Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0619-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08001
Наименование: "Безопасен труд в "БГ ХАУС" ЕООД"
Бенефициент: "БГ ХАУС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 17.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Ресурсно обезпечаване на Проекта Дейността е от изключителна важност за бъдещото ефективно изпълнение на проектните дейности. Ясното разпределение на отговорностите и задачите, определянето на работния план и времевия график са ключови предпоставки за успешното и качественото реализиране на заложените цели.Посочените в проектното предложение членове на екипа ще заемат официално своите позиции. Дейността в своята същност включва: 1.1. Сформиране на екипа за работа по проекта и разпределение на отговорностите между членовете му; 1.2. Определяне на основните задачи и изготвяне на работен план и времеви график за тяхното изпълнение;
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и договаряне с изпълнителите Дейността се явява подготвителна за изпълнението на дейности, при чиято реализация се налага ползването на външни услуги и доставката на оборудване и материализа проекта - следователно спазването на разпоредбите на ПМС 69/11.03.2013. Изборът на доставчици и на изпълнители на външни услуги ще се осъществи в съответствие с изискванията на ПМС 69/11.03.2013. При провеждането на процедурите „БГ Хаус” ЕООД ще се стреми да спазва принципите на публичност и прозрачност, както и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция между кандидатите и недопускането на дискриминация. 2.1. Разработване на тръжни документации и обявяване на процедура за избор на доставчици и изпълнители Документациите ще бъдат разработени съгласно изискванията на ПМС 69/11.03.2013 и ще включват всички нормативно изискуеми документи и разяснения. 2.2. Избор на доставчици и изпълнители на външни услуги. След изтичане на нормативно определените срокове „БГ Хаус” ЕООД ще назначи специални оценителни комисии, които да извършат оценка и класиране на получените оферти. Изборът на изпълнители ще бъде направен въз основа на предварително изготвени като част от тръжната документация методики за оценяване на офертите. 2.3. Договаряне с доставчиците на оборудване и материали и с изпълнителите на услуги С избраните доставчици и изпълнители ще бъдат подписани договори.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В анализа на дейността ще бъдат застъпени следните елементи: • Увод, в който се описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес • Изложение и анализ, в който ще бъдат анализирани силните и слабите страни в структурата на работния процес във „БГ Хаус” ЕООД и какви оценки на риска са разработени и внедрени; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, където експертите ще обосноват и опишат как ще с еприлага и усъвършрнства организацията на трудовата дейност. Ще бъдат определени методите и средствата,които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите във „БГ Хаус” ЕООД • Заключение - обобщение на постигнатото и предложения за подобряване на процеса на организация и повишаване на трудовата дейност.
Дейност 4: Доставка на материали и консумативи – предпазни средства С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на материали и консумативи – лични предпазни средства и работно облекло.
Дейност 5: Закупуване на специализиран стопански инвентар – колективни предпазни средства за подобряване условията на труд в предприятието С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на специализирана техника за подобряване на условията на труд на работните места на специалистите извършващи монтажни дейности. Дейността е изключително необходима, тъй като същата е препоръчана от службата по трудова медицина, като дейност която трябва да бъде извършена с оглед осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на специалистите занимаващи се с монтаж. Безспорно подобни разходи за допустими преки разходи по правилата на ЕФРР като същите едновременно с това имат допълващ характер на дейностите, изпълнявани по линия на ЕС. Разходите са допустими тъй като същите ще бъдат използвани след препоръка и са за подсигуряване и подобряване на технологичните процеси, свързани с подобряване условията на труд в предприятието и по-специално условията на труд на специалистите по монтажа.
Дейност 6: Осигуряване на публичност, визуализация и одит на проекта Информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 всички бенефициенти имат ясни задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Предприятието ще предостави информация за настоящия проект, използвайки подходящите комуникационни средства, за да осигури разпространение на получените резултати, както и да осигури публичност и достатъчна информираност за изпълнявания проект. Конкретните дейности са: изготвяне и поставяне на три броя информационни табла; обозначаване на всички разработени при изпълнението на проекта материали; обозначаване на закупеното оборудване и заетите помещения. Одит на разходите Дейностите по одита на разходите е съществена част от мониторинга за изпълнението, както и за постигане на заложените резултати и контрол за предотвратяване и минимизиране на рисковете и достигане на заложените общи и специфични цели на проекта при условията на добър стопанин от страна на предприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 756 BGN
Общ бюджет: 52 332 BGN
БФП: 52 332 BGN
Общо изплатени средства: 52 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 951 BGN
2014 40 380 BGN
2015 0 BGN
52 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 159 BGN
2014 34 323 BGN
2015 0 BGN
44 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 793 BGN
2014 6 057 BGN
2015 0 BGN
7 850 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз