Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0273-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11004
Наименование: "Защитени и здрави: европейски стандарти на безопасен труд в "КАСКАДА" ООД"
Бенефициент: КАСКАДА ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Добро управление на проекта Доброто управление ще бъде резултат от целевия и прецизен подбор на включените в екипа за управление на проекта членове. Двама от тях са и управители на КАСКАДА ООД, което е гаранция за добросъвестното и високомотивирано изпълнение на проектните дейности. Ръководителят и Координаторът по този проект са участвали в управлението на проектите на КАСКАДА ООД по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и по Програма БАС, в рамките на които са натрупали сериозен опит по специфичните изисквания за управление на проектни дейности. Разпределението на функциите между членовете на екипа и ясно дефинираните канали за вътрешноекипна комуникация ще гарантират постигане на заложените проектни индикатори и резултати. Непосредствено след подписване на договора с ДО, екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която включва: • Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности; • Оценка на риска по заложените дейности; • Алгоритъм и разпределение на отговорностите по дейностите, свързани с провеждане на тръжни процедури по ПМС № 69; • Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с представителите на целевата група по проекта; • Разпределение на отговорностите между екипа във връзка със спазване на задълженията на КАСКАДА ООД като бенефициент по ОП РЧР, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; провеждане на процедури по ПМС № 69 за избор на доставчици на ЛПС, СРО и пожароизвестителната инсталация; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на проектната документация и др. • Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване с Ръководството за бенефициенти по Схемата и осъществяване на непрекъсната комуникация с ДО; • ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния и др. По време на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с Ръководството за бенефициенти по Схемата, екипът по проекта ще изготвя съотвените междинни искания за плащане; междинни технически доклади и финансови отчети; уведомления до ДО за планираните обучения по проекта и спазването на план-графика.
Дейност 2: Избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Каскада ООД Дейност 2: Избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Каскада ООД Екипът по проекта на КАСКАДА ООД е мотивиран да избере високоекспертна и квалифицирана фирма – доставчик за разработване на анализа, който ще бъде важен стратегически документ за дългосрочното подобряване на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 3: Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Каскада ООД Избраният, в рамките на проектна дейност 2, изпълнител ще разработи Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Каскада ООД. Съгласно изискванията на настоящата Схема, анализът ще съдържа следните раздели: 1. Въведение. Въз основа на изходните данни, в този раздел ще бъдат описани характеристиките и състоянието на фирмата, както и актуалната организация на трудовата дейност в него. Основните подточки на този раздел ще включват:  Съдържание и характеристики на основните и на спомагателните трудови дейности; използвани технологии, суровини и материали; произвеждани продукти; налични работни помещения, работни места и работно оборудване; съоръжения с повишена опасност и др.;  Управление на основните и на спомагателните дейности в Каскада ООД (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението; анализ и предложения за подобрения); актуални процедури; вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност;  Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, в това число: физични условия; социални и организационни фактори – източници на рискове за безопасността и здравето; основни рискови фактори; оценки на риска, средства за колективна защита; лични предпазни средства; санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране; процедури и практики. 2. Изложение и анализ. Описание на силните и на слабите страни в организацията на трудовата дейност и работната среда в Каскада ООД с включени:  SWOT анализ на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда с ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда – ниво на организация и ефективност на трудовите процеси; на иновациите; на управлението на човешките ресурси; на условията на труд на организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  Препоръки за поддържащи и допълнителни мерки за подобрения на анализираните елементи, в контекстта на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Приложение на различни информационни данни, илюстриращи съотношението на силните и слабите страни на трудовата дейност в предприятието. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновката ще описва подробно: кои елементи на организацията на основните и на спомагателните дейности в Каскада изискват усъвършенстване и подобрения; какви са конкретните очаквани резултати от подобряване условията на труд във фирмата; други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; какви са препоръчителните методи и средства за тяхното постигане. 4. Заключението на Общия анализ ще съдържа изводи, разработени приоритети и препоръки относно действията и ресурсите, които Каскада ООД трябва да отдели с цел подобряване организацията на трудовия процес.
Дейност 4: Закупуване на ЛПС и СРО за нуждите на КАСКАДА ООД Дейност 4 ще бъде реализирана на 2 етапа: Етап 1 – Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС №69 за избор на доставчик/ци на ЛПС и СРО. Етап 2 – Закупуване, доставка и визуализация на ЛПС и СРО за предприятието – кандидат. Етап 1 – Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС №69 за избор на доставчик/ци на ЛПС и СРО. Екипът по проекта от Каскада ООД предвижда да подготви тръжен пакет с документи за закупуване на планираните ЛПС и СРО по проекта. При подготовката и провеждането на процедурата ще бъдат спазвани всички изисквания и срокове, описани в Постановлението и в Ръководството за бенефициенти на Схемата. В екипа за управление на проекта са включени двама от управителите на предприятието, които притежават предходен опит в провеждане на тръжни процедури, кумулиран в рамките на вече изпълнени проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия” 2007 – 2013 г. и по Програма BAS. Освен това, членовете на екипа по проекта притежават специфичен опит и компетентности във връзка с потребностите от ЛПС и СРО на заетите лица във фирмата. Единият от управителите участва традиционно както във всички вътрешнофирмени процедури по подготовката на технически спецификации за ЛПС и СРО, които се закупуват със собствено финансиране, така и в комисиите по приемане на доставени ЛПС и СРО. За да се гаранитра избор на най-подходящ/и доставчик/ци, в комисията по провеждане на тръжната процедура ще бъдат включени и 2-ма от членовете на Комитета по условията на труд в КАСКАДА ООД. Изборът на доставчик/ци ще се основава на критерия: икономически най-изгодна оферта. Методиката за оценка на офертите ще включва оценка на цена; оценка на срокове за доставка; оценка на гаранционната и извънгаранционна поддръжка (където е приложимо). По този начин екипът ще гарантира спазване на сроковете, заложени за изпълнение на проектното предложение, и устойчивост на резултати във времето, след приключване на проекта. Към доставчиците на ЛПС и СРО ще бъдат поставени следните изисквания:  всички артикули да съдържат инструкции за употреба на личното предпазно средство, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място. Съдържанието на инструкцията ще трябва да бъде в съответствие с Наредбата за съществените изисквания за оценяване съответдтвието на ЛПС, приета с ПМС №94 на 07.05.2002 г.  доставените ЛПС и СРО да бъдат придружени от Декларация за съответствие;  върху всяко ЛПС да има маркировка за съответствие, съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие, приета с ПМС №191 от 16.08.2005 г. Етап 1 от тази дейност ще бъде финализирана с подписване на договори на КАСКАДА ООД с избрания/те доставчик/ци на ЛПС и СРО. Етап 2 – Закупуване, доставка и визуализация на ЛПС и СРО за предприятието – кандидат. В т.4.4 от настоящия Формуляр е направено описание на целевата група по проекта, както и обосновка на нейните потребности и нужди от ЛПС и СРО. На практика, с дейностите по настоящето проектно предложение ще бъдат обхванати всички работници и служители на КАСКАДА ООД, работата на които изисква използване на ЛПС и СРО. Като приложение към настоящия пакет с проектни документи е приложен утвърдения списък на КАСКАДА ООД на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства. Артикулите и количествата за закупуване, заложени в проекта, са определени по следния начин: • Беше направен анализ на периода на стартиране и продължителност на проекта. Анализът отчита: продължителността на процеса по оценка на проектните предложения; продължителността на процеса по сключването на договори с Договарящия орган; продължителността на реализацията на първите проектни дейности по разработка на задължителния анализ; по подготовката и провеждането на процедура. Въз основа на това беше преценено, че заложените за закупуване в настоящия проект ЛПС и СРО, трябва да покриват потребностите на заетите лица в КАСКАДА, засечени със сроковете за тяхното износване от Списъка на работните места и видовете работа, в периода най-рано от август – септември 2013 г. • Бюджетирани бяха за закупуване неосигурени ЛПС и СРО към началото на проекта, които са над изискуемия минимум. • Бюджетирани бяха за закупуване ЛПС и СРО, чийто срок на износване изтича в рамките на реализацията на проекта. В съответствие с план графика на проекта, срокът на доставката на всички ЛПС и СРО не трябва да надхвърля 3 месеца. Съгласно изискванията към бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, всички закупени по проекта лични предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат визуализирани със задължителните атрибути за оповестяване на произхода: наименование на оперативната програма; на ЕСФ; логата и знамената на ЕС и ЕСФ; номера и, където е приложимо, наименованието на проекта. В зависимост от вида на артикула за визуализацията ще бъдат използвани: стикери, емблеми, нашивки и др. Проектният бюджет предвижда за изработване на всички материали за визуализация да бъде избрана външна фирма-доставчик.
Дейност 5: Закупуване и монтиране на пожароизвестителна инсталация Дейност 5 ще бъде реализирана на 2 етапа: Етап 1 – Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС №69 за избор на доставчик на пожароизвестителна инсталация. Етап 2 – Закупуване, доставка, монтиране и визуализация на пожароизвестителната инсталация. Етап 1 – Подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС №69 за избор на доставчик на пожароизвестителна инсталация. Процедурата за избор на изпълнител на дейността ще бъде проведена в пълно съответствие с актуалните разпоредби на ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще бъде изпълнена от екипа по проекта, който ще има за задача да осигури подготовката и провеждането на процедурата законосъобразно и в предвидените срокове. Ще бъдат разработени технически и финансови образци на документи, ще бъде определен съставът на тръжната комисия и ще се поканят достатъчен на брой доставчици. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качеството на оферираните пожароизвестителни елементи и инсталация като цяло и от гледна точка на икономическата ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документи. Този етап ще приключи с подписване на договор с избрания доставчик за доставка, монтиране и експлоатационно въвеждане на пожароизвестителна инсталация. Етап 2 – Закупуване, доставка, монтиране и визуализация на пожароизвестителната инсталация. Обосновката на необходимостта от модернизиране на трудовите процеси в КАСКАДА ООД чрез закупуване на пожароизвестителна инсталация е приложена в т.4.4 от настоящия Формуляр. Обектите, в които проектното предложение планира да монтира инсталацията, са: цех твърди млянки и пране на суровини и материали; цех за подготовка и рециклиране; цех за рециклиране и пране ПЕ; склад търговия; склад материали; ремонтна работилница и авторемонтна работилница. След обстойно проучване на възможностите за различни конфигурации на пожароизвестителни системи, централи, датчици и др., екипът се спря на оптималния вариант, който в най-голяма степен ще повлияе върху подобряване безопасността на труда на заетите лица в предприятието, а именно: Пожароизвестителна централа (адресируема, мин. 16 зони, възможност за работа в мрежа, с принтер); пожароизвестителна централа (адресируема, мин. 16 зони, възможност за работа в мрежа); акумулаторна батерия с параметри 12V 12Ah; мрежова платка (за RS485); динамично-оптични датчици – 19 броя; стенни сирени – 17 броя и 2 стенни сирени с лампи и др. (подробна разбивка – в Приложение Б.3). Монтирането на пожароизвестителната инсталация е описано подробно в Приложение Б.3. След инсталирането и експлоатационното въвеждане на пожароизвестителната инсталация, доставчикът ще проведе инструктаж на управителите и служителите в КАСКАДА.
Дейност 6: Дейности за публичност и визуализация на проекта Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени 3 информационни табели за оповестяване на проекта, които ще бъдат поставени в административния офис на КАСКАДА ООД; и в по-големите складове. Ще бъдат отпечатана 100 броя дипляни; ще бъдат проведени 2 пресконференции с общо 50 участници; най-малко 4 публикации, свързани с проекта ще бъдат поместени в национални, местни и регионални печатни и електронни медии. По проекта ще бъде изготвена визуализация на всички закупени ЛПС, СРО и пожароизвестителната инсталация – ще бъдат отпечатани стикери, изработени нашивки или добавени други подходящи елементи, за да бъдат спазени изискванията за визуализация и публичност.
Дейност 7: Техническо и финансово отчитане на проекта През последния проектен месец екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими отчетни документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АНДИ БГ ООД
„Бултекс 99” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 000 BGN
Общ бюджет: 141 796 BGN
БФП: 141 796 BGN
Общо изплатени средства: 141 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 141 796 BGN
2015 0 BGN
141 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 526 BGN
2015 0 BGN
120 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 269 BGN
2015 0 BGN
21 269 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз