Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0504-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08005
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "БИОВЕТ" АД"
Бенефициент: "БИОВЕТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта:  Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в „Биовет” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа  Адаптиране на управленските процеси и внедряване и сертифициране на съвременна система за безопасен труд.
Дейности: Дейност1 Управление на проекта Дейност Управление на проекта започва с: 1. Сформиране на екип, който ще бъде отговорен за изпълнението на проекта. Екипът ще се състои от Ръководител, Координатор и Счетоводител. 2. Детайлно обсъждане в рамките на екипа на целите, предвидените дейности и очакваните резултати. В тази част се предвижда и идентифициране на възможни проблеми при реализацията на проекта, както и разглеждане на различни алтернативи за разрешаването им. Впоследствие се преминава към осъществяването на дейността, като тя се състои от следните няколко дейности: 1. В съответствие с плана за действие по Проекта управленският екип изработва детайлна разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава графика за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане. 2. Установяване на система за вътрешен контрол и мониторинг, включително водене на отчетност по проекта – документална и счетоводна. За правилното функциониране на системата ще бъде отговорен управляващият екип, като вътрешният контрол и мониторингът ще бъдат прилагани за всички дейности по проекта. Обосновка: Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, имайки предвид, че в нейните рамки ще се осъществява цялостното ръководство и ще бъдат установявани и разрешавани възникнали проблеми.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки Съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 69/11.03.2013 г и Оперативното ръководство ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители за извършване на следните дейности:  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност  Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007  Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007  Обучение за работа с OHSAS 18001:2007  Закупуване на съоръжения за промяна на технологичния процес и елиминиране на запрашаването чрез гранулуране на прахообразната субстанция  Закупуване на ЛПС и специализирано работно облекло Обосновка: Изпълнението на дейността гарантира ефикасност и ефективност при разходването на средствата по оперативната програма, както и прозрачност при избора на изпълнители.
Дейност 3 Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при работа, анализ на състоянието на ЛПС, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Въз основа на резултатите от прегледа ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд; както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идентифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи коригиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите.
Дейност 4 Внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап:  Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията;  Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007;  Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи;  Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита;  Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление; Втори етап:  Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите;  Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания;  Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството;  Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит;  Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата Обосновка: Придобиването на стандарта носи следните предимства за компанията и за нейния персонал:  Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.  Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.  Подобрява културата на безопасен труд в организацията.  Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Дейност 5 Сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 6 Закупуване на нови по-модерни „лични предпазни средсва” и „работно облекло” Дейността предвижда надграждане в качеството на доставяното в момента работно облекло и ЛПС в съотвествие с Европейските критерии за работа в специфичната индустрия съгласно техическите изисквания за: 1. Противозамърсяващо, влаго и студозащитно работно облекло предназначено да предпазва от допир от замърсени повърхности, прах при концентрации 2.10-3 кг/м3 , ниска температура на въздуха от +12 до -200 С, пръски вода, водни аерозоли и мокри повръхности 2. Използвани материали за изработка на противозамърсяващо, студозащитно зимно работно облекло, цвят и лого. 2.1. Лицев плат 1. изцяло ( 100% ) памучни 2. П/ПЕ 60-65/40-35 %. С хидрофобирана промазка съгласно БДС и действащите европейски стандарти. Устойчивост на проникване на вода на тъканта и шевовете не по- малко от 1500мм. Воден стълб, съгласно БДС ЕН 20811 или еквивалент. 2.2. Подплата: термоизолираща, полиестерна вата 150 гр./м2 капитонирана и пришита за хастара. 2.3. Хастар: 100% памук 120 гр./м2 , сплитка кепър. 2.4. Да отговаря напълно на процесите за пране (25 цикъла) и температура най-малко 600 C. Да бъде възможно осъществяването на индустриално пране и химическо чистене. Свиваемост при индустриално пране не повече от 3%. При 600 C. В съответствие с ISO15797. 2.5. Общи: Материалите, закопчаването,шевовете и ластичната лента трабва да съответстват на срока на живот на облеклото. 2.6. Копчета: устоичиви на индустриално пране 25 изпирания при температура най-малко 600 C. Здраво зашити с четири дупки. 2.7. Катарами: устоичиви на индустриално пране 2.8. Цвета на студозащитно зимно работно облекло, цвят и лого съгласно Образец на „Биовет”АД 2.9. Етикет : Устоичив на индустриално пране. Надписа да бъде четлив след 25 изпирания на температура най-малко 600 C. Информация върху етикета: Име илли символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма(къде е приложимо), етикет с указания за подръжка. 2.10. Изисквания към циповете: Удостоверява се чрез декларация за съответствие с БДС или еквивалентен стандарт Цвят: Като външният материал. 2.11. Размерите на на противозамърсяващо, студозащитно зимно работно облекло да са съобразени със стандартните обемни данни за мъже и женисъгласно БДС и действащите европейски стандарти, като означаването на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС EN13402-3 или еквивалент 3. Дейността може да бъде разделена на следните етапи:  Ще бъде осъществена предварителна среща с фирмата изпълнител, в рамките на която ще бъдат доизяснени детайлите.  Доставка и монтаж на вентилатори и отоплителни тела.  Проверка за изправността на работата на монтиранота система.  Одобряване на извършеното от екипа, ангажиран с управлението на проекта. Обосновка: За покриване на нормативните изисквания и подобряване на конкурентноспосбността на предприятието е необходимо да се подобрят условията на труд, за да се повиши качестовто на продукцията.
Дейност 7 Информиране и популяризация на проекта Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта. Ще бъде качена информация за проекта и на официалната уеб-страница на “Биовет” АД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 517 BGN
Общ бюджет: 113 088 BGN
БФП: 90 471 BGN
Общо изплатени средства: 90 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 182 BGN
2014 0 BGN
2015 78 288 BGN
90 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 355 BGN
2014 0 BGN
2015 66 545 BGN
76 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 827 BGN
2014 0 BGN
2015 11 743 BGN
13 571 BGN
Финансиране от бенефициента 25 379 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз