Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0650-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01024
Наименование: "Подобряване на условията на труд и повишаване ефективността на производство в "Елпром Зем" АД"
Бенефициент: ИХБ Електрик АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в предприятието като резултат от надлежно спазване на нормите и разпоредбите в областта на безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екипа по проекта и дейности, свързани с организацията и управлението След като проектното предложение бъде одобрено и се подпише договор с Агенция по заетостта, Елпром ЗЕМ АД ще стартира изпълнението на проекта с внасяне на актуален график за планираните тръжни процедури и подписване на допълнителни споразумения към трудовите договори с ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и експерта здравословни и безопасни условия на труд, с конкретно описание на задълженията и отговорностите в приложена длъжностна характеристика. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с Договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контрол спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители по проекта съгласно разпоредбите на ПМС 69/11.03.2013 г.; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с външните изпълнители и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация (съхранение на всички разхооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност поне три години след закриване на Оперативната програма), подготовка на искания за плащане, подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Експертът здравословни и безопасни условия на труд ще следи работата на изпълнителите, свързана с извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и закупуване на ЛПС/СРО. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. До 2 месеца след приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен заключителен доклад – технически и финансов, попълнен по образец на Договарящия орган. Той ще съдържа:  Описание и оценка на дейностите по договора – до каква степен са постигнати конкретната цел и общите цели на проекта;  Ефекта върху целевите групи;  Начин на осигуряване устойчивост на проекта;  Форми на сътрудничество, информиране и публичност. В доклада ще се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите за успех, както и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 4 Доставка на планираните лични предпазни средства и специално работно облекло Въпреки че Елпром ЗЕМ АД разполага с лични предпазни средства и специално работно облекло, то в голямата си част е морално остаряло и с минимални защитни елементи. Това често налага слагането на няколко ката облекло/предпазни средства едно върху друго, за да се постигне търсения ефект. Планираните за закупуване материали са с качествено по-добри параметри от наличните, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група . Предвидените за закупуване са слените лични предпазни средства и специално работно облекло:  Шуба - посочената шуба защитава тялото по-добре от ниските температури на въздуха, от вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания за разлика от наличните в момента в Елпром ЗЕМ АД. Изработена е от материя, която е термо и водоустойчива, а в същото време е лека и удобна за носене. Материята е доста по-издръжлива на износване.  Яке зимно - осигурява на тялото по-добра защита от ниските температури, от влага, вода и различни замърсявания в сравнение със зимното яке, което се използва в момента. Изработено е от водо и термоусточива материя, като в същото време е и удобно за носене. Материята е много по-издръжлива на износване.  Гащеризон зимен - защитава работника по-добре от производствени замърсявания и механични въздействия. Изработката му е такава, че не затруднява нормалните движения на този, който го носи и в същото време стои прилепнал по тялото му.  Зимни обувки - изработени са от естествена телешка кожа, маслоустойчиво грайферно, с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Предпазват крака от наранявания, като издържат на удар с много голяма сила, а в същото време са леки и удобни за носене. Не запарват и не изпотяват крака. Закупуваните до момента зимни обувки не притежават тези характеристики.  Каска – направена е от материал, който е в пъти по-устойчив от другите каски на удар с голяма сила в сравнение с използваните обикновени каски в Елпром ЗЕМ АД. Каската прилепва плътно на главата, а в същото време е лека и удобна за носене. Не запарва и не изпотява главата на работника.  Ръкавици - изработени са от материя, която е значително по-издръжлива на износване от тази на ръкавиците, налични в момента. Те защитават ръката от наранявания и замърсяване, като в същото време й дават възможност да диша без да се запотява.  Ръкавици от кожа и плат - изработени са от цепена телешка кожа и плат. Значително по-издръжливи са на прокъсване и износване. Прилепват по-добре за ръката и не я запарват.  Антифони – посочените антифони са направени така, че да предпазват слуха на работника от много високите нива на децибели, които се създават при работа с машини. Удобни и леки за носене, техният диапазон на защита е в много широки граници. Наличните антифони в Елпром ЗЕМ АД са обикновени и не притежават същите характеристики.  Маска – в сравнение с досега използваните маски, тази защитава работника от поглъщане на вредни частици и други замърсители при работа с машини. По-добрата й изработка помага за правилното й прилепване към лицето, което значително улеснява нейното ползване.  Маска с филтър – включва филтри, които възпират поглъщането на много малки частици прах и други замърсители. Качеството на изработка на филтрите предполагат и по-дългата им употреба и годност.  Очила - предпазват от прах и киселинни пръски. За разлика от наличните към момента очила, тези са изработени от много по-издръжлив и устойчив на счупване материал. Ергономичната им изработка помага за правилното им прилепване към лицето, което е условие за по-добра защита на очите.  Предпазни щитове - тези предпазни щитове защитават по-успешно лицето на работниците срещу евентуален удар или попадане на външен замърсител в сравнение с наличните. Материалът, от който са направени, предполага и по-лесна работа с тях, тъй като те са значително по-леки и удобни за ползване.  Костюм за пясъкоструене - изработен е така, че да бъде употребяван многократно в условията, при които се използва. Много устойчив на външни замърсители и на прокъсване. Не затруднява движенията на работника, а в същото време е доста по-лек и удобен за носене от други подобни костюми използвани в дружеството.  Костюм за заварчици - работният костюм за заварчици е изработен от плат 100 % памук в комбинация с естествена кожа. Защитава от механични въздействия, пръски разтопен метал, шлака и нагорещени частици. Притежава значително по-добри характеристики от наличните в Елпром ЗЕМ АД, което го прави по-лесен и удобен за ползване. Посочените материали ще дадат на работниците усещане за сигурност на работното място, ще улеснят процеса на дейност и ще повишат удовлетвореността на служителите. Доставени лични предпазни средства и специално работно облекло. Подобрена защита на работниците, в т.ч. защита от удар, пръски метал и вода, вятър, влага, нетоксични замърсявания, поглъщане на вредни частици и механични въздействия. Намалено дихателно съпротивление, по-добро балансирано прикрепване и подобрено поле на виждане. Намалена топлина/студ с цел създаване на оптимални условия на работа в помещения с повишена/понижена температура и влажност.
Дейност 6 Осигуряване на информиране и публичност по проекта Елпром ЗЕМ АД ще предоставя активно информация за проекта, съгласно изискванията на програмата и в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Съвета № 1083/2006, установяващ общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент на Комисията № 1828/2006, установяващ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006, както и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дружеството планира да отразява финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи (чрез поставяне на логото на ЕС и на ОП РЧР); да постави табела относно финансирането на входа на сградата - табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган. Подробна информация за изпълнение на дейностите, целите и резултатите от проекта ще бъде публикувана и на интернет страницата на фирмата. Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Елпром ЗЕМ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта“. Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на Ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати.
Дейност 5 Закупуване на специализирана, саморазливна подова настилка на епоксидна основа Производствената дейност в Елпром ЗЕМ АД е организирана в няколко обособени цеха. Едни от най-трудоемките и прецизни процеси се извършват в цех „Изработка и монтаж на намотки за ЕД и ХГ“, където се изработват и бобинират намотки – основен възел в роторите на синхронните машини – хидрогенератори и ел.двигатели. В този цех работят 29 човека. Подовата настилка в цеха в момента е бетонна, неравна и е предпоставка за значителна концентрация на прахови частици (производствена прах) в цепнатините и неравностите на пода. В тази връзка в обхвата на проекта се предвижда закупуване на специализирана, саморазливна подова настилка на епоксидна основа, която значително ще намали нивото на запрашеност в цеха и съответно поемането на прахови частици при вдишване от работниците. Същевременно ще се улесни транспортирането на детайли и готова продукция в цеха, тъй като наличието на абсолютно равна настилка ще изисква значително по-малко физически усилия за преместването на различни товари. От друга страна, равният под ще намали рисковете от нежелано изпускане на товари и последващо причиняване на травми на работниците, т.е. ще се намаляват рисковете от причиняване на травми на работници вследствие на препъване, падане и подхлъзване, причинени от неравния под в цеха. Предвидената за изграждане подова настилка притежава следните основни подобрени характеристики, спрямо стандартните производствени настилки:  Няма пукнатини, непокрити участъци, странични включения, мехури и други видими дефекти;  Притежава добро сцепление с основата;  Участъците са здрави, гладки, издържат на натоварвания, трафик и могат да се почистват лесно с обикновени миещи препарати. Закупуването на посочената настилка ще позволи на компанията да подобри в пъти безопасните и здравословни условия на труд, като се създаде опция за подобрен микроклимат и сигурността и по този начин се облекчат работниците, които ще могат да се концентрират върху същинската си работа.
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 69/11.03.2013 г. Координаторът на проекта ще подготви документацията избор на изпълнители/доставчици и ще организира съответните процедури според изискванията на ПМС № 69:  Доставката на личните предпазни средства и специално работно облекло, както и дейностите по извърпване на анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейността ще е с процедура избор с публична покана съгласно изискванията на Постановление №69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Процедурата ще бъде разделена на няколко обособени позиции. ЕЛПРОМ ЗЕМ ще предостави поканата на Договарящия орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, както и ще я публикува на своята интернет страница. Съгласно чл. 11, ал. 4 от ПМС №69/2013 г. минималният срок, който ще посочи за събиране на оферти ще бъде 7 дни. Събраните оферти ще бъдат оценени от специално назначена за целта оценителна комисия на базата на предварително зададени показатели за определяне на икономически най-изгодна оферта. Дейността ще приключи с покана за подписване на договори с избраните изпълнители и извършена проверка на представените от тях документи за липса на обстоятелства /че кандидата не е осъждан, че не е в процедура по несъстоятелност или ликвидация/. Ще се използва възможността за предварителен контрол на всеки етап от процедурата - одобрение на график за процедури, одобрение на тръжно досие, одобрение на протоколи от оценка, одобрение на договор с избрани доставчици/изпълнители. Изборът на изпълнители за извършване на СМР за подовата настилка и за мерките за информиране и публичност ще се избират на базата на една оферта, съгласно изискванията на ПМС69. Избраните изпълнители/доставчици ще бъдат поканени за представяне на документи удостоверяващи, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор - удостоверение за статут, за отсъствие на задължение към държавата и общината и свидетелства за съдимост на представляващите фирмата. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 3 Извършване на анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Като компания, работеща в електротехническата промишленост, Елпром ЗЕМ АД се опитва да инвестира постоянно в мерки за намаляване на вредните ефекти от дейността, в т.ч. внедряване на екологично чисти технологии и защита на работниците. В дружеството има изготвени оценки на риска и утвърдена програма за минимализиране на риска, които обаче не извеждат напълно евентуалните рискове, липсва им задълбоченост. Именно с цел изграждане на добре работещата система за осигуряване на ЗБУТ е необходимо изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, включващ следните две части:  Анализът на състоянието, който да даде оценка на текущото състояние и организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда.  Проектирането на организацията на трудовата дейност за предприемане на конкретни действия и обосновани решения за избор на средства за защита на работещите от съществуващите опасности и рискове, базирани на резултата от анализа и начина по който следва да бъдат реализирани планираните дейности за подобряване условията на труд. Анализът ще съдържа: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Основните стъпки за неговото изготвяне са следните:  Запознаване с изходните данни: - Документирана Оценка на риска, съответстваща на съществуващите рискове и планираните интервенции по проекта; - Изготвена програма за минимизиране на риска; - Списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа; - Други представени документи, от вътрешно-фирмената система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.  Обследване състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност: - Съдържание, характеристики и управление на основните и спомагателните дейности; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето; - Управление на персонала и условията на труд.  Оценка на съответствието с приложимото законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието за идентифициране на зони за подобрение спрямо нормативните изисквания и добрите практики.  Идентифициране на източниците на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.  Изготвяне на анализ със следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение” от събраната изходна информация в процеса на изпълнение на задачата. Анализът представя:  Използваните изходни данни и резултата от обследването, които характеризират състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента;  Детайлен анализ на елементите, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда;  Идентифициране на силните и слабите страни, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда, както и възможностите и заплахите, които се откриват от анализа на състоянието;  Определяне на възможните зони за подобрение – елементите, които следва да се поддържат и развиват и тези за които е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за постигане на съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в областта на ЗБУТ (резултат от изготвен SWOT анализ);  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност чрез техниките на SWOT анализа: - Използване на възможностите за реализация на плюсовете; - Използване на плюсовете за елиминиране на опасностите; - Унищожаване на слабости за създаване на нови възможности; - Разработване на стратегии, които да не позволят слабостите да бъдат активизирани от заплахи; - Определяне на приоритетите, въз основа на направените изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и извеждане на препоръки за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Отчитането на резултатите от анализа на състоянието и проучването на възможностите за подобрение и прилагане на добри практики, ще бъде ориентирано към:  Организационни мероприятия за намаляване на риска при работа;  Технически мерки за обезопасяване на работното оборудване и ограничаване вредното въздействие на факторите на работното среда и контакта с вредни и опасни вещества;  Поддръжка, графици за периодични прегледи и своевременно отстраняване на несъответствия, създаващи предпоставка за възникване на опасно събитие;  Идентифициране на опасните зони и поставяне на знаци, сигнали и маркировка по безопасност и здраве;  Осигуряване на ефективни лични предпазни средства и екипировка;  Информираност, обучение и ангажиране на работещите за спазване на правилата за безопасна работа, предотвратяване на инциденти и поддържане нивото на безопасност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ви-Ви-Ем-2005" ЕООД
"Каммартон България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 996 BGN
Общ бюджет: 100 665 BGN
БФП: 80 532 BGN
Общо изплатени средства: 80 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 799 BGN
2014 20 774 BGN
2015 42 934 BGN
80 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 279 BGN
2014 17 658 BGN
2015 36 494 BGN
68 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 520 BGN
2014 3 116 BGN
2015 6 440 BGN
12 076 BGN
Финансиране от бенефициента 20 999 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз