Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0984-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11016
Наименование: "Повишаване качеството на труд и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в "Мират груп" ООД"
Бенефициент: "Мират груп" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място
Дейности: 4.Организация и управление Управлението е дейност, съпътстваща всички останали дейности и по своята същност е подготвителната и заключителната част на всяка една задача. Управлението има за цел да следи за изпълнение на дейностите и спазване на заложените в проекта срокове, да контролира паричния поток и целевото изразходване на предвидените в бюджета средства, както и да осъществява контрол за постигане на резултатите. В подготвителния етап ще бъде актуализиран проектния график с точно фиксиране на датите на стартиране/начало на проектните дейности. Създаденият проектен екип ще работи за ефективно организиране, управление и изпълнение на дейностите по проекта, ще следи за точното спазване на графика и ще изпълнява задачите си, описани в настоящия формуляр. Задача 1. Осъществяване на отчетност по проекта Дейността по отчетност се извършва текущо по време на цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще изготвя междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от съответните финансови отчети. Те ще дават пълна информация за степента на изпълнение на проектните дейности за съответния период, съгласно изискванията на Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРЧР. Задача 2. Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на доставчици и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки според ПМС 69 Всички тръжни процедури ще бъдат проведени в съответствие с правилата и условията на ПМС 55 и настоящата процедура за безвъзмездна помощ Дейността включва:  Разработване на актуализиран график за провеждане на тръжни процедури.  Подготовката на документация за провеждане на 5 бр. тръжни процедури по реда на ПМС 69.  Провеждане на процедурите за избор на доставчици.  Сключване на договори с изпълнители. Пряко отговорен за управлението на проекта е Ръководителят на проекта, който е подпомогнат от останалите членове на екипа: Експерт Европейски програми и проекти, Счетоводител, Технически сътрудник – ЗБУТ и Експерт Тръжни процедури.
1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва идентифициране на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол) на основните строителни дейности в предприятието, в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, КСО, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях Наредби. Ще бъдат анализирани и оценени елементите на организацията на трудовата дейност, в т.ч.:  осъществяване на дейността (вид и тип на работните дейности, организационно – управленческа структура (бази, звена, външни обекти), конкурентна среда, основни и спомагателни работни дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали, работни помещения и работни места, работно оборудване – основно и спомагателно и др.);  условия на труд (рискови фактори, резултати от измервания, оценки на риска, средства за колективна защита и лични предпазни средства, специално работно облекло, работно облекло, санитарно-битови условия и др.);  организация на труда и трудовите стандарти (правилници, правила, инструкции, планови задания, трудови норми и нормативи, система за управление на качеството, система за управление на ЗБУТ, система за оценяване на работните места и длъжностите, система за оценяване на риска, режими на труд и почивка, организационни форми за вътрешни комуникации, организация на храненето, транспортно обслужване на персонала и др.);  персонал (численост, пол, възраст, образование и квалификация, работещи лица с ЕР на ТЕЛК и с професионални заболявания, трудоустроени лица, групи персонал, на които е определен допълнителен отпуск за работа при вредни и специфични условия на труд, лица подлежащи на задължително застраховане от риск „трудова злополука” и др.)  трудово-медицинско обслужване на персонала (анализи на временната неработоспособност, анализи на резултатите от профилактични прегледи, годишни обобщени анализи за здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд, рискови групи работещи, заключения за пригодността на новопостъпили и на работещите да изпълняват възложената работа, здравни досиета и др.);  организация и управление (управленчески технологии, управленчески функции, управление на основните дейности, в т. ч. управление на човешките ресурси, иновации и др.);  организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ (политика и цели, планиране, изпълнение, контрол, отчитане и документиране). При изпълнение на дейността ще се проучва мнението на персонала относно състоянието на условията на труд и осигуряването на здравето и безопасността на работещите. В резултат на анализа ще бъдат определени силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията на трудовата дейност и работната среда и ще бъдат идентифицирани проблемите. Въз основа на анализа на силните и слабите страни и идентифицираните проблеми и несъответствия ще бъдат направени конкретни препоръки за поддържане и развитие на добрите практики и постижения, както и за необходимостта от мерки за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
3.Закупуване на улавяща обезопасителна мрежа, с конструкции за закрепване за предпазване на строителните работниците от падане от височина и от падащи предмети До настоящия момент, фирма „Мират Груп“ ООД не е ползвала такива мрежи, като за обезопасяването на работниците на отделните строителните обекти се ползват единствено предпазни парапети и конструкции. Тези улавящи обезопасителни мрежи са необходими за строителната дейност на фирмата, тъй като те осигуряват допълнително, по-сигурно предпазване на работниците от падане от височина, което е най-често срещаната причина за злопулуки в строителството. Също така предпазват от падащи предмети. Особенно важен момент за обекти в градска среда, където обектите граничат с улици или други минаващи или работещи хора и съоръжени. Мрежите са сертефицирани за носимоспособност и предпазване от падане на хора.
2.Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства) и специално работно облекло Доставка на лични предпазни средства и предпазно облекло от най-ново технологично ниво с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд по време на целия строителен процес и намаляване на степента на риска при работа с различно оборудване, съответстващо на съответните длъжности и работни места. Ще бъдат закупени лични предпазни средства за нуждите на работещите в Отдел „Строителен“ и Отдел „Транспорт“ във фирма „Мират Груп“ ООД. Основен неблагоприятен фактор в стоителството са големият брой опасности при изпълнение на строителните дейности, които се характеризират на следните видове: Механични опасности, в т.ч.:  Опасности от материали и товари /падащи предмети/ - при товарене и разтоварване на материали за основната дейност и пренасянето им ръчно или механизирано до местовлагането им или мястото за складиране е възможно преобръщане, изсипване, изхлузване на товарите и са възможни различни наранявания;  Опасност от неправилно стъпване, удар в препятствие, подхлъзване, спъване, загуба на равновесие, падане на едно ниво или от едно ниво на друго при движение на хората, поради влажни, мокри, хлъзгави, неравни подове, площадки, терени – за всички дейности – при падане са възможни наранявания, контузии;  Опасност от пробождащи и режещи елементи на машини и ръчни инструменти, материали и др. - за всички дейности - при което е възможно срязване, порязване, пробождане;  Опасност от подхлъзване, загуба на равновесие и падане от височина – за всички дейности, при работа на стълби, поради труден достъп, липса на опори за ръцете и парапети на стълбите, липса на стабилност, падане в изкопа, падане от височина – при падане са възможни наранявания и контузии;  Опасности от поражения с електрически ток. Поради допиране до части под напрежение на електрически съоръжения; Поради повреда на изолацията и не заземени ел.съоръжения или метални конструкции;  Опасност от пожар  Поради неправилно съхраняване на лесно запалими и гориво-смазочни материали; Използване на нестандартни и неизправни ел. инсталации и ел. инструменти; Неправилна експлоатация на нагреватени уреди или използуването на неизправни такива. Пушене на непозволени и опасни от пожар места;  Опасност от въздействие на шум  От ел. инструменти и др. машини и съоръжения;  Опасност от въздействие на вибрации  От механични вибрации, предавани по системата „ръка – рамо”, при работа с ръчни ударно-пробивни машини и инструменти, вибрационни машини и инструменти;  Опасност от неадекватна естествена и изкуствена осветеност на работните места и на пътищата за придвижване: - От недостатъчна осветеност; - От заслепяване, осветителни импулси и блясъци;  Опасност от физиологични, психологични и социални фактори: От прекомерно физическо натоварване /пресилване/; От умствено натоварване и емоционално напрежение, свързано с възприемане на информация, вземане на решения, отговорност за материални ценности и за хора и др.;От неблагоприятна работна поза - извиване и усукване на тялото; Поради работа на открито при динамични климатични условия; преохлаждане. Предлаганите ЛПС и работно облекло ще доведат до по-добра защита на строителните работници и ще осигури безопасността на всяко едно работно място.
6.Одит на проекта В рамките на тази дейност ще бъде извършен независим финансов одит в съответствие с международните одиторски стандарти. В обхвата на дейността ще бъдат включени следните задачи:  проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на „Мират Груп“ ООД.  проследяване на ефективното прилагане от страна на Мират Груп“ ООД на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР;  независима преценка относно постижимо резултатното и ефективно потвърждаване на разходите във връзка с Финансовия отчет;  докладване за важни изключения и слабости по отношение на изискванията за водене на счетоводството, регистри и документация, така че да могат да бъдат предприети последващи мерки с оглед да се коригира и подобри работата в оставащото време за изпълнение на проекта;  осигуряване на потвърждение, че поисканата от кандидата обща сума за плащане не надхвърля максималния размер на безвъзмездна финансова помощ.
5.Визуализация на проекта Дейността се извършва съгласно изискванията на „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията с цел постигане на широка публичност относно резултатите от проекта и информиране на обществеността относно ролята на ЕСФ, ЕФРР чрез ОП РЧР в неговата успешната реализация. Предвид факта, че проектът предвижда придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) на мястото на изпълнението му, на видима площ, ще бъдат поставени 1 временно информационно табло и 1 постоянна обяснителна табела, указващи вида, името на дейността, логото на ОП РЧР, емблемата на ЕС и името на финансиращия орган. При изработването на табелите ще бъдат спазени графичните стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията. Предвижда се в рамките на проекта да бъдат проведени две публични събития за оповестяване на резултатите по проекта пред заинтересовани страни и медии. Информация за проекта ще бъде отразена и в уеб сайта на предприятието, до която ще имат достъп всички настоящи и потенциални клиенти и партньори на компанията. За публикуването на информация на Интернет страницата на предприятието не се предвиждат допълнителни разходи по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Текс Треейд ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 564 BGN
Общ бюджет: 104 474 BGN
БФП: 104 474 BGN
Общо изплатени средства: 104 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 713 BGN
2014 80 380 BGN
2015 1 375 BGN
104 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 306 BGN
2014 68 323 BGN
2015 1 169 BGN
88 798 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 407 BGN
2014 12 057 BGN
2015 206 BGN
15 670 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз