безопасност на труда. Сертификацията по OHSAS 18001:2007 е стратегическо решение на ръководството на организацията. Сертифицирането протича в следните фази: Одит 1 етап – органът по сертификация чрез своите одитори проверява документацията на СУЗБР, оценява работната площадка на кандидата и специфичните условия на място, провежда съответните интервюта, за да се оцени разбирането на кандидата за изискванията на стандарта. Събира се необходимата информация за обхвата, процесите и работната среда, а също и приложимите законови и нормативни аспекти и тяхното прилагане. Освен това се оценява и дали вътрешния одит и прегледа на ръководството са проведени и дали нивото на внедряване на системата за управление доказва готовността на клиента за провеждане на одит-2 етап. Кандидатът изпраща на Водещия одитор достатъчно време преди одита документацията на СУЗБР в актуалната й версия. Документите се проверяват за съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007. След изясняване на всички несъответствия/ отклонения може да се проведе и одит-2 етап. Одит 2 етап – екип от одитори систематично проверява на място СУЗБР политиката, стандартите и процедурите и търси обективни доказателства за изпълнението на документираното на практика (документи, записи, диаграми и т.н.), както и прави своите наблюдения на протичането на СУЗБР процесите. Резултатите от одита се представят на ръководството на фирмата за информация и насрочване на евентуални последващи действия при наличие на несъответствия. Резултатът се документира като доклад от одита. Несъответствията/наблюденията се документират в доклади за несъответствия. Сертификатът се издава след положителна оценка на сертификационната процедура от страна на Ръководителя на Органа по сертификация. Сертификатите са валидни за период от три години и предвиждат провеждане на ежегодни наблюдателни одити в компанията.
Дейност 9: Осигуряване на информация и публичност Тази дейност включва: - разпространение на информация за проекта чрез 6 бр. прес съобщения и 60 бр. брошури; - поставяне на временна обяснителна табела – 1 бр. на мястото на изпълнение на проекта; - поставяне на стикери на закупеното оборудване и на сертификата – 10 бр.; - поставяне на постоянна обяснителна табела – 1 бр. на видимо място и със значителен размер след завършване на дейностите по проекта. Информация за възможностите и реализацията на проекта ще се разпространява и чрез ежедневните контакти на кандидата с партньори, доставчици и клиенти.
Дейност 4: Доставка и монтаж на вентилация и климатизация в производствените помещения, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за вентилация и климатизация за производствените помещения Дейността включва: 1. Изготвяне на технически и работен проект; 2. Доставка и монтаж 3. Пуск, настройка и издаване на протоколи, сертификати и декларации за съответствие за вентилационните системи С доставката и монтажа на вентилационните инсталации в предприятието ще се осигурят здравословен микроклимат и обезпрашаване на работната среда.
Дейност 1: Управление на проекта След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник и Експерт мониторинг. На първата среща Ръководителят ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Дейността включва: • Планиране и координиране на оперативните дейности; • Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; • Мониторинг и контрол за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; • Проектно счетоводство; • Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи, приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) Дейност 1 ще се изпълнява в офис, предоставен от „Айсберг-Интернешънъл“ ЕООД, оборудван с необходимата техника и комуникации.
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучения по безопасна работа Обученията, предвидени по проекта ще се провеждат от обучаващи организации по програми, предварително съгласувани с ръководството на фирмата и а съобразени със спецификата на работното оборудване и технологии. В програмите на обученията ще бъдат включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще съдържат модули, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. След обучението на всеки обучаван ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. В рамките на проекта е предвидено провеждането на следните видове обучение: • Обучение на 29 човека в рамките на 45 уч.ч. по въведената система за управление според стандарта BS OHSAS 18001:2007.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 736 BGN
Общ бюджет: 111 068 BGN
БФП: 111 068 BGN
Общо изплатени средства: 109 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 747 BGN
2014 43 540 BGN
2015 41 395 BGN
109 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 035 BGN
2014 37 009 BGN
2015 35 185 BGN
93 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 712 BGN
2014 6 531 BGN
2015 6 209 BGN
16 452 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз