Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0138-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12006
Наименование: "С отговорност към безопасността на работещите"
Бенефициент: "БЪЛГАРИЯ КЛИМА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 08.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти: • Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 1. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръководителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • Отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • Съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите • Информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите • Изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69/2013г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени тримата души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат три процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69/2013г.) защитно работно облекло и предпазни средства 2- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/2013г.) информираност и публичност на проекта. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/2013г.) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Дейност 3. Публичност и визуализация При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР.
Дейност 4. Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи цялото необходимо защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. С осъществяването на тази дейност работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес (изгаряне, подхлъзване, падане и др. Предвидена е доставка на: За длъжност: Монтажник хладилни и климатични инсталации Противопритриващи ръкавици, осигуряващи защита срещу механични въздействия – 11 бр. Противозамърсяващо обезопасяващо облекло за замърсени повърхности с нетоксични вещества – 11 бр. Защитен /придържащ/ колан за тяло предпазващ от падане от височина – 11 бр. Ударозащитни каски за главата – 11 бр. Външни антифони за самостоятелна употреба, за защита на слуха от източници на наднормен шум – 11 бр. Дихателна полумаска за защита при работа в нетоксична прахова среда – 11 бр. Противохлъзгащи обувки с допълнително метално бомбе предотвратяващи подхлъзване и нараняване на долен крайник и предпазване от падане от височина – 11 бр. Ударозащитни очила предпазващи очите от отхвръкнали дребни частици – 11 бр. Светлоотразителна сигнална жилетка – 11 бр. Термични за защита от студ облекла, предназначени при работа на открито през зимно време – 11 бр. Студозащитни кепета за главата, предназначени при работа на открито през зимно време – 11 бр. Термични за защита от студ обувки, предназначени при работа на открито през зимно време – 11 бр. За длъжност: Техник архитектура и строителство Противозамърсяващо обезопасяващо облекло за замърсени повърхности с нетоксични вещества – 2 бр. Ударозащитни каски за главата – 2 бр. Противохлъзгащи обувки с допълнително метално бомбе предотвратяващи подхлъзване и нараняване на долен крайник и предпазване от падане от височина – 2 бр. Ударозащитни очила предпазващи очите от отхвръкнали дребни частици – 2 бр. Светлоотразителна сигнална жилетка – 2 бр. Външни антифони за самостоятелна употреба, за защита на слуха от източници на наднормен шум – 11 бр. Термични за защита от студ облекла, предназначени при работа на открито през зимно време – 2 бр. Студозащитни кепета за главата, предназначени при работа на открито през зимно време – 2 бр. Термични за защита от студ обувки, предназначени при работа на открито през зимно време – 2 бр.
Дейност 5. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в следните части: Раздел „Въведение” В тази част изпълнителят следва да представи използваните изходни данни, да опише характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част изпълнителят описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, изпълнителят обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, изпълнителят: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях
Дейност 6. Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформиран екип по проекта. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършват на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипа на проекта. Той ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СТМ - Експерт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 674 BGN
Общ бюджет: 64 397 BGN
БФП: 64 397 BGN
Общо изплатени средства: 64 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 000 BGN
2014 50 392 BGN
2015 0 BGN
64 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 900 BGN
2014 42 833 BGN
2015 0 BGN
54 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 100 BGN
2014 7 559 BGN
2015 0 BGN
9 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз