Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0329-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-11014
Наименование: "Създаване на книжарница за офис услуги "Копи стар"
Бенефициент: ЕТ "КОПИ СТАР-ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Стартиране на търговска дейност от безработно лице, притежаващо ясна идея за създаване на собствен бизнес и ползвало услугите - консултиране по Компонент I на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 и предоставянето му на малък грант за подпомагане при започването и осъществяването на самостоятелната стопанска дейност. Основната цел на стартиране на стопанската дейност е да се повиши качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост, чрез развитие на предприемачеството и собствена стопанска дейност; повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване и интеграция; отпадане от рискови групи на пазара на труда
Дейности: Дейност№ 1 Управление на проекта С тази дейност се отбелязва стартирането на проекта и правилното й осъществяване. Дейността има изключително важно значение за постигане на поставените цели и резултати. Ще бъде реализирана в следната последователност: - Структуриране на екип за управление, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът по организация и управление на проекта ще бъде назначен със заповед на управителя на фирмата и ще се състои от ръководител и счетоводител. Ще се сключат 2 бр. граждански договори. - Провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта – на нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определена ролята и мястото на всеки един от екипа и ясно формирани отговорности. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности, направена оценка на ситуацията „от подаването на проектното предложение до подписването на договора за безвъзмездна помощ” за предприемане на коригиращи мерки по отразяване на нововъзникнали обстоятелства – промяна в нормативната база. - Изготвяне на документация по проекта; технически и финансови отчети. Дейностите по проекта ще се изпълняват, като се спазват изискванията на Ръководството за изпълнение на проекта на ОПРЧР.
Дейност № 2 Избор на външи изпълнители и доставка на оборудване на търговския обект Екипът на проекта съвместно със собственикът на ЕТ ще изискват оферта от доставчик на описаното в приложение Б 4 по проекта оборудване и ще закупят нужното оборудване спазвайки ПМС № 69 от 2013 г. Ще се следи оборудването да е с икономично потребление на енергия и с ниски емисии на замърсяване.
Дейност № 3 Назначаване на персонал на търговския обект Собственикът на ЕТ ще се самонаеме на работа в новостартиралото предприятие на пълен работен ден / осем часа/, като ще управлява и организира дейността на фирмата и в същото време ще изпълнява и ангажименти по доставка и продажба на стоки. Управителят ще наеме едно лице за продавач в търговски обект, като при необходимост и той ще се включва при обслужване на клиентите.
Дейност № 4 Избор на външи изпълнители и доставка на стоки /материали/ Екипът по управление на проекта и управителя на фирмата стриктно ще спазват ПМС № 69, при избор на външни изпълнители. Ще се използват стандартни документи – съгласно приложените образци към ръководството на бенефициента. Стриктно водене на документацията и осигуряване на условия, позволяващи свободна и прозрачна проверка. При избор на доставчици на стоки /материали/ ще се спазват принципите на икономичност и ефикасност.
Дейност № 5 Осъществяване на стопанска дейност на фирмата Новосъздадената фирма „Копи стар-Величка Димитрова” ЕТ ще осъществява стопанската си дейност в сферата на търговията с офис материали консумативи и извършване на копирни и различни канцеларски услуги. Безработното лице е направило предварително проучвания за наемане на подходящо помещение под наем, което се намира в една административната сграда с РЗОК, гр. Плевен, в непосредствена близост до РЦЗ Плевен и до ТД на НОИ, гр. Плевен, което определя наличието на голям клиентски поток. След изпълнение на горепосочените дейности по проекта, предприемача ще разполага със съвременна материална база и стоки за развитие на дейността си. С предоставения по ОП „РЧР” гранд, закупените дълготрайни и краткотрайни активи по проекта ще отговарят на съвременните изисквания за изграждането на търговски обект и респективно ще удовлетворят търсенето и нуждите на потенциалните клиенти за определено ниво на качество. Регулярно предприемача, ще прави промоция на определени групи стоки и ще популяризира приноса на ЕС за осъществяването на този проект.
Дейност № 6 Осигуряване на публичност и визуализация Информираността за развитието на проекта и представянето на извършваните дейности са необходимо условие за запознаване на общността с постиганите резултати и връзката им с поставените цели. В изпълнение на тази цел е планирано да бъде монтирана информационна табела на сградата на търговския обект. За създадените документи да се използват бланки с нужната визуализация и на обявените в търговския обект промоции да се поставя визуализация. На закупеното оборудване да се залепят информационни стикери. В проекта е заложено и провеждането на информационно събитие, на което ще бъде организиран детски конкурс за рисунка на асфалт и раздадени ученически комплекти за настанените 12 деца в ЦНСТ, гр. Плевен, с което ще популяризира пред обществеността, приноса на ЕС за осъществяването на този проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 580 BGN
Общ бюджет: 19 540 BGN
БФП: 19 540 BGN
Общо изплатени средства: 19 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 916 BGN
2014 15 624 BGN
2015 0 BGN
19 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 329 BGN
2014 13 280 BGN
2015 0 BGN
16 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 587 BGN
2014 2 344 BGN
2015 0 BGN
2 931 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз